De Dukdalf

Regenboogpad 7 2317 XK Leiden

Schoolfoto van De Dukdalf

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, wordt er voor vervanging gezorgd, hetzij intern dan wel extern.

Indien dit niet mogelijk is, worden de leerlingen verdeeld over de parallelgroepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen, jaargroepen en bouwen

Een stamgroep bestaat uit een klas met kinderen van twee opeenvolgende jaargroepen. De stamgroep is heterogeen samengesteld naar leeftijd, geslacht, niveau en sociale achtergrond. De stamgroep is de centrale groep waarin het kind leeft werkt, speelt en leert. Een jaargroep zijn de kinderen, die in hetzelfde schooljaar zitten.

Dit is alleen het geval met jaargroep 1 en 8.  Op de Dukdalf maken we onderscheid tussen de onderbouw ( groep 1, 2/3), de middenbouw (groep 4/5) en de bovenbouw (groep 6/7  en 8).

De kinderen van alle groepen werken tijdens de instructieperiode hoofdzakelijk in de stamgroep. Tijdens de blokperiode werken kinderen ook buiten hun stamgroep.

Het werken in stamgroepen heeft grote voordelen. Doordat er in een groep jongere enoudere kinderen zijn is er meer gelegenheid voor natuurlijk sociaal leren. Jongere kinderen leren als vanzelf van de ouderen, terwijl de oudere kinderen leren om mede verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van de jongste kinderen.

Doordat een kind twee jaar in de stamgroep doorbrengt en inprincipe in die periode dezelfde stamgroepleerkracht heeft ontstaat er een stuk continuïteit in de begeleiding van de kinderen. In de onderbouw proberen we de groepsgrootte op 25 kinderen te houden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven