De Morskring

Damlaan 1 2332 XG Leiden

Schoolfoto van De Morskring

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen twee maal per jaar CITO toetsen af bij onze leerlingen. Dit doen wij middels Leerling in Beeld, digitaal en op papier. In januari is een toetsperiode ook wel genoemd MIDDEN. Vervolgens vindt er in juni nog een afname periode plaats genaamd EIND.

De tussenresultaten van de CITO toetsen worden besproken met de intern begeleider. Naar aanleidng hiervan wordt een plan van aanpak op groeps- en leerling niveau besproken en gemaakt.

Op schoolniveau wordt een trendanalyse gemaakt van de tussenresultaten. Deze worden gepresenteerd aan het team. Hier volgen ontwikkelpunten uit op school- en groepsniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  1. In november, vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats. In dit gesprek zullen de leerkrachten bespreken wat dit advies is en hoe dit tot stand is gekomen. Dit gebeurt a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem, methode toetsen, werkhouding, huiswerkattitude, inzet en gedrag. De leerlingen zijn bij dit gesprek aanwezig, daarnaast zal er ook iemand van directie of IB aanwezig zijn. De adviezen worden opgesteld door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met de leerkracht van groep 7 en IB.
  2. In februari nemen wij de doorstroomtoets van Cito Leerling in Beeld af.
  3. In februari krijgen alle leerlingen hun rapport, ook de leerlingen van groep 8. Groep 8 zal niet deelnemen aan de reguliere rapportgesprekken, omdat kort op deze gesprekken het definitieve adviesgesprek zal volgen.
  4. In maart zal de uitslag van de doorstroomtoets binnenkomen. Dan zullen wij de definitieve adviesgesprekken voeren. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangen ouders een onderwijskundig rapport (OKR). Tijdens het gesprek is er ruimte om vragen over dit rapport te stellen en eventuele op- of aanmerkingen toe te voegen. Herziening van een advies vindt plaats als het resultaat op de doorstroomtoets hoger uitvalt dan verwacht. Alleen als het in het belang is van de leerling, kunnen wij besluiten het advies niet te verhogen. Wanneer het resultaat op de doorstroomtoets lager is dan verwacht, dan wijzigen wij het schooladvies niet.
  5. Er vindt een landelijke inschrijfweek plaats op alle middelbare scholen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast de cognitieve opbrengsten kijken we ook naar de sociale opbrengsten. Dit doen wij door 2x per jaar de sociale ontwikkeling en veiligheid van de kinderen te monitoren. De resultaten van deze opbrengsten worden op groepsniveau besproken tijdens de leerling- en groepsbespreking. Op schoolniveau wordt er een trendanalyse gemaakt van de sociale veiligheid, waaruit actiepunten voortkomen die in ons schoolplan worden opgenomen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • In ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven