Basisschool de Heerd

Berkelwijk 35 3831 MN Leusden

  • Drama is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Jezelf presenteren, luisteren en kijken naar anderen: dat leren kinderen bij ons!
  • Leren samenwerken vinden wij belangrijk. Kinderen leren om samen een plan te maken, het uit te voeren en te evalueren. Groepsdoorbrekend!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van obs De Heerd.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Bij verschillende onderdelen is een toelichting gegeven bij de cijfers en de feiten. Op die manier biedt dit SchoolVenster een beeld van de Heerd.

Baisschool De Heerd  wil een school zijn waar alle kinderen welkom zijn! Dit betekent dat er altijd gekeken zal worden naar de mogelijkheden om passend onderwijs te bieden. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven