't Bijenveld

Reusensestraat 6 6578 AR Leuth

  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen van groep 8 in april 2019 een gemiddelde score behaald van 539.1. Onze leerlingen hebben naar verwachting gescoord.

Het landelijke gemiddelde ligt op 535.7. Onze gemiddelde schoolscore is dus boven het landelijk gemiddelde.

In het voorjaar 2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen i.v.m. de corona maatregelingen in Nederland.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door de 4 D methodiek ( data, duiden, doelen en doen)

Het nakijken van werk, observaties van de leerkrachten tijdens de lessen, hierop wordt direct geanticipeerd.

Resultaten van blok of methode gebonden toetsen, leerlingen krijgen indien nodig herhaling of verrijking aangeboden.

Herhaling of extra instructie kan geboden worden in de groep of groepdoorbroken.

Leerkrachten richten de planning van het onderwijs elke 8 weken anders in, op basis van onderwijsbehoeften kunnen niveaugroepen anders samengesteld worden.

Leerkrachten overleg inhoudelijk met elkaar of vragen consultatie bij de Intern Begeleider. Na de afname van de niet methode gebonden toetsen (CITO LVS) volgt een schoolanalyse en groepsanalyse. Doelen worden bijgesteld, zichtbaar gemaakt in ParnasSys.

Bij het maken van de diepte-analyse van alle tussentoetsen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkwijze:

1. Startanalyse met een dwarsdoorsnede/ trendanayalyses van kernvakken groep 1-2 en 3 t/ m 8 

2. Benoemen van zorgsignalen

3. Per zorgsignaal:               

  • Stap 1: trendanalyse jaargroepen             
  • Stap 2: trendanalyse leerlingen              
  • Stap 3: groepsanalyse             
  • Stap 4: bevindingen               
  • Stap 5: mogelijke oorzaken               S
  • Stap 6: aanpak 

4. Algemene conclusie De analyse leidt tot een uitgebreid plan van aanpak, dat desgewenst bij de directie is in te zien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van de leerlingen contact het VO.

Samen met de IB-er bezoeken zij ook de infomomenten over PO VO doorstroom werkwijze.

Wij werken met een protocol advisering VO. Wij hebben hierin een kritische houding om zoveel mogelijk gelijke kansen aan leerlingen te bieden op weg naar het VO. In groep 7 geven wij een pré advies. De adviezen worden samen gesteld en besproken met de leerkracht groep 7, IB-er en directie.

Er is een bijlage toegevoegd van NRO 'waar blijven onze leerlingen?"

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij kunnen ons zeer goed vinden in de beoordeling van de onderwijsinspectie.

Wij werken structureel aan het behouden van onze kwaliteiten en aan het verbeteren van onze aandachtspunten.

Met name onze leerlingenzorg is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het huidige kwaliteitsniveau is ons inzien niet meer vergelijkbaar met de beoordeling van afgelopen inspectiebezoek.

Terug naar boven