Daltonschool De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp

  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik
  • Schoolfoto van Daltonschool De Leeuwerik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Daltonschool De Leeuwerik volgen we de ontwikkeling van onze kinderen op verschillende manieren.

Bij de kleutergroepen maken we gebruik van KIJK. Leerkrachten observeren kinderen regelmatig en maken daarbij gebruik van verschillende leerlijnen die voor de ontwikkeling van het jonge kind zijn vastgesteld. In groep 2 maken kinderen in aanvulling daarop CITO toetsen.

Vanaf groep 3 volgen we de kinderen met behulp van methodegebonden toetsen en CITO toetsen. Bij het analyseren van de gegevens vragen wij ons af: wat heeft dit kind nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij noemen dit handelingsgericht werken.

Na afname van de de Cito M en E toetsen worden er trendanalyses per groep gemaakt.
De bedoeling van het maken van deze trendanalyse is om data op overzichtelijke wijze te delen met elkaar, te analyseren en op grond hiervan conclusies te trekken en acties af te spreken. Dit is zowel een evaluatie- als een verantwoordingsdocument. Het uitgangspunt van dit document is de integrale 4-D aanpak die bestaat uit vier dimensies: Data Duiden Doelen Doen. Directie en team werken data gestuurd aan de verbetering van de opbrengsten prestaties van de groep en leerlingen in de groep. Vanuit deze data wordt er een analyse gemaakt waar vanuit we doelen stellen. Daarna gaan we aan de slag om op basis van de gestelde doelen een verbeterslag te bewerkstelligen. De analyses voor alle groepen worden systematisch in periodeplannenvorm gegeven

De CITO eindtoets is één van de toetsen van ons leerlingvolgsyteem.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het team volgt de opbrengsten binnen de school op de voet. In het kader Opbrengst Gericht Werken (OGW) wordt na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode een schoolbrede analyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen. De inspectie heeft de verklaringen behorende bij de eindcito en de analyses bestudeerd en te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de schoolbrede aanpak van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Leeuwerik gaat er vanuit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. Deze benadering leidt tot een democratische grondhouding. De leerkrachten bieden een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de kans te bieden zo zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Zij gaan er vanuit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er zo positief mogelijk mee omgaat. Door elk kind te benaderen als open, communicatief en redelijk, wordt persoonlijke groei geboden. Leerkrachten hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op Daltonschool De Leeuwerik op de onderzochte onderdelen geheel op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Terug naar boven