Rooms Katholieke Basisschool de Kring

Schouw 12 3 8232 ZA Lelystad

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is geen Eindtoets afgenomen i.v.m. de eerste lockdown door het COVID 19 virus.

Het schooljaar 2020-2021 is de eindtoets wel weer afgenomen. De schoolscore was 83,4 en de landelijke score was 79,7. De Kring zat hiermee mooi boven het landelijk gemiddelde

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Kring worden de leerlingen als volgt gevolgd in hun ontwikkeling:  

Groepen 1-2: De leerlingen worden geobserveerd door de leerkracht waarna de vorderingen en ontwikkelingen worden verwerkt in Leerlijnen Jonge Kind. N.a.v. deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast. Op vijfjarige leeftijd vindt er, met toestemming van ouders, een logopedisch screening plaats. N.a.v. deze resultaten wordt er gekeken of er een extra taal aanbod buiten schooltijd (logopedie) ook gewenst is.  

De groepen 3 t/m 8: De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de tussen- en eindmeting wordt het Cito LOVS afgenomen. De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het onderwijsaanbod gepland en waar nodig  nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.  

Voor alle groepen: Twee keer per jaar presenteren de intern begeleiders de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens presenteren de leerkrachten de resultaten op groepsniveau aan het team. Doel: welke interventies zijn wel/ niet effectief gebleken? We proberen de volgende vraag te beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen? Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking plaats. De leerkracht kan dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken.

Overgaan / doubleren en protocol herfstkinderen  

Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als ‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang ‘kleuteren’. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve “rijpheid” van het kind. Het oordeel van de leerkracht, die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het Overgangsprotocol 2 - 3 dat op school is in te zien.  

Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3. Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een leerling wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven