Montessori Basisschool De Wildzang

Kamp 39 5 8225 HA Lelystad

  • De school heeft een echte schooltuin waar de kinderen, samen met ouders, naar hartenlust tuinieren.
  • De school kent een middenruimte waar de kinderen uit verschillende groepen samen kunnen werken.
  • Een aantal malen per schooljaar mogen ouders en andere geïnteresseerden een kijkje komen nemen in de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het schooljaar heen toetsen we op vaste momenten de leeropbrengsten van de leerlingen.

Deze resultaten worden geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau en vergeleken met de resultaten van andere scholen binnen stichting Monton of landelijk.

In schooljaren waarin de school weinig leerlingen heeft in leerjaar 8 kunnen resultaten van  individuele leerlingen de schoolscore sterk beïnvloeden. Het schoolresultaat is dan minder betrouwbaar.

Om bovenstaande reden analyseren scholen van stichting Monton ook twee keer per jaar de resultaten uit het leerlingvolgsysteem.

Leerlingen maken een toets op gebied van taal en rekenen.

Van elke leerling wordt bekeken of de individuele groei voldoende is.

Wanneer de groei lager is dan verwacht bekijken leerkrachten, ouders en leerling samen welke verandering in leerdoelen of leeromgeving de leerling nodig heeft om zich optimaal te blijven ontwikkelen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven