obs Koningin Wilhelmina

Koninginneweg 7 2941 XH Lekkerkerk

 • Aan onze school is het themacertificaat "Bewegen en sport" toegekend.
 • Onze school heeft een gevarieerde boekencollectie.
 • Onze school beschikt over een schooltuin.
 • Schoolfoto van obs Koningin Wilhelmina
 • Heerlijk de ruimte om te spelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met ‘Onderbouwd’. Dit digitale plan-, registratie- en volgsysteem helpt bij het stellen van doelen, geeft zicht op leerresultaten en ondersteunt het planmatig en resultaatgericht werken. Hierdoor krijgt de leerkracht een duidelijk inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van de kleuter.  Bij de groepen 3 tot en met 8 stellen wij de voortgang bij basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen vast via observatie, methodische en methode onafhankelijke toetsen. Dit registreren we in het digitale leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen op onze school volgen wij met behulp van de leerlijnen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (SE). We gebruiken daarnaast het softwareprogramma ‘Leeruniek’ om alle gegevens te analyseren. ‘Leeruniek’ biedt een overzichtelijk, maar bovenal gebruiksvriendelijk dashboard. Op deze manier hebben we goed zicht op de ontwikkeling van de leerling, de groep en de school als geheel. Op basis van observatie en gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren de leerkrachten de uitslagen, stellen een diagnose, maken een prognose en stellen een groepsplan en wanneer nodig een individueel handelingsplan op. Tenminste drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met de coördinator leerlingenzorg (CLZ).     

Cito toetsen

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we ook de landelijk genormeerde, onafhankelijke Cito-toetsen om de resultaten te kunnen vergelijken met andere scholen. Deze toetsen worden halverwege en aan het eind van ieder schooljaar afgenomen. We gebruiken de toetsen om de voortgang en de kwaliteit van ons onderwijs te meten. We nemen de volgende toetsen af:

 • Leesvoorwaardentoets (in groep 2 bij twijfel over al dan niet verlengd kleuteronderwijs)
 • Drie Minuten Test en AVI(groep 3-8)
 • Spelling (groep 3-8)
 • Begrijpend lezen (groep 5 - 8)
 • Rekenen/Wiskunde (groep 3-8) 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies en de plaatsing op het voortgezet onderwijs komt tot stand middels een te volgen stappenplan waarbij de adviescommissie (de leerkracht van groep 7 en groep 8, de intern begeleider/CLZ-er en de directie) betrokken is.

Stap 1: Onze leerlingen ontvangen eind groep 7 een pré-advies. Hierbij kijken we naar de ontwikkeling op de volgende gebieden:

 • kindkenmerken groep 6 en groep 7
 • de methodetoetsen groep 6 en groep 7
 • de niet-methodetoetsen van de kernvakken waarbij rekenen en begrijpend lezen het zwaarst wegen.

Stap 2: Onze leerlingen ontvangen in groep 8 in januari het schooladvies. Hierbij kijken we naar de ontwikkeling op de volgende gebieden:

 • kindkenmerken groep 7 en begin groep 8
 • de methodetoetsen groep 7 en begin groep 8
 • de resultaten op de niet-methodetoetsen groep 7 en begin groep 8 van de kernvakken waarbij rekenen en begrijpend lezen het zwaarst wegen.

Stap 3: Onze leerlingen maken in februari de doorstroomtoets.   

Stap 4: 15 maart 2024 ontvangen de leerlingen de uitslag van de doorstroomtoets.  We heroverwegen hierbij het schooladvies van leerlingen met een hoger toetsadvies op de doorstroomtoets. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Het advies wordt bijgesteld, tenzij er zwaarwegende factoren zijn die bijstellen niet wenselijk maken.
 • De school motiveert waarom het advies niet wordt bijgesteld.
 • Adviezen worden nooit naar beneden bijgesteld.

In algemene zin hanteren we bij het geven onze adviezen de volgende uitgangspunten:

 • We geven bij voorkeur dubbele adviezen.
 • We gaan uit van hoge maar realistische verwachtingen.

Stap 5: Aanmelden op de VO-school naar keuze tussen 25 en 31 maart 2024.

Stap 6: Uiterlijk 15 mei 2024 ontvangen ouders bericht over de plaatsing op de VO-school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale opbrengsten is dat leerlingen zich zowel in de klas als op school veilig voelen. We leren de leerlingen in relatie tot hun sociale emotionele ontwikkeling een besef van zichzelf en de ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken en zelfmanagement. Daarnaast is Pedagogische tact binnen het schoolsysteem geïmplementeerd. Pedagogisch tact  is een speciaal moment van interactie waarbij je als leraar ‘het juiste doet op het goede moment’  en waarbij de leerling dat ook zo ervaart.

Hierbij vinden we het belangrijk dat de basishouding van iedere leerkracht is: ieder kind kunnen horen, zien, accepteren en begrijpen. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Geborgenheid
 • Saamhorigheid
 • Afstemming

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school met een kroon voor iedere leerling. Onderwijs is voor ons meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op de relatie/verbondenheid tussen leerling en leerkracht. Het goede doen, ook in de ogen van de leerling. Het onderwijs kan niet alleen gegeven worden, het dient ook ontvangen te worden. Hierbij is voor ons maatgevend wie de kinderen als mens zijn. Daarnaast willen we met ons onderwijs het beste uit onze leerlingen halen daarom is de laatste jaren op onze school ingezet op onderwijsaanbod, didactiek en handelingsgericht werken. Deze inzet heeft geleid tot een opgaande trend in de opbrengsten van de school. Het kan beter, daarvan zijn we overtuigd. We zijn tevreden als iedere leerling bij ons op school het onderwijs krijgt wat bij haar of hem past. Een mooie uitdaging die we graag aangaan! 

Het team is door specialisatie en het delen ervan gezamenlijk eigenaar van het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen zowel in de dagelijkse praktijk als naar de toekomst wat vormkrijgt in het schoolplan 2016-2020.

We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Deze bleken niet zichtbaarin onze taal naar leerlingen en in de gestelde doelen. We gaan deze verwachtingen zichtbaar maken in ons onderwijs door gepaste doelen te stellenen en deze ook met de leerlingen bespreken zodat de leerling medeverantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces.  Leerkrachten zijnzichhier steeds meer van bewust. Je ziet in de praktijk ontwikkelingen waarbij de leerlingen meer en meer bijdragen aan het onderwijsproces waardoor ze mede-eigenaar worden. Daarnaast zal de rapportage naar zowel de leerling als ouder nader bekeken worden en ook daar za de leerling betrokken worden bij het proces. Leerkrachten en leerlingen zijn mede-eigenaar voor het onderwijs op onze school zodat we onze ambitie kunnen waarmaken: iedere leerling bij ons op school krijgt het onderwijs wat bij haar of hem past.

Terug naar boven