Basisschool St. Joseph

Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn gebaseerd op de Diatoetsen. De Diatoetsen worden over het algemeen tweemaal per jaar afgenomen. Op basis van de resultaten wordt, in combinatie met de resultaten van de methodetoetsen en het algemene beeld van de leerlingen de onderwijsbehoefte in kaart gebracht en indien nodig aangepast. De Diatoetsen zijn digitaal en adaptief. Diatoetsen laat je iedere leerling tot zijn recht komen. Met toetsen op het eigen niveau, niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk. De adaptieve toetsen passen zich automatisch aan op het niveau van de leerling. Leerlingen worden door de toets geleid met vragen die één voor één op het scherm komen. Vragen eerst overslaan en terugbladeren kan ook! 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In een persoonlijk gesprek met de leerkracht worden de mogelijkheden op een rij gezet. Met de gegevens van het kind, en de ervaringen van de afgelopen acht jaar zal de school de ouders een advies geven. Met dit advies kunnen de kinderen worden aangemeld bij de school van hun keuze. De uitslag van de Eindtoets is doorgaans een bevestiging van het advies. Mocht de Eindtoets lager uitvallen dan verwacht, past de school het advies niet aan. Als de toetsuitslag hoger uitvalt, is de school verplicht het advies te heroverwegen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen krijgen de kans zich harmonieus te ontwikkelen. Daarom is er in ons onderwijsprogramma aandacht voor het HOOFD, het HART en de HANDEN. Hoofd staat voor kennis (cognitieve ontwikkeling), Hart staat voor passie, betrokkenheid en veiligheid (sociaal-emotionele ontwikkeling) en de Handen staan voor toepassen, het doen.

Je veilig voelen is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Daarom investeren we op de Josephschool veel in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vrij en veilig voelen
  • Harmonieuze ontwikkeling
  • Open communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2020 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. De inspecteur deed een vierjarig onderzoek naar het bestuur en zijn scholen. Tijdens dit onderzoek is onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Uit het inspectierapport blijkt dat het bestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs van zijn scholen. Met een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem brengt het bestuur het onderwijs op de scholen in de kaart. Ook bezoekt het bestuur de scholen regelmatig en bespreekt wat er goed gaat en wat beter moet of kan. Dit wordt door de leraren en directies gewaardeerd. Het bestuur heeft de afgelopen jaren de schoen goed ondersteund om hun leerlingen voldoende resultaten te laten halen. 

Terug naar boven