Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Helaas zijn de resultaten van de eindtoets van groep 8 de laatste 2 jaren onder de norm die de inspectie heeft gesteld.

Gezien de samenstelling van de laatste 2 eindgroepen en de opbrengsten in van deze groepen in voorgaande jaren, verbaast het de school niet dat de ondergrens niet is gehaald, ondanks alle inspanningen.

Om te voorkomen dat nogmaals een onvoldoende wordt gescoord, hetgeen gezien de samenstelling van de huidige groep niet verwacht wordt,  heeft de school voor een 'audit' Opbrengst Gericht Werken gekozen. Hiermee wordt schoolbreed aan verbetering gewerkt van opbrengsten in het algemeen, maar aan de eindopbrengsten van groep 8 in het bijzonder.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar in januari/februari en juni worden Cito-toetsen afgenomen.

De resultaten worden besproken door de leerkracht met de Intern Begeleider.

Er volgen hierop aanpassingen voor de komende tijd en doelen worden aangescherpt, zowel voor de individuele leerling als ook voor de groep.

De schoolopbrengsten zijn ook jaarlijks onderdeel van de gesprekken met het bestuur van Lucas Onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle schooladviezen zijn met de ouders besproken.

Van alle schooladviezen is slechts één advies bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectierapport laat geen onvoldoendes en/of zwakjes zien. Dat is een groot compliment voor de school en een beloning voor het harde werken. De trend (gelet op het bovenstaande) moet zijn: we zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter.

  - De opbrengsten worden als voldoende beschouwd.

  - Er zijn verschillen tussen de waarneming in de dwarsdoorsneden (veelal onder niveau) en de trendanalyses (bijna overal vooruitgang). 

  - De school heeft de ambitie om het vaardigheidsniveau na te streven van het bovengelegen niveau en, bij succes, dezelfde verbetering in

    vaardigheidsscore als doel inzetten voor de volgende periode.

  - We gaan meer gebruik maken van interactieve lessen.

  - Ook gaan we meer zichtbaar maken in de klas, waar de klas mee bezig is.

  - De overgang van kleuters naar groep 3: bij de start van het schooljaar van groep 3 wordt gedifferentieerd gewerkt.

Terug naar boven