OBS Lucas van Leyden

Vliet 20 2311 RE Leiden

Schoolfoto van OBS Lucas van Leyden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof streven wij er altijd naar een vervangende leerkracht in te zetten en zo het onderwijs doorgang te laten vinden. Bij voorkeur is dit iemand die bekend is met de school en de groep. Wij werken dankbaar samen met de invalpool 'Poolwest', die ons hierbij ondersteunt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de locatie Steeg werken we met een combigroep 1/2 en een combigroep 2/3. Dit doen we om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van elke leerling. Een leerling uit groep 3 die ook nog veel behoefte heeft aan spelen en een leerling uit groep 2 die al behoefte heeft aan leren lezen kan zo op zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 werken intensief samen, volgen de ontwikkeling van elke leerling op de voet en maken met elkaar dagelijks het beste onderwijs!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken thematisch bij de kleuters, waarbij de belevingswereld en de actualiteit het uitgangspunt is. Spelenderwijs leren kinderen letters en rekenen. In de voorbereiding van thema's werken de leerkrachten veel samen en gebruiken zijn diverse bronnen om het onderwijsaanbod zo rijk mogelijk te maken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Wij besteden de tijd die wettelijk is vereist aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Naast de basisvakken bieden wij de vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en besteden wij relatief veel tijd aan culturele vorming, muziek en bewegingsonderwijs. Per groep kijken wij wat de leerlingen nodig hebben en maken op basis daarvan elke periode specifieke keuzes in de te besteden onderwijstijd. Praktisch houdt dit in dat in sommige groepen en periodes iets meer tijd besteed wordt aan bijvoorbeeld rekenen en in een andere groep of periode aan bijvoorbeeld taal. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs waarbij elke leerlingen zich voldoende ontwikkeld is ons doel. Hierbij een samenvatting van de door ons geboden ondersteuning. Deze staat specifieker beschreven in ons SOP (School Ondersteunings Profiel), die te vinden is op onze website.

Alle basisvakken, Taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen, geven wij hierom in 3 niveaugroepen.

- Leerlingen volgen of de basisinstructie en maken de basisverwerking.

-De leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen na de basisinstructie in een klein groepje nogmaals de uitleg en oefenen samen met de leerkracht in een 'verlengde instructie'.

-Kinderen die het lesdoel al (bijna) beheersen doen korter of niet mee met de instructie, de zogenaamde 'verkorte instructie', en maken tevens maar een beperkt aantal opdrachten. Zij gaan dan verder met uitdagendere opdrachten.

Daarnaast zijn wij dat dit aanbod niet voldoende is voor elke leerling. Wij bieden hierom tevens de volgende ondersteuning:

- Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging werken vanaf groep 1 wekelijks met een daarvoor gespecialiseerde leerkracht aan uitdagende onderzoeksopdrachten. Welbevinden en leren leren spelen hierbij ook een belangrijke rol. De opdrachten nemen zij mee naar de klas en zij werken hier gedurende de week verder aan onder begeleiding van de eigen leerkracht. Wij hebben in totaal vier leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen met een ontwikkelvoorsprong. 

- Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning voor het behalen van een specifiek essentieel lesdoel werken wekelijks in een groepje aan dit lesdoel met een Remedial Teacher. Wanneer vanaf groep 6 blijkt dat de regulier aangeboden stof te moeilijk is wordt er voor deze leerling tevens een apart programma vormgegeven. Zo kan iedere leerling zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. 

- Wanneer wij specifieke vragen hebben over het gedrag van leerlingen of de begeleiding van een leerling met een handicap of stoornis werken wij samen met PPO (Primair Passend Onderwijs). Wij kijken dan gezamenlijk wat er nodig is en hoe wij deze leerling zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven