Samenwerkingsschool de Lei

Griede 22 -24 2451 ZC Leimuiden

Schoolfoto van Samenwerkingsschool de Lei

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Route 8

De toetsgegevens die hier te zien zijn zijn toetsgegevens van de groep 8 leerlingen van de Schakel.

De gegevens van de andere twee scholen zijn niet zichtbaar. Dit kan een vertekend beeld geven omdat wij nu verder gaan als een fusieschool. Hierdoor zullen komend schooljaar heel andere cijfers zichtbaar zijn.

De Lei heeft bewust gekozen voor de Route 8 toets als eindtoets. Deze toets wordt op een adaptieve wijze afgenomen en past de toets aan naar de vaardigheden van de leerling. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de leerling. Deze informatie wordt doorgegeven aan het VO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij meten de eindopbrengsten met de Eindtoets van Route 8 en de M8-toetsen van RE-WI en Begrijpend Lezen. Over de uitslagen van alle tussen- & eindtoetsen wordt met ouders gecommuniceerd d.m.v. in een persoonlijk gesprek, zodat de uitslagen toegelicht kunnen worden op individueel niveau. Voor de implementatie van het effectieve instructiemodel wordt er door de directie 1 maal per jaar een klassenbezoek afgelegd met behulp van een kijkwijzer. De kijkwijzers worden vooraf aan de leerkrachten kenbaar gemaakt en de bezoeken worden ingeroosterd. Vervolgens worden de klassenbezoeken na besproken en in een verslag komen de hoofdzaken terug.

Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er door de directie met regelmaat in alle groepen een flitsbezoek afgelegd. Deze doorlopende bezoeken leveren zinvolle informatie op over het leerproces van de lerende organisatie. Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen ook leerkrachten bij elkaar 3-minutenbezoeken (flitsbezoeken) gaan afleggen in het kader van de lerende organisatie.Deze cyclus is doorgezet in het schooljaar 2016-2017 en in 2017-2018. Daarnaast konden leerkrachten aangeven wanneer zij graag een extra observatie wilden t.b.v. een leervak en EDInstructie. 

Wij meten de tussen- en eindopbrengsten bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen met behulp van de CITO-toetsen Begrijpend lezen, DMT en AVI (indien kinderen op- of uitvallen), Spelling & Rekenen en Wiskunde. Ook de methodegebonden toetsen geven een beeld van de tussen- en eindopbrengsten. Na het afnemen van de CITO-toetsen worden de resultaten door de leerkracht ingevoerd in het LVS van ParnasSys. De ouders worden op de hoogte gesteld van de toetsresultaten in de rapportgesprekken. In teamverband bespreken we 2 maal per jaar de schoolresultaten in een data/opbrengsten teamvergadering.

Analyserend kijken we vervolgens naar de volgende punten:

Opbrengsten op schoolniveau:

- trends over de laatste 3 jaren

- effect van de uitgevoerde verbetertrajecten en/of methodetotaalbeeld

- gewenste kwaliteit verbetering

Opbrengsten op leerjaarniveau:

- vergelijking; trend; oordeel t.a.v. vorige en huidige afname en volgend doel

-vergelijking; trend; oordeel t.a.v. gemiddelde schaalscore en volgend doel

- vergelijking; trend; oordeel t.a.v. percentage AB-niveau en volgend doel

- vergelijking; trend; oordeel t.a.v. percentage DE-niveau en volgend doel.

Dit wordt in het groepsplan opgenomen en in de groepsbespreking besproken. De leerkracht spreekt over de behaalde resultaten en toetsuitslagen van de groep met de IB-er (min. 2x per jaar in een groepsbespreking). Dit gebeurt n.a.v. de ingevulde groepsoverzichten en groepsplannen (t.a.v. rekenen, technisch lezen en spelling).

De leerlingen met verrassende, opvallende of uitvallende resultaten (of specifieke onderwijsbehoeften) worden besproken in een volgende geplande leerlingbespreking met IB en leerkracht. De toetsgegevens worden geanalyseerd door de leerkracht. In de groepsbesprekingen staat centraal:  OGW t.a.v. de leerkrachtvaardigheden; hoe haal je het beste uit de totale groep kinderen inclusief differentiatie? HGW t.a.v. de leerlingen; specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen; halen uit de leerling wat er in zit. (hierna volgt de specifieke leerlingbespreking).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In groep 7 worden de kinderen en ouders uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek. 

Hier worden alle gegevens doorgenomen met de kinderen en ouders. 

In groep 8 zijn vervolgens nog twee gesprekken, de laatste gesprekken zijn alleen van toepassing wanneer een advies moet worden bijgesteld naar boven. De adviezen die de school geeft worden gevormd door de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven