Regenboog

Marjoleintuin 58 2353 PL Leiderdorp

  • Schoolfoto van Regenboog
  • Schoolfoto van Regenboog
  • Schoolfoto van Regenboog
  • Schoolfoto van Regenboog
  • Schoolfoto van Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij willen natuurlijk in de gaten houden hoe de kinderen zich ontwikkelen. Daarvoor gebruiken we onder meer de materialen en de toetsen die bij onze methodes en werkwijze horen. Om die informatie te kunnen vergelijken met landelijke normen, gebruiken wij ook een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem (CITO).

Al deze gegevens worden opgeslagen in Parnassys. Via dit systeem houden wij de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen goed bij. Dit geeft het schoolteam een groter inzicht in de manier waarop het onderwijs bij de kinderen effect heeft. Dat is van belang voor een snelle actie om eventuele problemen, voor zover mogelijk, op te lossen. Aan de hand van de uitslagen kan ook het onderwijs aan de kinderen aangepast worden.

Omdat wij de gehele ontwikkeling van de kinderen belangrijk vinden, maken wij naast de cognitieve toetsen ook gebruik van “ZIEN” om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van leerlingen in kaart te brengen. De leerkrachten vullen deze twee keer per jaar in en bespreken deze waar nodig met ouders. Ook zijn de uitkomsten onderwerp van gesprek tijdens de interne groepsbesprekingen. Deze gedragskaart brengt onder andere welbevinden, zelfvertrouwen, taakgerichtheid, zelfstandig werken, motivatie, conflictfrequentie, samenwerken en samenspelen in kaart.

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van een observatiesysteem. Hiervoor gebruiken wij het systeem van Parnassys Leerlijnen Jonge Kind. Als er twijfels bestaan over de ontwikkeling van een kind kunnen toetsen worden afgenomen, waardoor de vermoedens van de leerkracht al dan niet bevestigd worden. Als een achterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong wordt geconstateerd, kan voor een leerling  een handelingsplan worden opgesteld: door specifieke activiteiten in of buiten de groep wordt geprobeerd de ontwikkeling te stimuleren en te richten. Dergelijke activiteiten worden met de ouders besproken.

Extra hulp wordt geboden door de leerkracht binnen de groep of door een ondersteunende leerkracht of stagiair(e) buiten de groep.

Op dit moment werken wij met de volgende toetsen:

  • Technisch lezen DMT en AVI (groep 3 t/m 8);
  • Spelling (groep 3 t/m 8);
  • Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8);
  • Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8);
  • Cito-Eindtoets (groep 8).

De meeste van de hierboven genoemde toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen. Zij passen in het normale werkritme van de school en de kinderen. U krijgt dan ook geen bericht over het tijdstip van afname. De uitslagen zijn voor ouders zichtbaar in Parnassys en worden tijdens de oudergesprekken besproken. Als de toetsuitslagen of omstandigheden daar reden toe geven, stelt de leerkracht u er eerder van op de hoogte. 

De uitslagen van de objectieve toetsen vanaf groep 6 worden meegenomen in de totstandkoming van het uiteindelijke schooladvies. Dit advies wordt door de leerkracht van groep 8 in januari gegeven. Hierbij tellen ook de overige prestaties in de bovenbouw, het leerlingprofiel en de werkhouding mee.

Als ouder heeft u door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Via het ouderportaal kunt u de cognitieve ontwikkeling van uw kind volgen. Alle resultaten, zowel van methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen (zoals de Cito-toetsen), worden binnen drie weken na afname in Parnassys verwerkt. Indien u over de (toets)resultaten met de leerkracht van gedachten wilt wisselen, kunt u hiervoor een afspraak met de leerkracht maken.

Trendanalyses

Gedurende een reeks van jaren worden de Cito-resultaten van de leerlingen van onze school met elkaar vergeleken. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten van achtereenvolgende groepen 5 op een rij gezet, maar ook de ontwikkeling van een groep 3 tot uiteindelijk groep 8. Op die manier kunnen  bepaalde patronen gesignaleerd worden. Dit noemen wij een ‘trendanalyse’. Een en ander kan leiden tot bepaalde beleidsbeslissingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven