Kon Julianaschool

Kom van Aaiweg 2 2351 NN Leiderdorp

ons prachtige gebouw

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn via onze stichting PROO Leiden-Leiderdorp aangesloten bij de vervangingspool POOLWEST. Via deze pool kijken wij bij afwezigheid (ziekte en/of verlof) of er een vervanger beschikbaar is. Tevens doen wij vaak een beroep op onze parttime leerkrachten om in te vallen. Als er geen vervanging beschikbaar is kijken wij of de leerlingen verdeeld kunnen worden (alle groepen hebben een zogenaamd noodplan klaarliggen).

De KJS kan verder gebruik maken van oud-personeelsleden die vervroegd met pensioen zijn gegaan maar die nog graag op onze school komen invallen. Voordeel: Zij kennen de school goed en kennen de kinderen goed. Ze zijn vaak beschikbaar omdat zij verder geen inval-werk aannemen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn in schooljaar 19-20 gestart met een vakdocent voor muziek om zo een beter aanbod voor muziek op school te hebben. De leerkrachten geven daarbij zelf steeds de vervolg-les. Het komende schooljaar gaan wij door met deze organisatie.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakdocent gymnastiek. Op de donderdag-middag geeft onze vakdocent ook kleutergymlessen aan de groepen 1/2 in de speelzaal. De overige groepen hebben de gymlessen in sporthal de Does, welke vlak achter onze school gelegen is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 werkt themagericht. Elke dag wordt er in de kring gewerkt. Twee dagen is er spel-inloop. De eerste werkles van de dag werken de kinderen aan opdrachten in verschillende hoeken. De andere werkles(sen) zijn vrije keus. Het werken en leren is themagericht en betekenisvol.

Een voorbeeld hiervan is het samen met de kinderen appelmoes maken. Wat heb je nodig? Hoeveel water moet erbij? Wat staat er op het recept?

Viermaal per week gaan wij naar de speelzaal voor activiteiten, waarbij behalve motoriek ook taal- en rekenbegrippen een belangrijke rol spelen. Wij leggen veel nadruk op de sociaal emotionele omgang en de ontwikkeling van de kinderen. Dit de basis is voor al het leren op school.

Eenmaal per week hebben de kinderen les van de vakleerkracht gymnastiek.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het aanbieden van de juiste ondersteuning vraagt aanpassingen en maatwerk. Ons streven is altijd de juiste ondersteuning te geven. Onze ambitie is gericht op de basisondersteuning. Het didactisch handelen van de leerkracht (hoe wordt de les gegeven) versterken wij door gebruik te maken van het EDI- en GIPmodel. Onze leerkrachten gebruiken activerende werkvormen, vergroten de zelfstandigheid van de kinderen. Kinderen moeten kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, zelf problemen kunnen oplossen.

Wij gaan uit van hoge verwachtingen en willen onze ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Om alle kinderen zo optimaal mogelijk te ondersteunen brengen wij de vorderingen veelvuldig in kaart. Wij werken hierbij vanuit de principes van het handelingsgericht werken (HGW). Hierdoor zijn wij in staat om gesignaleerde onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van het kind te vertalen naar concrete ondersteuningsmogelijkheden. De pijlers van handelingsgericht werken zijn:

aansluiten bij onderwijs en ondersteuningsbehoeften van het kind
uitgaan van de gehele context waarin het kind opgroeit
het constructief samenwerkende leerkracht maakt het verschil
het benutten van positieve aspecten
het doelgericht handelen
een systematische, planmatige en transparante werkwijze

Wij streven naar een hoog niveau van basisondersteuning (voor alle leerlingen is zoveel mogelijke ondersteuning toegankelijk). Wij stellen de ondersteuningsbehoefte vast en samen met ouders en kind arrangeren wij preventieve of curatieve ondersteuning. Instructiegroepen voor taal en rekenen zijn groepsdoorbrekend. Wij werken voortdurend aan het vergroten van de zelfstandigheid. In het schoolteam is de nodige expertise aanwezig, zoals coördinatoren voor lezen, ICT, Kanjertraining, en Engels. Ondersteuningsmogelijkheden bij KJS:

  • aanpak gericht op leesproblemenaanpak gericht op sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling
  • gedragsaanpak gericht op kinderen met een ontwikkelvoorsprong (LEVELwerk)
  • aanpak gericht op het werken met een eigen leerlijn (Snappet)
  • aanpak gericht op rekenproblematiek.

Mocht alle interne beschikbare hulp niet tot het gewenste resultaat leiden dan is een overstap naar het speciaal (basis)onderwijs een meer passende oplossing. In overleg met ouders en specialisten (PPO) wordt gezocht naar de meest juiste oplossing voor het kind. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij omschreven hoe wij op de KJS invulling geven aan onze mogelijkheden om de kinderen te ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven