Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn

Galjoen 24 24 8243 LR Lelystad

  • Door middel van dag- en weektaken leren de kinderen om zelfstandig een aantal taken of opdrachten te maken.
  • Moderne leermiddelen worden ingezet om efficiënt te werken aan de leerdoelen.
  • Heldere doelen zorgen voor gericht onderwijs.
  • Wij willen dat kinderen zich breed ontwikkelen, cognitief, maar ook creatief.
  • Alle kinderen, ouders en teamleden vormen een gemeenschap. Samen zorgen wij, dat De Toermalijn een school is, waar het fijn is om te zijn.

Het team

Toelichting van de school

Mede door de groei van de school hebben we de afgelopen jaren veel nieuw en jong personeel op de school kunnen benoemen. Daardoor is een goede mix ontstaan wat betreft de leeftijdsopbouw van het team. Nog belangrijker bij de samenstelling van het team is, dat we bij de vernieuwing van het team goed gekeken hebben naar de motivatie van teamleden om te werken aan vernieuwingsonderwijs in het algemeen en zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven van onze Jenaplanschool.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten afwezig zijn, om welke reden dan ook, wordt er eerst gezocht naar een vervangende leerkracht. Hiervoor vragen wij een leerkracht via Slim, een bureau voor (vervangende) leerkrachten. 

Soms proberen wij ook een duo-partner in te zetten voor vervanging. Wanneer inval door de duo-partner of een andere vervanger niet tot de mogelijkheden behoort worden de kinderen verdeeld over de andere groepen als dit mogelijk is. De kern is dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang moet kunnen vinden. 

Elke leerkracht heeft een klassenlijst waarin de verdeling staat bij calamiteiten. U begrijpt dat dit makkelijker gaat in de bovenbouw dan in de onderbouw. Het komt voor dat we kinderen naar huis moeten sturen, omdat de vervanging niet te regelen is. 

Indien het verdelen van de kinderen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een zieke leerkracht in de groepen 1/2, of bij meerdere zieke leerkrachten, zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. De ouders worden hier zo vroeg  mogelijk van op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft twee documenten die beschrijven hoe de ondersteuning op school is ingericht:

- het Ondersteuningshandboek. In dit document staan o.a. de visie op ondersteuning, de ondersteuningsstructuur, het handelingsgericht werken en de overlegstructuur beschreven. Dit document is in te zien of op te vragen bij directie of interne begeleiding.

- het Ondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staan de kaders van de ondersteuning beschreven (zie website).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school beschikt niet over een VVE-indicatie, maar draagt gezamenlijk met de peutergroep zorg voor een vloeiende doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Dit geldt voor iedere leerling die de overstap maakt naar onze basisschool. Er vindt altijd een overdracht plaats als kinderen de overstap maken van peutergroep 'De Propeller', van GO! Kinderopvang. De intern begeleider van onze school wordt bij de overdracht van VVE-leerlingen betrokken. Eventueel is er contact met overige externe instanties.

Terug naar boven