Zijlwijkschool

Schaduwpad 1 2317 VX Leiden

 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op school gebruiken we toetsen om de ontwikkeling, aan de hand van de resultaten, van onze leerlingen te volgen. We kunnen de resultaten die wij behalen ook vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Hieronder ziet u een overzicht van de gemiddelde scores van groep 8 van de Eindtoets basisonderwijs.

Alle leerlingen van de Nederlandse basisscholen nemen deel aan één eindtoets. Wij hebben keuze uit vijf, door de overheid goedgekeurde, eindtoetsen. Wij gebruiken de eindtoets die aansluit bij het DIA-leerlingvolgsysteem vanaf groep 3.

De afgelopen jaren hebben we de Cito eindtoets afgenomen. De scoreschaal van deze eindtoets loopt van 500 tot 550. De score wordt berekend door de uitslagen van alle deelnemende leerlingen te vergelijken. De gemiddelde landelijke score ligt elk jaar rond de 535.

2021 = score 537,3 Deze score valt binnen de inspectienorm (voldoende)

2022 = score 534,3 Deze score valt binnen de inspectienorm (voldoende)

2023 = score 536,8 Deze score van binnen de inspectienorm (voldoende)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen worden volgens de methode(-leerlijn) afgenomen. In de praktijk sluiten de leerlingen vanaf groep 3 een lesblok af met een toets. De reken- en taalvakken die met behulp van de lessen op een tablet (Snappet) worden gemaakt, worden automatisch bijgehouden. De software past de lesstof aan op basis van het werk van de leerling. De leerkracht analyseert hierbij en kan de lesstof individueel aanpassen.

Aan de hand van de toetsen en de vorderingen bij de lessen op de tablet, wordt met behulp van de individuele Snappet-jaarbladen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet gevolgd.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor komend schooljaar is de adviesroute van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs veranderd.

Dit zijn de belangrijke momenten voor het huidige 

 • Preadvies in groep 7, geeft een indicatie van het niveau en samen spreken we af waar we aan gaan werken;
 • Afname begintoets aan de start van het jaar (DIA leerlingvolgsysteem);
 • Voorlopig advies (eind januari) op basis van het leerlingvolgsysteem, Snappet en werkhouding/motivatie
 • Landelijke doorstroomtoets (begin/midden februari)
 • Definitief advies (uiterlijk 24 maart)
 • Landelijke aanmeldweek bij het VO (week van 25 maart)

Het definitieve advies zal nooit lager zijn dan het voorlopig gegeven advies dat in groep 8 gegeven is. Wanneer de score van de doorstroomtoets een hoger schooladvies laat zien, zal de school dit in overleg met ouders kunnen ophogen, mits het in belang van het kind is. We zullen ons advies en mogelijke bijstelling altijd motiveren. Meer specifieke informatie is hier te vinden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school wordt gestreefd naar een fijne leeromgeving voor de leerlingen. Dit houdt in dat er naast de gewone 'schoolse' zaken ook ruim aandacht wordt besteed aan 'buitenschoolse' activiteiten.

Wij zijn een gecertificeerde Kanjertrainingsschool. Meer informatie over de Kanjertraining is hier te vinden.

Doordat de Kanjertraining 'in de vezels zit' van leerlingen en leerkrachten, wordt er bijna geen beroep gedaan op het (verplichte) pestprotocol. Als ouders of leerkrachten een aanwijzing hebben dat er sprake is van pesten, dan gebruikt de school het protocol 'Pesten op school'. Voor iedereen zijn de te nemen stappen dan duidelijk.

Kernafspraken van de Kanjertraining zijn: We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zorgzaamheid voor elkaar
 • Samen leren en werken
 • Vertrouwen en respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

U kunt vanuit deze pagina het inspectierapport van het schoolonderzoek in voorjaar 2017 downloaden. Wij zijn trots op het rapport. Door de inspectie zijn wij getoetst op 10 punten. Er is 6 maal voldoende gescoord en 4 maal goed (de scoremogelijkheden zijn onvoldoende, voldoende en goed). 

Terug naar boven