Rooms Katholieke Basisschool Frans ten Bosch

de Rode van Heeckerenstr 26 7131 ER Lichtenvoorde

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Frans ten Bosch

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervangingen (maximale duur van twee weken) worden zoveel mogelijk intern opgelost. Onder kortdurende vervangingen verstaan wij: ziekteverzuim;- calamiteitenverlof (bijv. doktersbezoek);- scholingsverlof;- rechtspositioneel verlof (verhuizing, huwelijk, overlijden e.d.;- extra inzet (tijdens toetsperiodes).

Dit betekent dat wij een vervangingsscenario hebben opgesteld. Bij verlof van vaste leerkrachten zetten wij eigen leerkrachten in. Soms is dit toch niet mogelijk. Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen wij kijken of het mogelijk is om één van de intern begeleiders of de directeur voor de groep te zetten. In uiterste nood en bij langdurige vervangingen (meer dan twee weken) kunnen wij een beroep doen op de vervangingspool.

Op deze wijze willen wij voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, dit zien wij pas als laatste mogelijkheid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Klik hier voor de verdeling van leerkrachten over de groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij kiezen ervoor om het lesrooster hier niet te publiceren. Dit rooster kunt u op school inzien en daarbij leggen wij graag uit hoe wij het onderwijs in de onderbouw organiseren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 1 t/m 8: maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Groep 1 t/m 8: vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Wij kiezen ervoor om het lesrooster hier niet te publiceren. Dit rooster kunt u op school inzien en daarbij leggen wij graag uit hoe wij het onderwijs in deze groepen vormgeven.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor onze school hebben wij het SchoolOndersteuningsProfiel 2020-2021 samengevat. De genoemde aspecten uit deel 1 en deel 2 van dit SchoolOndersteuningsProfiel vormen hiervoor de onderlegger. Onze school willen wij als volgt typeren:

Smalle ondersteuningsschool = Volledig

Brede ondersteuningsschool = Op weg naar

Inclusieve school = Niet de ambitie 

Beleid rond externe partners in de school:

Regelmatig krijgen wij vragen van ouders en externe aanbieders (logo-, fysiotherapie) of behandelingen onder schooltijd mogelijk zijn. Als school bewaken wij de onderwijstijd van onze kinderen en vinden dat deze behandelingen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland moeten worden. Ouders hebben hierin de verantwoordelijkheid om deze ondersteuning samen met de aanbieder af te stemmen.

Wij realiseren dat behandeling na schooltijd niet altijd volledig mogelijk is. Mocht dit aantoonbaar zijn dan zoeken wij in het belang van het kind samen met ouders en behandelaar naar een oplossing. Voorwaarde hierbij is dat de behandeling maximaal 1x per week op de middag gepland kan worden.Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Bambi werkt met de VVE-methode Startblokken (klik hier voor meer informatie). Dit programma is gebaseerd op sociaal en interactief leren, door gebruik te maken van (actuele) thema's en samenhang in activiteiten aan te bieden. Daarnaast levert het programma bouwstenen voor een individueel pedagogisch activiteitenplan, wanneer kinderen dit nodig hebben. Kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling, waarbij er tevens voldoende tijd is voor het zelf spelen en ontdekken. De medewerkers van Bambi zijn VVE geschoold en zijn daarmee gecertificeerd om te werken met deze methode. Medewerkers vullen een ontwikkelingsvolgmodel (OVM) in voor jouw kind, periodiek bespreken zij deze met de ouder(s), verzorger(s). Bovenstaand programma sluit aan op de basisschool zodat jouw kind goed voorbereid aan de basisschoolperiode begint.

Terug naar boven