School Kastanjelaan

Kastanjelaan 6 2351 ND Leiderdorp

Schoolfoto van School Kastanjelaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof, ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten wordt altijd gestreefd naar een vervanging die voor de kinderen het meest rustig en vertrouwd voelt. Geregeld lukt het door interne verschuivingen kortdurende vervanging door eigen leerkrachten te realiseren. 

Bij langdurige vervangingen beschikken wij over een intern bestand van bekende en bekwame leerkrachten. 

Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van geselecteerde invalleerkrachten via eigen werving.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 neemt de kring een belangrijke plaats in. Vanuit en in de kring vinden veel activiteiten plaats. De kring is ook de plek waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind dat zich op z’n gemak voelt, heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De leerkrachten bieden de kinderen daartoe de ruimte en de mogelijkheden. De kring is in de eerste plaats de ontmoetingsplek aan het begin en het einde van de dag. In de kring komen de verschillende vakgebieden aan de orde.

Er zijn veel verschillende hoeken ingericht waarin de kinderen zich al spelend kunnen ontwikkelen. Ook kunnen ze een keuze maken uit de materialen uit de kast. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kleuters op creatief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Door het spelen met ontwikkelingsmateriaal ontwikkelen de kleuters inzicht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van taal/lezen, rekenen en schrijven. Ook worden allerlei technieken aangeleerd, zoals de potloodgreep, plakken en knippen, verven en het omgaan met materiaal. De computer rekenen wij ook tot de ontwikkelingsmaterialen.

In het speellokaal is het verkennen van de ruimte belangrijk; in de spelvormen onderscheiden we het fantasiespel en dans- en tikspelletjes. Kleuters bewegen in ieder geval eenmaal per week in het speellokaal. Er wordt omgegaan met groot materiaal (klimmen, springen, balanceren) en met klein materiaal (gooien, werpen, vangen, rollen). Bij het buiten spelen hebben de kinderen de keus uit de zandbak, het klimrek, rollend materiaal, bouwmateriaal en klein materiaal.

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 en 4 wordt veel tijd en aandacht geschonken aan het leren lezen en schrijven. Opdrachten betreffende rekenen, taal, lezen en schrijven staan op het dag/weekplan.

De cognitieve basisvakken (rekenen, taal, lezen, Engels en Moderne Media) in de groepen 3 t/m 8 krijgen alle tijd en aandacht in de ochtenduren.In de blokken instructie en/of zelfstandig werken wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de cognitieve vaardigheden, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal en passend leerrendement. 

Voor het vak Engels hanteren wij een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. In de groepen 6 t/m 8 worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. In het vak Moderne Media leren de kinderen hun weg vinden in de digitale wereld waar zij dagelijks mee worden geconfronteerd. Niet alleen technische vaardigheden (typen, tekstbewerking, programmeren) maar ook sociale en bewuste omgang met digitale media wordt in deze lessen behandeld.

De basis van onze lessen is de klassikale instructie, uitgebreid met motiverende en coöperatieve werkvormen. Leerlingen die meer of andere uitdaging nodig hebben, worden in kleine groepjes of individueel geïnstrueerd dan wel ondersteund door hun eigen leerkracht. Voor het zelfstandig werken zijn binnen het ruime schoolgebouw verschillende werkplekken beschikbaar.

De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & milieu) en de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek) krijgen een plaats in de middaguren. Aanvullend hierop vinden in de groepen 5 t/m 8 de zogeheten 'ateliers' rondom verschillende onderwerpen plaats. Te denken valt aan dans, drama, koken, filosofie, schaken, constructiemateriaal en extra gymles. Talenten van zowel kinderen als leerkrachten worden hierbij verder ontplooid. Daarnaast vindt verbreding plaats middels het inschakelen van gast- en hulpdocenten. De ateliers zijn gericht op het ontwikkelen van diverse competenties van de kinderen. Uiteraard is er zorg en aandacht voor het blijven(d) voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Kortom: wij willen de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en hen helpen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien. Wij willen de kinderen een stevige basis geven om te kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse maatschappij!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In de werkwijze staat het ‘spelend leren’ centraal. Binnen de thema’s wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige vorming komen hierbij aan bod.

In de middag is er onder andere aandacht voor de vakken Moderne Media, verkeer en bewegingsonderwijs. Dit laatste vindt plaats in de gymzaal binnen het gebouw, of bij mooi weer op het plein.

Het onderwijsaanbod wordt in kleine (instructie)groepen, individueel of klassikaal aangeboden. Tijdens de werkles werken de kinderen in heterogene groepen aan een opdracht die gerelateerd is aan het thema. Deze opdrachten kunnen uiteenlopen van een knutselopdracht of een spelvorm tot het werken met ontwikkelingsmateriaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooldagen op de Kastanjelaan hebben een duidelijke en voor de kinderen herkenbare structuur, met een verschillend accent in het programma van het ochtend- en middagdeel.

In de ochtenden wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kernvakken (lezen, taal, spelling en rekenen). Ook Engels en Moderne Media hebben op onze school de status van kernvak. Door de aanwezigheid van vakleerkrachten voor deze vakken, kan de wekelijkse inzet per schooljaar iets afwijken in het rooster. In de groepen 3 t/m 8 wordt - waar mogelijk - volgens een vergelijkbaar rooster gewerk.

Op de middagen komen de creatieve vakken en zaakvakken aan bod. Hierbij valt te denken aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek, handvaardigheid en gymnastiek. Ook vakoverstijgende activiteiten hebben veelal een plaats in de middag.

In de midden- en bovenbouw is bovendien op meerdere momenten in de week een keuzemoment voorzien, voor een zogeheten 'atelier'. De kinderen kunnen hierbij aangeven in welk thema zij zich gedurende een aantal weken willen verdiepen. Leerkrachten, ouders en externe aanbieders verzorgen het aanbod, waarbij onderwerpen van filosofie tot koken en theater tot extra gymnastiek voorbijkomen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen concrete mogelijkheden in handen te geven om inhoud te geven aan de wereld om hen heen. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol, waarvan taal/lezen, schrijven en rekenen tot de basisvaardigheden behoren. De ontwikkeling van deze vaardigheden samen met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van toetsen en observaties. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt met groepsplannen op drie niveaus. 

Extra ondersteuning

Het kan voorkomen, dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op. Soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. De leerkracht roept dan de hulp in van de intern begeleider van de school. De intern begeleider coördineert de procedure en begeleidt de leerkrachten bij het inzetten van de juiste ondersteuning en de uitvoering daarvan. Deze ondersteuning kan plaatsvinden door een leerkracht of iemand van buitenaf.

In de ‘Ondersteuningsgids’ van de PCBO wordt het aanbod van onze ondersteuningsmogelijkheden beschreven. In eerste instantie is deze gids geschreven voor intern gebruik, dus voor de leerkrachten, intern begeleiders en de directie van de PCBO. De ondersteuningsgids vormt echter ook een mooi uitgangspunt voor de communicatie met u als ouder over de ondersteuningsmogelijkheden. In de gids komen onderwerpen als dyslexie, rekenproblemen, het omgaan met gedragsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen aan bod. Daarin wordt ook de rol van onze eigen orthopedagoog beschreven en de samenwerking met instanties als het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Prisma-groepen

Ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben soms extra ondersteuning nodig. Met behulp van het ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’ (DHH) krijgen leerkrachten en ouders gezamenlijk meer inzicht in de leerstijlen en ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Indien daartoe aanleiding is, komt de leerling in aanmerking voor deelname aan de Prismaklas. Deze bovenschoolse Prismaklas is opgezet voor de vier scholen van de PCBO: ’t Bolwerk, de Kastanjelaan, de Regenboog en de Willem de Zwijgerschool. In deze klas wordt aandacht besteed aan de specifieke behoeften van cognitief getalenteerde leerlingen. Onze doelen voor deze leerlingen zijn gericht op het: leren denken, leren leren en leren leven. Het werken in projectvorm doet een beroep op onder andere het aanleren van vaardigheden en leer- en werkstrategieën, plannen en organiseren, het opbouwen van doorzettingsvermogen en het leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Vanzelfsprekend krijgen de leerlingen niet alleen in de Prismaklas extra aandacht, maar wordt er in de eigen groep ook ingesprongen op de leerbehoeften. Denk hierbij aan het compacten en verrijken van de leerstof, waardoor er tijd vrij komt voor de opdrachten van de Prismaklas.

Voor leerlingen die makkelijk meekomen met de leerstof en goede resultaten behalen, hebben we de Prisma-ateliers opgezet. In projectvorm wordt deze leerlingen meer uitdaging geboden

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Kastanjelaan is onderdeel van Kindcentrum de Brink. Kinderopvangorganisatie FloreoKids is in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Terug naar boven