De Morskring

Damlaan 1 2332 XG Leiden

Schoolfoto van De Morskring

Het team

Toelichting van de school

Toelichting op de informatie hiernaast

Bewegingsonderwijs

Bij het bewegingsonderwijs (gymnastiek) stellen we ons het volgende ten doel:

  • het bevorderen van veelzijdige motorische vaardigheden;
  • het bevorderen en behouden van plezier in bewegen;
  • het bevorderen van een natuurlijke bewegingsdrang;
  • het bevorderen van sociaal gedrag in bewegingssituaties.

De groepen 3 t/m 8 krijgen allemaal twee keer in de week les van onze vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs. Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de gymzalen aan de Vondellaan.

De kleuters krijgen, aan de hand van een specifieke kleuterleerlijn, eenmaal per week les van een vakleerkracht. Deze leerlijn wordt ook gevolgd in de lessen die de groepsleerkrachten zelf geven. De gymlessen voor de kleuters vinden plaats in de speelzaal.

Beweeg Wijs

Daarnaast werken wij met Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs gaat aan de slag met bewegen in de school; bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Samen proberen we elk kind elke dag (met plezier) minimaal een uur te laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot pleincoach. Daardoor komt er meer oog voor motorisch minder vaardige kinderen en voor kinderen die het buiten zijn soms als sociaal onveilig ervaren. Met natuurlijk ook ruimte en aandacht voor de vaardige kinderen. Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen.

Onze leerlingen hebben hierdoor regelmatig een extra beweegmoment buiten. Dit gebeurt in een mooie samenwerking met MBO Rijnland. Waarbij een hybride leeromgeving met de studenten en leerkrachten van deze school is gevormd. Waarbij een BLOS (kinderopvang organisatie) medewerker de coördinerende taak op zich neemt voor de uitvoering van Beweeg Wijs op onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek is, of om een bepaalde reden verlof heeft. Het gebrek aan invallers stelt scholen dikwijls voor organisatorische problemen. Ook wij hebben daarmee te maken. Bij ziekte van een leerkracht doen wij ons uiterste best om de vervanging goed te regelen. Lukt dit niet, dan proberen wij de vervanging intern op te lossen. Als we ook daar niet in slagen, dan worden de kinderen over de overige groepen verdeeld (dit gebeurt alleen bij een ziekmelding op korte termijn). In uiterste nood wordt er een klas naar huis gestuurd. Zij krijgen dan indien mogelijk een thuiswerkpakket mee. Mocht de extreme situatie zich voordoen dat meerdere leerkrachten ziek zijn en ook het verdelen van de kinderen over andere groepen niet tot de mogelijkheden behoort, dan treedt het noodplan voor het naar huis sturen in werking.

Dit noodplan is vastgelegd in het protocol ´Vervanging bij ziekte personeel´.

Samengevat hanteren wij de volgende richtlijnen:

  • Naar huis sturen alleen in uiterste nood.
  • Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld bij afwezigheid via Social Schools
  • Naar huis sturen alleen met goedkeuring van de ouders.
  • Opvang regelen voor leerlingen waarvan de ouders niet in staat zijn hun kind die dag op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij kleuters is de onderwijstijd soms wat lastig in uren uit te drukken. De meeste activiteiten in de kringen bevatten vaak meerdere vakgebieden. Daarnaast wordt tijdens het spelen/werken ook een breed aanbod op verschillende gebieden aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen bestaat uit begrijpend lezen en technisch lezen.

In taal zit ook woordenschat verwerkt.

Spelling bevat ook werkwoord spelling.

In de tijd van bewegingsonderwijs zit ook de looptijd verwerkt. De leerlingen gymmen 2 x 45 minuten per week.

Wereldoriëntatie bestaat uit 2 vakken, mens&maatschappij en mens&natuur.

Pauze is per dag 30 minuten pauze in de ochtend, hiervan is 15 minuten spelen en 15 minuten eten en drinken. Tijdens het eten en drinken lezen de leerkrachten voor of wordt er een filmpje gekeken met een educatief karakter.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

-  Cyclus rondom HandelingsGericht Werken (een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen) continueren op schoolniveau

-  Heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen opstellen, invoeren en schoolbreed toepassen.

- Toepassen van het interventieprogramma BOUW! in de groepen 2 tot en met 4 om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen hulp te geven.

- De rol van de leesspecialist zichtbaar maken

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Blos Kinderopvang bevindt zich in onze school op locatie aan de Damlaan, deze is echter beperkt t/m de leeftijd van 7 jaar. Hierna gaan de leerlingen naar een eigen locatie van Blos. Niet alle kinderen onder de 7 jaar worden op onze locatie opgevangen, het kan zijn dat zij vanaf 4 jaar al op een andere locatie starten. De kinderen onder de 4 jaar worden niet in ons gebouw opgevangen.

Op de Storm Buysingstraat is een nieuwe BSO gestart; BSO Speelland. Op het moment van schrijven zijn zij nog bezig met opstarten, meer informatie is later beschikbaar op de website. 

Terug naar boven