Zijlwijkschool

Schaduwpad 1 2317 VX Leiden

 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool
 • Schoolfoto van Zijlwijkschool

Het team

Toelichting van de school

Sportclinics

De leerlingenraad van de Zijlwijkschool heeft aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om kennis te maken met verschillende sporten tijdens gymles. Een leuk idee, waar we als school zeker wat mee kunnen. De gymleerkracht plant deze clinics door het jaar heen en probeert alle groepen te betrekken. Deze clinics worden verzorgd door sportverenigingen of door de gymleerkracht zelf. U kunt denken aan de volgende sporten: korfbal, turnen, hockey en dansen. Wanneer ouders of kinderen andere ideeën hebben, kan dit aangegeven worden bij de gymleerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekteverlof, verlof en scholing:

De Zijlwijkschool kan bij vervanging meestal rekenen op vaste invallers, die al bekend zijn met de leerlingen. Ook het inzetten van deeltijdleerkrachten biedt ons de nodige flexibiliteit. Incidenteel komt het voor dat leerlingen in een andere groep worden geplaatst. Indien het onmogelijk is een goede vervangende leerkracht te vinden, zal de directie moeten besluiten de lessen voor die groep te laten vervallen. Uiteraard gebeurt dit alleen als er geen enkele andere oplossing gevonden is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen in de school

De leerlingen starten in een gecombineerde groep 1/2. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen zoveel mogelijk in een enkele groep (groep 3, groep 4, etc.). Het kan op basis van het leerlingenaantal ook zo zijn dat er combinatiegroepen gemaakt worden. Binnen een groep houden we zo goed als mogelijk rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Waar nodig krijgen kinderen verlengde instructie of bijvoorbeeld extra uitdaging aangeboden. 

Soms moeten we een nieuwe groep samenstellen. Dat kan een jaargroep zijn of een combinatiegroep. We streven dan naar een evenwichtige samenstelling van de groep (Denk aan de verhouding jongens en meisjes, maar ook de ondersteuningsbehoeften van de kinderen). De verdeling van de leerlingen wordt op een uiterst zorgvuldige wijze gemaakt door de leerkrachten in samenspraak met de directie/IB. Eenmaal opgestelde en gecommuniceerde indelingen/groepslijsten zijn definitief. De school beslist en dat besluit is bindend. Omdat de keuzes mede gemaakt worden op informatie over kinderen die we niet met andere ouders kunnen delen (vertrouwelijke informatie), kan zo een besluit soms lastig aan individuele ouders uit te leggen zijn. In dat soort gevallen gaan we in gesprek met ouders. Uiteraard proberen we binnen de gekozen indeling zo goed als mogelijk aan de behoeften van de leerlingen tegemoet te komen. 

De leerkrachten 

Op de Zijlwijkschool willen we dat kinderen zich optimaal en breed ontwikkelen. We geloven dat wij hier een cruciale rol in hebben die we samen met ouders willen vormgeven. Om die reden geven we het goede voorbeeld aan kinderen, benoemen het goede en geven duidelijk de grenzen aan. We zorgen samen voor een veilig en prettig leerklimaat. 

Intern-begeleider (IB-er)

Een IB-er begeleidt de leerkrachten bij de analyse van de leerontwikkeling van alle kinderen in de groep. De IB-er is daarnaast ook vraagbaak/gesprekspartner voor leerkrachten en ouders waar maatwerk nodig is. Denk hierbij aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij hun leren. Meer informatie hierover is in het schoolondersteuningsplan te lezen.

Directie

De directie is direct betrokken bij het onderwijsproces van de leerkrachten en de taken van de IB-er. De directie, IB en leerkrachten hebben regelmatig overleg over het behalen van gestelde doelen uit het jaarplan, de dagelijkse gang van zaken in de groep en het welzijn van de kinderen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 zijn ruim 25 uur per week op school: op woensdag 3 uur en 35 minuten (van 8.40 uur tot 12.15 uur), alle overige werkdagen 5 uur en 25 minuten (van 8.40 uur tot 15.15 uur). Wij hebben gelijke schooltijden voor álle kinderen van de groepen 1 t/m 8. In hun hele schoolloopbaan gaan zij minimaal 8 x 940 uur naar school. 

Spelend leren!

In de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van de methode ‘Kleuterplein’. In deze methode wordt het onderwijs aangeboden door middel van een thema. Ieder thema biedt activiteiten voor de gehele groep, passend bij het niveau van uw kind. Door middel van een prentenboek wordt elk thema geïntroduceerd, om zo de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Tijdens de verschillende activiteiten die bij deze methode horen wordt het volgende gestimuleerd: taal-lezen, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, drama, muziek, bewegingsonderwijs en wereld oriëntatie/burgerschap. De leerkrachten gebruiken de methode als hulpmiddel. Op die manier kunnen ze echt meebewegen om zo goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen: In hun spel worden de kinderen uitgedaagd op een betekenisvolle manier te leren! 

De kinderen starten ook al met Engels in groep 1. We werken hier met de methode iPockets geleid door Happy Monkey, de Engels sprekende handpop. Iedere dag wordt er in de hoeken gespeeld. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Dit wordt gedaan aan de hand van het Digikeuzebord. Met het spelen in hoeken leren kinderen bijvoorbeeld sociale vaardigheden, maar ook worden bijvoorbeeld de motoriek, taalvaardigheid en het ruimtelijk inzicht gestimuleerd.

In de groepen 1 en 2 werken wij met het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. In het Digikeuzebord zijn de leerlijnen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling voor kleuters, in kaart gebracht. De ontwikkeling van uw kind volgen wij door middel van observaties tijdens activiteiten in de kring en de speelwerkles.

Door het gebruik van het Digikeuzebord en deze observaties kan de ontwikkeling van uw kind zo gevolgd en geregistreerd worden. Op deze wijze kunnen kinderen voldoende uitgedaagd blijven en waar nodig herhaling of extra oefening plaatsvinden. Groep 1 gaat voor een groot deel ook over zelfstandig worden. Denk aan het leren van het opruimen van de eigen spullen of het zelfstandig de jas aan kunnen trekken. We verwachten dat de kinderen die in groep 1 starten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. 

Meer over onze visie op onderwijs in de groepen 1 en 2 is hier in beeld gebracht. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Balans

Op school proberen wij de balans in het leren te vinden en te behouden. Dit wil zeggen:

 • In de ochtenden wordt er vaak gericht geleerd bij rekenen, taal en lezen. In de middag staan zaak- en creatieve vakken op het rooster.
 • Vanaf groep 4 werken kinderen met Snappet aan onder andere rekenen en taal. Dit wil zeggen dat ze hun opgaven via een chromebook aangeboden krijgen. Een groot voordeel is dat de opgaven adaptief aangeboden worden en dat de kinderen en de leerkracht direct zien wat goed gaat en wat nog lastig is. Kinderen werken in de ochtend vaak ook wat meer individueel. Naast de chromebook wordt er bij rekenen en taal ook met schriften en kladpapier gewerkt. In de middag laten we kinderen dan veel meer samenwerken en gebruiken we de chromebooks minder. Voor bijvoorbeeld begrijpend lezen (groep 4 t/m 8) hebben we om die reden gekozen voor de visie en werkwijze van Atlantis. Deze werkwijze is zonder een chromebook. Vanuit leesplezier leren kinderen beter lezen en teksten begrijpen.

We betrekken leerlingen en voeren zelf de regie

Alle leerkrachten gebruiken een lesrooster waarin de vakken per week verdeeld worden. De leerkrachten schrijven elke dag het programma op het bord, zodat de kinderen altijd kunnen zien wat zij die dag gaan leren en doen. 

In de klas en tijdens de gesprekken met ouders en kinderen komen vaak dezelfde thema's terug:

 • Wat wil je leren?
 • Wat heb je daarvoor nodig?

We vinden dat elk kind, los van de onderwijsbehoeften en niveau recht heeft op voldoende instructie, oefening en feedback. Dit ervaart uw kind in de klas, maar ook wanneer het extra hulp krijgt bij bijvoorbeeld rekenen of extra leerstof in de vorm van Levelwerk aangeboden krijgt.

Brede ontwikkeling

Op de Zijlwijkschool willen we een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen. Dit kunt u onder andere terug zien op school bij:

 • Gymnastiek: Naast de lessen van de vakdocent krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 onder gym- en/of schooltijd clinics aangeboden door sportclubs uit de omgeving. Op deze manier komen kinderen in aanraking met sporten die ze nog niet kennen. 
 • Internationalisering: Op de Zijlwijkschool maken de leerlingen kennis met kinderen uit verschillende landen en vergroten daarbij hun kennis over deze landen en hun taalvaardigheid. Onze kinderen krijgen niet alleen Engelse les vanaf groep 1, maar krijgen ook de gelegenheid dit toe te passen. De school ontvangt regelmatig leerlingen uit groep 7 en 8 van scholen uit het buitenland en kinderen uit groep 7/8 krijgen ook de mogelijkheid andere landen te bezoeken (Erasmus+). Wanneer de scholen op bezoek komen in Leiden zullen alle groepen van de Zijlwijkschool betrokken worden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op onze website (ons onderwijs/Engels en internationalisering).
 • Binnen het atelieronderwijs (vanaf groep 5) leren de kinderen eens per maand over een ander onderwerp. Voorbeelden zijn: filosofie, techniek (Technolab), programmeren, muziek, EHBO, website maken, figuurzagen, drama, mozaïeken, schilderen op doek, bootcamp of libdub. Leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en toepassen bij het atelieronderwijs. Bij de ateliers werken kinderen samen met leerlingen uit andere leerjaren.
 • Kinderen die uitblinken op één of meerdere vakken kunnen zich met Levelwerk en mogelijk de plusklas verbreden en verdiepen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel van de Zijlwijkschool kunt u terugvinden via Scholenopdekaart.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil leerlingen zo goed als mogelijk in de klas begeleiden. Leerkrachten scholen zich en maken afspraken over hoe ze kunnen omgaan met niveauverschillen in de klas en waar nodig met ondersteuning buiten de klas. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om kinderen het aanbod te geven wat ze nodig hebben, maken we naast de groepsleerkracht gebruik van een zelfstandig werkende onderwijsassistent in de groepen 1 en 2. Ook kunnen kinderen in kleine groepjes ondersteuning krijgen. De intern begeleider maakt samen met de leerkracht een inschatting van wat nodig is. Op basis hiervan en van hoeveel ondersteuning er totaal mogelijk is, maakt de school de keuzes. Bij extra ondersteuning buiten de groep worden ouders altijd ingelicht.

Daarnaast werkt de school samen met fysiotherapie Zwanenzijde. Kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen onder schooltijd behandeld worden. Dit is iets waarin de school mee kan denken, maar ouders melden hun kind altijd zelf aan. Deze werkwijze levert school vaak ook nog extra tips op die de kinderen ten goede komen. 

Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Meer informatie hierover krijgen ouders bij de aanmelding of is via de leerkrachten te verkrijgen. Onze aanbieders zijn SmallstepsDe kinderhavenBuiten Gewoon en Kind in beeld.

Terug naar boven