Professor Wassenberghschool

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Prof. Wassenberghskoalle kent weinig verloop.

Omdat de school nog altijd groeit groeit het team mee. Er is een nauwe samenwerking met het team van de kinderopvang, inclusief de peuterspeelzaal. Het SKF team wordt aangestuurd door Stefanie Langenberg (slangenberg@proloog.nl)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is via de stichting Proloog geregeld. Hiervoor is een pool van vervangers beschikbaar. Indien er geen vervangers in de pool beschikbaar zijn doen we allereerst een beroep op parttimers en gepensioneerden. Mochten die er niet zijn dan wordt de ambulante tijd verplaatst zodat de IB' er of de directeur de groep overneemt. Mocht dat niet mogelijk zijn dan worden de leerlingen over de resterende groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We maken gebruik van ieders talent, dit geldt voor leerlingen en ook voor leerkrachten. In de samenstelling van het team is het van belang om te kijken naar de specialisatie. Dit zijn; muziek-, beweging- en techniekonderwijs, beeldende vorming, specialisatie het jonge kind, specialisatie het oudere kind.

Alle leerkrachten volgen de training Boeiend onderwijs van bureau Natuurlijk leren. Aandachtspunten zijn;

  • Inhoud en doelen; wat leren kinderen,
  • Didactiek; hoe leren kinderen.
  • Omgeving; leren in school en leren in het leven
  • Omgaan met verschillen; elke kind speciaal?

We werken we met enkelvoudige groepen; groep 1 t/m 8 en indien mogelijk een aparte instroomgroep.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De helft van de tijd wordt besteed aan de basisvakken taal/lezen, schrijven, rekenen. Omdat we wat langer naar school gaan is er meer ruimte voor gym of buitenspel. Netto is er sprake van 5 uur lestijd voor de groepen 4 t/m 8. De lestijd van de onderbouwgroepen is 5.50 uur. Het samen eten, opruimen is hier als leertijd toegevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisschool werkt met kerndoelen. Dit wordt voor de basisvakken vormgegeven met het programma Klasseplan. Die maakt op zijn beurt gebruik van de planning van Taalactief (taal en spelling) en Wereld in getallen. Alle kinderen maken gebruik van IPads, welke door school worden bekostigd. Globaal wordt er binnen een klas in drie niveaus gewerkt. Uiteraard kan het in uitzonderingsgevallen ook nodig zijn om een individuele leerlijn te maken. Indien dit het geval is, wordt u daar als ouders van op de hoogte gesteld door de IB'er (Interne begeleider)   

De wereldoriëntatie wordt in projectvorm aangeboden en dit wordt zo breed mogelijk uitgewerkt. Er wordt gekeken naar hetgeen van diverse methoden bij het onderwerp past; Spoar8, Groove, Geschiedenis Canon, Toptopo, 123zing, beeldende vorming en uiteraard de kerndoelen van de basisvakken.  

Bewegen is belangrijk en daarom zorgen we dat er iedere dag gym of buitenspel is.

Ouders kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk onderwijs of godsdienstig vormingsonderwijs. De ouders van de PWS hebben ervoor gekozen om de organisatie hiervan over te laten aan de vaste leerkrachten. Hiervoor gebruiken we de methoden Kleur en Kwink. Als er weer meer fysieke ruimte is vindt er een heroverweging plaats.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe bieden we onderwijs aan alle kinderen die in het voedingsgebied wonen en die voor het reguliere basisonderwijs in aanmerking komen. Er zijn op de Prof. Wassenberghskoalle geen speciale faciliteiten zoals remedial teacher, logopediste etc. Proloog biedt een onderwijsondersteuner voor iedere school. Tevens is er voor de HB kinderen extra begeleiding.

Het schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 van de PWS vindt u op VenstersPO. De Prof. Wassenberghskoalle biedt kwaliteit in de basisondersteunning aan. Basisondersteuning uit zich in; afstemming in verschillen tussen leerlingen, in instructie en verwerking, in onderwijstijd. Er is lichte ondersteuning op het gebied van dyslexie, dyscalculie en gedrag. Specialistische hulp gaat altijd via de onderwijsondersteuner van Proloog.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De PWS was altijd een school waar men probeerde inclusief onderwijs te bieden. Na de bezuinigingen 'Passend Onderwijs' en de toename qua groepsgrootte zijn er duidelijk grenzen gekomen aan 'ieder kind een plek gunnen'.

Op Proloog niveau staat inclusiever onderwijs bieden de komende jaren op de agenda.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met een peuterspeelzaal van de Stichting Kinderopvang Friesland. In de praktijk blijkt dat onze leerlingen van diverse opvanglocaties en peuterspeelzalen komen.

De Speel- en ontdekplek is tijdelijk gehuisvest in het Multifunctionele centrum Mozaïek in de Vrijheidswijk.

Terug naar boven