Basisschool de Meerpaal

Schokker 4 a 8531 BW Lemmer

Schoolfoto van Basisschool de Meerpaal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dagelijks geven onze leerkrachten onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. 

Het pedagogisch klimaat is overwegend positief te noemen. Teambreed en ook clusterbreed is er regelmatig overleg en uitwisseling van ervaringen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de expertise uit het samenwerkingsverband Gearhing/Odyssee. Er is met de twee openbare basisscholen in Lemmer een Plusklas gestart voor leerlingen in de bovenbouw. Leerlingen in de onderbouw kunnen begeleiding krijgen van onze hoogbegaafdheidsspecialist. Gearhing heeft een eigen orthopedagoog en gedragsspecialist die maken dat de ondersteuningsmogelijkheden snel binnen bereik zijn. Door het intern zorgoverleg (IZO) zijn de contacten met schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige intensief. Schoolmaatschappelijk werk is een structureel onderdeel van de ondersteuning. Onze school heeft een rekenspecialist en een taalspecialist. Op basisschool de Meerpaal is een vakleerkracht gymnastiek. Leerlingen met dyslexie krijgen ondersteuning van instanties als Cedin, OZC Cascade en DZNN. Leerlingen met motorische problemen krijgen deskundige begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Kinnik, Kinder- en Jeugd Therapeuticum Joure, Accare en Molemann kunnen benaderd worden voor het diagnosticeren van ontwikkelingsproblematiek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven