Basisschool de Meerpaal

Schokker 4 a 8531 BW Lemmer

Schoolfoto van Basisschool de Meerpaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn wij overgestapt op de IEP-Eindtoets. Deze toets is kindvriendelijker, taal speelt geen rol bij andere vakgebieden en de leerlingen mogen in de boekjes werken. Daarnaast bouwt de toets op in moeilijkheidsgraad waardoor leerlingen starten met een succeservaring en niet gedemotiveerd raken tijdens het maken van de toets. De tijdsinvestering van de toets is twee keer twee uur verdeeld over twee dagdelen i.p.v. drie dagdelen. Deze tijdsinvestering sluit beter aan bij de concentratieboog van de leerlingen op deze leeftijd.

De reacties van de leerlingen op het maken van de IEP-Eindtoets waren positief. De toets was volgens hen goed te doen en leuk om te maken.

Gedurende de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van de prestaties van de leerlingen. Op basis van deze gegevens geven wij een voorlopig niveau advies voor het voortgezet onderwijs. De resultaten op de IEP-Eindtoets waren naar verwachting. De meeste leerlingen hebben laten zien wat is zij in hun mars hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk een niveau advies te geven die past bij de leerling. Daarom voeren wij alle gesprekken over het niveau advies samen met ouders en de leerling. Om tot een goed advies te komen maken wij gebruik van de Friese Plaatsingswijzer, hierin staan de resultaten van de leerling van groep 6, 7 en 8. Voor het vormen van een goed beeld zijn observaties van de leerkracht net zo belangrijk. 

Aan het einde van groep 7 wordt een voorlopig niveau advies gegeven. Daarbij wordt gesproken over aandachtspunten in de ontwikkeling zodat de leerling weet waar hij/zij zich nog in kan ontwikkelen in groep 8. Na de toetsperiode in groep 8 wordt in februari een definitief niveau advies gegeven. Met deze gegevens wordt de leerling aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Na de uitslag van de Eindtoets kan het definitief niveau advies worden heroverwogen. Het niveau advies kan alleen naar boven worden bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven