obs Koningin Wilhelmina

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk

  • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf dag één was schooljaar 2020-2021 onrustig: reguliere lesweken werden onderbroken door periodes van afstandsonderwijs als gevolg van quarantaines of de lockdown. Corona gooide evenals in het voorjaar van 2020 af en toe flink roet in het eten. Ondanks deze hindernissen hebben de beide groepen 8 naar verwachting gepresteerd op de eindtoets 2021. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met ‘Onderbouwd’. Dit digitale plan-, registratie- en volgsysteem helpt bij het stellen van doelen, geeft zicht op leerresultaten en ondersteunt het planmatig en resultaatgericht werken. Hierdoor krijgt de leerkracht een duidelijk inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van de kleuter.  Bij de groepen 3 tot en met 8 stellen wij de voortgang bij basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen vast via observatie, methodische en methode onafhankelijke toetsen. Dit registreren we in het digitale leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen op onze school volgen wij met behulp van de leerlijnen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (SE). We gebruiken daarnaast het softwareprogramma ‘Leeruniek’ om alle gegevens te analyseren. ‘Leeruniek’ biedt een overzichtelijk, maar bovenal gebruiksvriendelijk dashboard. Op deze manier hebben we goed zicht op de ontwikkeling van de leerling, de groep en de school als geheel. Op basis van observatie en gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren de leerkrachten de uitslagen, stellen een diagnose, maken een prognose en stellen een groepsplan en wanneer nodig een individueel handelingsplan op. Tenminste drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met de coördinator leerlingenzorg (CLZ).     

Cito toetsen

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we ook de landelijk genormeerde, onafhankelijke Cito-toetsen om de resultaten te kunnen vergelijken met andere scholen. Deze toetsen worden halverwege en aan het eind van ieder schooljaar afgenomen. We gebruiken de toetsen om de voortgang en de kwaliteit van ons onderwijs te meten. We nemen de volgende toetsen af:

  • Leesvoorwaardentoets (in groep 2 bij twijfel over al dan niet verlengd kleuteronderwijs)
  • Drie Minuten Test en AVI(groep 3-8)
  • Spelling (groep 3-8)
  • Begrijpend lezen (groep 5 - 8)
  • Rekenen/Wiskunde (groep 3-8) 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen in maart een schoolkeuze-advies op basis van onze observaties, ons leerlingvolgsysteem en de CITO-eindtoets.

Wanneer u een school heeft gekozen, vindt er een overdracht plaats tussen de scholen. Dat betekent dat de school van uw keuze onze adviezen overneemt; soms is een tweede (onafhankelijk) advies gewenst.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school met een kroon voor iedere leerling. Onderwijs is voor ons meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op de relatie/verbondenheid tussen leerling en leerkracht. Het goede doen, ook in de ogen van de leerling. Het onderwijs kan niet alleen gegeven worden, het dient ook ontvangen te worden. Hierbij is voor ons maatgevend wie de kinderen als mens zijn. Daarnaast willen we met ons onderwijs het beste uit onze leerlingen halen daarom is de laatste jaren op onze school ingezet op onderwijsaanbod, didactiek en handelingsgericht werken. Deze inzet heeft geleid tot een opgaande trend in de opbrengsten van de school. Het kan beter, daarvan zijn we overtuigd. We zijn tevreden als iedere leerling bij ons op school het onderwijs krijgt wat bij haar of hem past. Een mooie uitdaging die we graag aangaan! 

Het team is door specialisatie en het delen ervan gezamenlijk eigenaar van het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen zowel in de dagelijkse praktijk als naar de toekomst wat vormkrijgt in het schoolplan 2016-2020.

We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Deze bleken niet zichtbaarin onze taal naar leerlingen en in de gestelde doelen. We gaan deze verwachtingen zichtbaar maken in ons onderwijs door gepaste doelen te stellenen en deze ook met de leerlingen bespreken zodat de leerling medeverantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces.  Leerkrachten zijnzichhier steeds meer van bewust. Je ziet in de praktijk ontwikkelingen waarbij de leerlingen meer en meer bijdragen aan het onderwijsproces waardoor ze mede-eigenaar worden. Daarnaast zal de rapportage naar zowel de leerling als ouder nader bekeken worden en ook daar za de leerling betrokken worden bij het proces. Leerkrachten en leerlingen zijn mede-eigenaar voor het onderwijs op onze school zodat we onze ambitie kunnen waarmaken: iedere leerling bij ons op school krijgt het onderwijs wat bij haar of hem past.

Terug naar boven