Professor Wassenberghschool

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de leerlingen met een A score hadden we hoger verwacht. De covid perioden zorgden niet bepaald voor de beste motivatie.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er worden voortdurend resultaten gemeten. De leerkracht kan met behulp van de ICT middelen de lesstof aanpassen per leerling.

Tussentijdse resultaten worden gemeten met LOVS CITO. In het schooljaar 2022-2023 wordt dit vervangen door Leerling in Beeld en Kleuter in Beeld.

De IB'ers en de leerkrachten bespreken de groepsresultaten en nemen maatregelen waar nodig. We willen een horizontale verantwoording

Op schoolniveau komt deze manier van verantwoorden in het schoolplan te staan. Het schoolplan wordt tevens jaarlijks waar nodig aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De procedure PO/VO is vastgelegd en de stappen die er worden gezet worden gepubliceerd op het ouderportaal.

De leerkracht van groep 8 is bij de gesprekken voor de zomervakantie in groep 7 aanwezig. Bij de start van het schooljaar in groep 8 is er een ouderavond. De leerkracht geeft dan uitleg over het schooljaar en de vormen van voortgezet onderwijs. 

In november maken de leerlingen de Drempeltoets. Deze meet aanleg op de onderdelen; Taal, rekenen en leermotivatie.

Zodra de toetsen van de eerste helft schooljaar groep 8 compleet zijn worden ouders en kind uitgenodigd. De cijfers zijn dan geplaatst in een plaatsingswijzer die in de gemeente Leeuwarden wordt gebruikt en deze wijzer laat zien waar het kind het beste naar toe kan gaan. 

In de plaatsingswijzer gaan we van dubbel advies naar enkelvoudig advies. Heroverweging na de eindtoets vindt niet zo vaak plaats, maar we 

werken tot de zomervakantie en als we in de laatste periode nog bijzondere groei zien dan melden we dat bij de school die is gekozen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale competenties.

De Prof. Wassenberghskoalle is een afspiegeling van de situatie in het werkelijke leven. een ontmoetingsplaats voor alle gezindten.

Verschillen in opvattingen en levensbeschouwingen gebruiken we als uitgangspunt voor ons onderwijs om kinderen te laten leren, met respect voor elkaars identiteit. 

De lessen intercultureel onderwijs, geestelijke stromingen en humanistisch vormingsonderwijs en burgerschap geven kinderen gelegenheid om te werken aan de eigen identiteit. Op verzoek van de ouders geven de leerkrachten zelf lessen levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs. De PWS staat in een kleine gemeenschap en werkt samen met de instanties in de omgeving. Hier hoort ook de kerk bij.

Coöperatief leren speelt naast het competitieve en individuele leren een grote rol. We proberen onze leerlingen weerbaar te maken met behulp van aspecten uit Kleur, Kwink en andere.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • aandacht voor alle betrokkenen
  • veiligheid
  • goede wereldburgers

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2020 hebben we een voortgangsgesprek met de inspectie gevoerd.

Kwaliteit is niet een objectief begrip dat eenvoudig meetbaar is. Het is zeer moeilijk om objectieve en vergelijkbare informatie over de leerresultaten te geven, omdat de schoolbevolking van elke school anders is. Op het moment dat kinderen op de basisschool komen zijn ze zeer verschillend, maar de instroom van 4-jarigen wordt niet getoetst. 

We gaan voor boeiend onderwijs. Van de organisatie Natuurlijk leren gebruiken we een observatielijst om de kwaliteit van het onderwijs te volgen. Uiteraard laat je ook kwaliteit zien door je uitstroom, maar dan wel in vergelijking tot de groei die het kind in brede zin doormaakt. CITO toetsen en een eindtoets zijn hiervoor onvoldoende. Zoals Rebeca Wild zei; ‘How do you teach lifeprocesses?’ En hoe laat je vervolgens zien dat je als leerkracht levenslessen hebt gegeven en deze als kind hebt geleerd?    

Terug naar boven