RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15 2264 KW Leidschendam

  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs
  • Schoolfoto van RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Het team

Toelichting van de school

Als wij naar het team van de afgelopen jaren kijken dan kunnen wij spreken van een vrij constante samenstelling. De gemiddelde leeftijd is rond de 42 jaar. Wij hebben als wij kijken naar onderwijs Nederland een redelijk aantal mannelijke collega's.

Wij proberen de leerlingen minimaal 1x in hun schoolloopbaan les te laten krijgen van een meester.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van ons personeel wordt de vervanging geregeld door Petra Vos. de vervanger komt meestal uit ons eigen personeel.

Dit kan de duo-partner zijn of een extra leerkracht die aangesteld is voor een leerjaar. Mocht dit niet lukken dan vragen wij vakdocenten om hun vakurendag inte leveren. als dat niet lukt vragen wij de  i.b.-ers of r.t.-ers om hun zorg dag in te leveren t.b.v. de groep.

Mocht dit allemaal toch niet lukken dan zetten wij een opdracht uit bij Excellentflex, een 'uitzendbureau' voor onderwijspersoneel.

Door de grootte van de school zijn wij nog altijd in staat om een goede vervanging bij verlof of ziekte te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

-Groepering

Onze school werkt met een „leerstofjaarklassensysteem?. Er zijn zes groepen 1/2 (kleuters), drie groepen 3, drie groepen 4 en vervolgens telkens twee groepen 5, 6, 7 en 8. 

- Groepsgrootte

Er worden per leerjaar maximaal 70 kinderen toegelaten. De groepen 1 t/m 4 zijn relatief klein. Dat betekent dat de kleutergroepen in het begin van het jaar ± 22 leerlingen tellen en door de instroom van nieuwe kinderen aan het eind van het jaar maximaal 33 leerlingen. In de groepen 3 en 4 zitten gemiddeld ± 24 leerlingen. Daardoor kunnen we in de klas meer individuele aandacht aan elk kind geven. Er is bewust gekozen voor kleinere klassen in de eerste leerjaren, omdat daar het fundament van het onderwijs wordt gelegd. Vanaf groep 5 telt een groep maximaal 35 leerlingen.

- Vakleerkrachten

Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 worden de lessen handvaardigheid verzorgd door een vakleerkracht. De groepen 5 en 8 krijgen hun tekenles van een vakleerkracht. In alle groepen wordt een van de twee lessen bewegingsonderwijs door een vakleerkracht gegeven. De andere les krijgen de leerlingen van hun eigen groepsleerkracht. De muzieklessen worden door een vakleerkracht gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen is moeilijk aan te geven hoeveel uur er per week besteed wordt aan een bepaald vormingsgebied. De verschillende activiteiten in de kleutergroepen hebben raakvlakken met diverse vormingsgebieden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande urentabel is een globale weergave.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs is nietsanders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld omdathet leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extrabegeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo)wenselijk extra begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijsbieden. Is een kind hier – of eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool -echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal onderwijs dat passendonderwijs kan bieden. Om ervoor te zorgen datieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, wordt passendonderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Dat moet zorgen voor minder ‘vanhet kastje naar de muur’ en snellere hulp als extra onderwijszorg nodig is. Op www.passendonderwijs.nlen http://www.sppoh.nl/ staat steeds deactuele stand van zaken. Op onze school zijn inprincipe alle leerlingen welkom. Omdat scholen deel uitmaken van eenschoolbestuur, dat in een samenwerkingsverband voor ieder kind in Nederland(dat onderwijs kan volgen) een aanbod moet hebben, hebben scholen een zogenaamdondersteuningsprofiel gedefinieerd. Al deze profielen samenmoeten binnen het samenwerkingsverband een dekkend aanbod vormen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang hebben we een overeenkomst gesloten met de stichting Vlietkinderen.

Zij organiseert de opvang en tracht in samenwerking met de scholen, zoveel mogelijk aan de vraag naar opvang te voldoen.

Informatie op www.vlietkinderen.nl. Inschrijfformulieren zijn ook op school te verkrijgen.

Terug naar boven