Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Het team

Toelichting van de school

We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs op school. Incidenteel halen we ook gespecialiseerde leerkrachten in school voor kunstzinnige en muzikale vorming (Trias)  

De Zonnewijzer heeft een mix aan ervaren medewerkers en jonge leerkrachten. Het team schroomt niet om te werken met nieuwe methoden, andere aanpak of met sociale media. Flexibiliteit is een kenmerk van het team, maar ook de bereidheid om buiten schooltijd de handen uit de mouwen te steken in belang van school en/of collega's. Regelmatig vinden er scholingen plaats in teamverband, maar ook individueel wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben krachtens de CAO-Onderwijs Primair Onderwijs recht op verlof. Een aanvraag voor verlof wordt beoordeeld door de directie van school.

Leerkrachten kunnen ook ziek zijn.

We proberen de vervanging te organiseren door:

•    Een parttimer te vragen om een dag extra te werken.

•    Extern vervangers te vragen bij een uitzendbureau.

•    Ambulant personeel (hooguit voor 2 keer per jaar) voor de klas te plaatsen.

•    De klas te verdelen over andere klassen.

•    Onderwijsondersteuners voor vervanging in te zetten.  

Soms is het een combinatie van bovenstaande vervangingsmogelijkheden. Ook is de volgorde niet altijd dezelfde. Deze hangt af van het moment van afwezigheid van de (zieke) leerkracht en de mogelijkheden die op dát moment gelden.

Pas als vervanging écht niet mogelijk is, sturen we de kinderen naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Zonnewijzer is een school met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Deze leerlingen krijgen dezelfde basisleerstof aangeboden. Kan een kind de basisstof minder goed aan, dan krijgt het voor één of meer vakken een eigen programma aangeboden. Dan geldt ook voor kinderen die beduidend meer dan gemiddeld presteren. De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 werken met Snappet: Snappet biedt adaptieve lesstof voor 9 vakken vanaf groep 4 en sluit aan op de bij school voorkomende lesmethoden.  

De school beschikt over een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tevens beschikt de school over enkele bevoegde onderwijsassistenten, waarvan enkelen in opleiding zijn aan de PABO. We hebben ingezet op kwaliteit voor de klas. We kennen 9 groepen, 3 groepen kennen fulltimers, de overige groepen kennen max. 2 leerkrachten in deeltijd. Vakken als tekenen en handvaardigheid, muziek en drama worden met plezier door eigen leerkrachten gegeven, maar er is ook externe expertise

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school.

Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies: 

Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is; 

Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden; 

Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden. 

Dit ondersteuningsprofiel is tot stand gekomen vanuit het vorige schoolondersteuningsprofiel en vanuit de praktijk van alle dag waar wij als school mee te maken hebben.

Al jaren lang is onze missie: : “Uw kind is ook onze zorg”. In de praktijk betekent dat, dat we samen met ouders onze zorg willen delen. Binnen Passend Onderwijs richten we ons op kinderen met beperkingen of juist op kinderen die meer aankunnen. Alle kinderen doen er toe.De praktijk leert ons dat de kinderen waar extra aandacht voor nodig is, van het team veel vraagt.

Daar waar wij als school niet toereikend kunnen zijn, of daar waar wij denken dat we hulp kunnen gebruiken, kunnen we terecht bij de SPPOH (Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden). Een samenspel tussen ouders, school, SPPOH en de expertises die er zijn in de onderwijswereld moeten leiden tot de beste begeleiding van kinderen die maar denkbaar is. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij dit hebben georganiseerd met het doel de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun loopbaan op de basisschool.

Alle leerlingen zijn op grond van de wet op Passend Onderwijs welkom op De Zonnewijzer.

Dat wil niet zeggen dat de school alle kinderen naar behoefte kan ondersteunen.

Soms kent de school een zekere handelingsverlegenheid en wil graag geadviseerd worden om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Deze handelingsverlegenheid kan in de loop van de schoolcarrière ontstaan, maar kan zich ook direct bij binnenkomst van de leerling manifesteren.Uiteraard blijft de inbreng en medewerking van ouders onontbeerlijk.

In de loop der jaren heeft de school zich ontwikkeld in:

  • Kinderen met autisme
  • Kinderen met concentratieproblemen
  • Kinderen met gedragsproblematiek
  • Kinderen met communicatieproblemen

Arrangementen kunnen mogelijkheden bieden voor een paar extra handen in de klas of specifiek materiaal dat nodig is voor een kind waar de aanvraag voor is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of voor wie dat gewenst is, graag begeleiden. Dat geldt voor zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als ook voor kinderen voor wie de leerstof vaak geen uitdaging biedt.

Door de aanwezigheid van onderwijsassistenten is er meer ruimte voor verlengde instructie en directe ondersteuning aan tafel.

Voor hoog intelligente kinderen is er een programma dat hen uitdaagt. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider aan een eigen plan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vlakbij De Zonnewijzer, op 100 meter afstand, bevindt zich Splash, Kindcentrum van Vlietkinderen, voor kinderdagverblijf en naschoolse opvang.

De Zonnewijzer werkt nauw samen met Splash en we zijn voornemens om een Kindcentrum te worden voor dagopvang van 0-12 jarigen. 

Heeft u belangstelling voor Splash, neemt u dan contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl,  telefoonnummer 070-3175959.

Clustermanager is Chantal Roodakkers. Het adres is Zaagmolenstraat 98/98F 2265 WV Leidschendam.

Splash is bereikbaar per telefoon: 070-7630438 en e-mail: kdvsplash@vlietkinderen.nl, pszsplash@vlietkinderen.nl en splash@vlietkinderen.nl  

In school worden bredeschoolactiviteiten georganiseerd (o.a. voetbal, korfbal en muziek) door Sport en Welzijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In de komende jaren gaan we de samenwerking tussen school, kinderopvang en de organisatie die buiten schooltijden activiteiten organiseert voor kinderen, intensiveren.

Terug naar boven