GBS Het Christal

De Biezenkamp 286 3831 JA Leusden

Schoolfoto van GBS Het Christal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014-2015 nemen we in groep 8 de Cito Eindtoets af. De jaren daarvoor namen we de GPC Eindtoets af. De resultaten op het Christal liggen stabiel op of boven het gemiddelde. Het onderwijs leidt dus tot mooie resultaten!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de tabellen ziet u de niveaus waarop leerlingen van Het Christal uitstromen. Het is voor ons belangrijk dat ieder kind het optimale uit zichzelf kan halen: of dat een vmbo-, havo- of vwo-opleiding is hangt af van het specifieke kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is belangrijk dat kinderen op school kennis opdoen. De overheid stelt dit niet voor niets als kerndoel van het onderwijs. Op Het Christal vinden we het daarnaast belangrijk dat onze leerlingen sociaal vaardig worden. We geven kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, in een veilig en pedagogisch sterk klimaat. Het contact met de leerkracht en leeftijdsgenoten is hierbij erg belangrijk.

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf leren zien als geliefde kinderen van God. Vanuit die liefde leren ze ook goed zorgen voor elkaar en de mensen om hen heen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenwaarde
  • vertrouwen
  • sociaal & behulpzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan het begin van schooljaar 2015-2016 heeft de Onderwijsinspectie ons onderwijs beoordeeld. De Inspectie heeft gezien dat de kwaliteit op Het Christal op orde is. De eindresultaten zijn voldoende en er wordt goed les gegeven. De Inspectie schrijft hierover: "In de lessen scheppen de leraren een ondersteunend pedagogisch klimaat en een rustige taakgerichte werksfeer. De lessen zijn gestructureerd en de uitleg is helder." 

Over het schoolklimaat schrijft de Inspectie: "Het Christal heeft een veilig en prettig schoolklimaat. Er is oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen en ouders geven aan dat ze zich gezien voelen." 

Al met al een resultaat waar we trots op zijn! De komende jaren willen we het mooie wat er staat vasthouden. Waar dat kan werken we ook hard om ons onderwijs nóg beter te maken, bijvoorbeeld rond brede talentontwikkeling.

Terug naar boven