OBS Prins Willem Alexander

Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp

  • Van binnenuit komen de kinderen via deze trap bij de klaslokalen. Links is de speelzaal die omgevormd kan worden tot een podium.
  • Hier een kijkje op ons prachtige, sfeervolle ronde gebouw vanuit de lucht.
  • De kleuters spelen elke dag veilig op hun eigen speelgedeelte.

In het kort

Toelichting van de school


De Prins Willem-Alexanderschool www.pwaleiderdorp.org is een openbare school waar ieder kind wordt gezien en zich gehoord voelt. Er is respect voor ieders mening en binnen de diversiteit van de school is er ruimte om van elkaar te leren. De school is kleinschalig waardoor er in intensieve gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het onderwijsleerproces binnen onze eigen sfeer en karakter.

Het leerlingaantal is dit schooljaar ligt rond de 150 leerlingen bij de oktober telling. Er zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 in totaal 7 groepen, waaronder 1 combinatiegroep. Dit heeft te maken met kleine leerlingaantallen in groep 3 en 5. Gemiddeld zijn er 24 leerlingen per groep op basis van 7 groepen. De wegingsfactor voor de leerling populatie van de school is 32,4 met een spreiding van 7,7. Op basis van deze indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de cognitieve groei van een leerling worden geïnterpreteerd.    De leerling populatie van de school bestaat uit vele nationaliteiten. We zijn een afspiegeling van de maatschappij. De samenstelling van het team in leeftijd ligt volgens het generatiemanagement op gemiddeld. Momenteel bestaat het team uit 18 teamleden, waaronder 13 leerkrachten, 1 ondersteuner, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 1 vakdocent bewegingsonderwijs en de directeur.   De school staat op een prachtige plek midden in de wijk Zijlkwartier in Leiderdorp. Er is veel openbare groenvoorziening rondom de school waardoor de leerlingen van de groepen 3-8 voldoende bewegingsvrijheid hebben tijdens het buitenspelen onder toeziend oog van de leerkrachten en tussen schoolse opvang. De leerlingen van de groepen 1-2 spelen veilig binnen de hekken van onze kinderopvang partner Floreo-kids.   Samen met kinderopvang Floreo-kids vormen wij de Hoftuyn. Een samenwerkingsverband waarbij we een deel van het gebouw met elkaar delen en waarin de leerlingen van de voor- en naschoolse opvang gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. Waaronder een grote keuken, het speellokaal, de gymzaal en de aula.   Het aanmeldbeleid voor een openbare school in Leiderdorp is zo georganiseerd dat wij een protocol aanmelden hebben afgesproken. Dit protocol zorgt voor de plaatsing van kinderen vanuit de eerste keuze en waarbij dat niet mogelijk is, er zal worden verwezen naar de 3 andere openbare scholen binnen de stichting in Leiderdorp. Dat zijn de Hasselbraam, de Hobbit en de Koningin Julianaschool (KJS).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind wordt gezien
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen
  • School is de samenleving
  • Ruimte voor levensbeschouwing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De instroom van het aantal leerlingen op de PWA is de laatste paar jaar afgenomen. Dat heeft ermee te maken dat er in Leiderdorp minder kinderen zijn die zich op scholen aanmelden. De verdeling tussen de scholen en de wijken is ongelijk waardoor er op de PWA ongeveer 20 leerlingen per jaar instromen. Daardoor zijn de groepen iets kleiner dan gemiddeld en het voordeel daarvan is, dat er meer aandacht is voor ieder individueel kind. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven