SBO de Kei

Kamp 39 05 8225 HA Lelystad

Schoolfoto van SBO de Kei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet alle leerlingen van onze groep 8 maken de eindtoets. We houden ons hierbij aan de wettelijke regels van de afname eindtoets. Indien een IQ test uitwijst dat een leerling lager IQ heeft van 75 en niet hoger dan eind groep 5 scoort op de cito wordt de eindtoets niet gemaakt. Dit maakt dat er jaarlijks maar enkele leerlingen de toets maken.
Indien leerlingen een uitstroomperspectief hebben voor VMBO doen ze altijd mee aan de citotoetsen. Dit gaat jaarlijks om ongeveer 3-6 leerlingen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan.  

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden.

De resultaten van het onderwijs: Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig het handelen in de groep aangepast.

We gebruiken als eindtoets in groep 8 de IEP toets.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al onze leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief waarin de ontwikkeling van de leerling en de onderwijsbehoeften bij gehouden wordt. Eind groep 5 stellen we een uitstroombestemming vast die we bespreken met ouders in een oudergesprek.
Eind groep 7 stellen we een voorlopig advies vast op basis van de toetsgegevens samen met het leerlingbeeld in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit advies wordt door de leerkracht met ouders besproken.

In groep 8 volgen we de leerlingen nauwgezet, rond november zal het definitieve advies volgen. Indien er bij leerlingen een hogere uitslag uitkomt uit de eindtoets kunnen we op basis daarvan het advies naar boven bijstellen.

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Beoordeling door inspectie In maart 2019 heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. Geconcludeerd is dat onze kwaliteit op dit moment ‘zeer zwak’ is. We werken hard aan verbeteringen. Binnen één jaar moeten we op minimaal de indicatoren veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen en kwaliteitszorg een verbeterslag maken. De school staat daarbij voor het komende jaar onder verscherpt toezicht waarbij inspectie en bestuur regelmatig de vorderingen monitoren.

Terug naar boven