Integraal Kindcentrum Warande

Haagwinde 2 8245 HW Lelystad

  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld
  • Foto: Rob van Esch | Ruimtes in Beeld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met de Covid 19 Pandemie zijn er in 2020 geen eind afnames gedaan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan. 

Vanaf groep 3 worden 2 maal per jaar citotoetsen afgenomen. Tussenresultaten worden geëvalueerd en gebruikt om het onderwijsaanbod,  indien nodig,  aan te passen. In alle groepen worden subgroepen ingezet om zo de geconstateerde hiaten weg te werken. Tussentijdse toetsen worden als extra meetmoment ingezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies Voortgezet onderwijs:

Groep 7 krijgt aan het einde van het schooljaar, tijdens de portfoliogesprekken, een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in groep 8 in januari of februari. Deze adviezen zijn gebaseerd op cito resultaten, motivatie en werkhouding, methodetoetsen en observaties door de medewerker. De adviezen worden gegeven tijdens een gesprek met ouder en kind. Voor alle groep 8 kinderen wordt een digitaal overstapdossier gemaakt. Dit dossier wordt met ouder en kind besproken. 

Als een leerling overstapt naar een andere school:

Onze school is wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven