Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Helaas zijn de resultaten van de eindtoets van groep 8 de laatste 2 jaren onder de norm die de inspectie heeft gesteld.

Gezien de samenstelling van de laatste 2 eindgroepen en de opbrengsten in van deze groepen in voorgaande jaren, verbaast het de school niet dat de ondergrens niet is gehaald, ondanks alle inspanningen.

Om te voorkomen dat nogmaals een onvoldoende wordt gescoord, hetgeen gezien de samenstelling van de huidige groep niet verwacht wordt,  heeft de school voor een 'audit' Opbrengst Gericht Werken gekozen. Hiermee wordt schoolbreed aan verbetering gewerkt van opbrengsten in het algemeen, maar aan de eindopbrengsten van groep 8 in het bijzonder.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar wordt de observatielijst van Kijk afgenomen en besproken met de interne begeleiding en met de ouders.

Ieder schooljaar in januari/februari en juni worden Cito-toetsen afgenomen voor de groepen 3 t/m 8..

De resultaten worden besproken door de leerkracht met de Intern Begeleider en de ouders.

Er volgen hierop aanpassingen voor de komende tijd en doelen worden aangescherpt, of aangepast zowel voor de individuele leerling als ook voor de groep.

Hoewel de eindtoets voor de schoolverlaters nooit veel verschil te zien mag geven als de lijn die Cito door de jaren heen vertoont, wordt dit door inspectie, bestuur en ook ouders als belangrijke graadmeter beschouwd.

De schoolopbrengsten zijn jaarlijks onderdeel van de gesprekken met het bestuur van Lucas Onderwijs.

Naast de Citotoetsen kennen we ook het volgsysteem van Snappet (digitale methode) en de resultaten van methodegebonden toetsen. Het zijn derhalve meerdere resultaatgegevens die bij een beoordeling worden meegenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle schooladviezen zijn met de ouders besproken.

Van alle schooladviezen is slechts één advies bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij proberen een schoolklimaat te scheppen waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich in onze school gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Wij zijn een Kanjerschool, d.w.z. dat iedere leerkracht is geschoold in de Kanjertraining en dat we met vaste regelmaat deze training in school verzorgen.

De kinderen van de groepen 7 en 8 vullen jaarlijks een vragenlijst in van KanVas, de leerkrachten van de groepen 3 t/m 6 brengen dit zélf d.m.v. rapportage in beeld, bij de kleuters wordt sociale veiligheid in beeld gebracht d.m.v. het registratiesysteem van "Kijk".

Daar waar zorgen zijn wordt bepaald welke strategie we gaan volgen om deze zorgen weg te nemen, geformuleerd in een Plan van Aanpak.

Er is een leerkracht in school die rapportage en evaluatie van de sociale veiligheid in school coördineert en bespreekt met de leerkrachten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Iedereen mag meedoen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectierapport laat geen onvoldoendes en/of zwakjes zien. Dat is een groot compliment voor de school en een beloning voor het harde werken. De trend (gelet op het bovenstaande) moet zijn: we zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter.

  - De opbrengsten worden als voldoende beschouwd.

  - Er zijn verschillen tussen de waarneming in de dwarsdoorsneden (veelal onder niveau) en de trendanalyses (bijna overal vooruitgang). 

  - De school heeft de ambitie om het vaardigheidsniveau na te streven van het bovengelegen niveau en, bij succes, dezelfde verbetering in

    vaardigheidsscore als doel inzetten voor de volgende periode.

  - We gaan meer gebruik maken van interactieve lessen.

  - Ook gaan we meer zichtbaar maken in de klas, waar de klas mee bezig is.

  - De overgang van kleuters naar groep 3: bij de start van het schooljaar van groep 3 wordt gedifferentieerd gewerkt.

Terug naar boven