Basisschool De Helmstok

Volkerakstraat 30 8226 GS Lelystad

  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door de afname van methode afhankelijke- en methode onafhankelijke toetsen.

De methode afhankelijke toetsen zijn onderdeel van de methodes die gebruikt worden op school. 

Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en met de kinderen nabesproken.

De leerlingen hebben inzicht in de resultaten en de ouders worden via (tussentijdse) spreekmomenten en rapporten (twee per jaar) op de hoogte gebracht van de opbrengsten. School en leerling& ouders gaan samen in gesprek om te evalueren en stellen als nodig/gewenst een plan van aanpak op om de resultaten te verbeteren.

Aan de hand van een toetskalender gebruiken we ook methode onafhankelijke toetsen vanaf groep 3.

Deze toetsen (CITO LVS) brengen in beeld in hoeverre de leerling optimaal geprofiteerd heeft van het onderwijs van de leerkracht. We zien de toetsresultaten dan ook als reflectie mogelijkheid voor de leerkracht op het door hem/haar aangeboden onderwijs. Tegelijk geven de opbrengsten inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de leerling op een bepaald vakgebied. 

De resultaten worden besproken op niveau intern begeleider- leerkracht, op schoolniveau en op niveau Leerkracht- leerlingen &ouders.

Afhankelijk van de uitkomst/ het resultaat kan de school interventies plegen op leerlingenniveau, op groepsniveau, op schoolniveau.

Het leerlingvolgsysteem in ParnasSys geeft ons de mogelijkheid om op deze verschillende niveaus de ontwikkeling van leerlingen scherp in beeld te brengen en te analyseren. 

In seizoen 2022-2023 buigen we ons over het aanbod in ons leerlingvolgsysteem 'Leerling in beeld'. De leerlingen worden adaptief (op eigen niveau) getoetst. Een kindvriendelijk LVS; minder talig, meer ondersteunend en verhoogt de motivatie van de leerlingen en geeft meer inzicht aan school, leerling en ouders. Samen mét de leerling in gesprek over de volgende stap in de ontwikkeling die een leerling kan zetten.

Een mooie ontwikkeling die we graag inzetten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen (27-11-2013) geldend waren.

Terug naar boven