't Bijenveld

Reusensestraat 6 6578 AR Leuth

 • Schoolfoto van 't Bijenveld
 • Schoolfoto van 't Bijenveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, maken wij gebruik van de vervangerspool CPV-Vabo.  Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt de betreffende groep of een andere groep opgedeeld of naar huis gestuurd. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en intern oplossingen te bedenken. In de afgelopen schooljaren is dit nog niet voor gekomen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

't Bijenveld is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl).

De school is gesitueerd in het dorp Leuth. De school heeft rond de 140 leerlingen. Op onze school zijn 14 mensen werkzaam. Ons team bestaat uit leerkrachten , intern begeleider en directeur. Daarnaast hebben wij enkele uren een administratief medewerker en een conciërge.

Enkele leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook een specialistische taak zoals rekenen, ict, coöperatief leren, cultuureduactie, meer- en hoogbegaafdheid. De leerlingen zijn verdeeld over 6 combinatie groepen. 

Onze school is een leerplaats voor studenten van de PABO, Han, Universiteit, ROC en het VO.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouwgroepen werken ze met en vanuit de onderstaande hoofdgebieden:

 • Visueel-motorische ontwikkeling
 • Taal-denkontwikkeling
 • Auditieve ontwikkeling
 • Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling 
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling

In de groepen 1-2 werken wij gedurende een aantal weken rondom één Jeelo thema. (Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving). Daarnaast hebben wij thema’s bij vieringen. De leerkrachten werken dit thema uit met passende onderwijsactiviteiten die aansluiten bij en vooruitlopen op de ontwikkeling van de kinderen. In de klas zijn aantrekkelijke speel- en leerhoeken ingericht met diverse spelen ontwikkelingsmaterialen . Er worden uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Taal is inclusief spelling, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden

De uren per vakgebied worden per groep bepaald nav de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Actief burgerschap en levensbeschouwing:Door ons Jeelo onderwijs loopt de ontwikkeling van het actief burgerschap door de gehele schooltijd heen. Wij vinden het in toenemende mate een taak van de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap en leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.

Wij werken thematisch met Jeelo. Ieder schooljaar hebben wij in alle groepen 6 projecten die passen bij de vijf leergebieden. Mens en gezondheid. Mens en natuur. Mens en omgeving. Mens en product. Mens en maatschappij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school gaan we niet uit van onderwijs beperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat het kind op een bepaald gebied kan leren met hulp van volwassenen in een afgesproken tijd.

Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kind specifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen behalve over wat een kind kan leren, ook iets over de aard van de hulp en de ondersteuning die een kind nodig heeft.

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften:

 • instructiebehoeften horen bij het didactische domein: het leren van de schoolse vakken;
 • ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogische domein: leren van gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden. 

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding vergeleken met de meeste kinderen in de groep. We noemen dit ‘specifieke onderwijsbehoeften’.

In het Schoolondersteuningsprofiel vindt u een uitgebreide beschrijving van de inrichting van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven