Michaelschool Leeuwarden

Hercules Seghersstraat 3 8932 DG Leeuwarden

  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kijkend na het kind
  • Hoofd, hart & handen
  • Ontwikkel ruimte
  • Visie & inzicht
  • leren door ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Procedure bij aanname van leerlingen

Op de Michaëlschool wordt de aanname van nieuwe leerlingen verzorgd door de intern begeleider en de directeur. We kijken zorgvuldig of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft.

Interesse?

Ouders vullen, wanneer zij enthousiast zijn voor ons onderwijs een interesse formulier in. Wij nodigen hen dan ook uit voor het bijwonen van een open-ochtend, waarbij wij uitleg geven over onze school en ons onderwijs. In het derde levensjaar van hun kind kunnen ouders hun kind aanmelden voor het instromen in een kleuterklas vanaf het vierde jaar. Bij het aanname-formulier vragen wij u meteen ook een biografie-formulier in te vullen. Wanneer wij die in goede orde hebben ontvangen, worden de ouders met kind uitgenodigd om naar school te komen voor een rondleiding en een gesprek met de IB'er en de directeur. Dit vindt ongeveer 6 maanden voor het kind vier wordt, plaats. Besproken wordt hoe het met het kind gaat, of er extra zorg nodig is en of wij deze zorg kunnen bieden. We geven ook informatie over ons antroposofisch onderwijs  en stellen de vraag of dit bij de ouders past. Als blijkt dat wij ons afvragen of wij het kind wel kunnen bieden wat het nodig heeft of wat van ons wordt verwacht, kan na intern-overleg besloten worden om het kind niet te plaatsen. 

Gaat de plaatsing door, dan kan het aanname-formulier worden ondertekend door de directeur en is de inschrijving definitief. Ouders met kind worden ongeveer 4-6 weken voordat de kleuter naar school gaat door de kleuterjuf van de klas waar het kind is geplaatst, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dan worden alle details over de schoolgang uitgewisseld. De kinderen kunnen dan in het klaslokaal rustig spelen, terwijl de ouders met de juf praten over hoe het er in de kleuterklas toegaat en wanneer de eerste schooldag zal zijn. In de laatste zes weken (doorgaans is dit na de mei vakantie) van het schooljaar stromen er geen nieuwe kleuters meer in bij de kleuterklassen. Kinderen die in die weken vier jaar worden stromen na de zomervakantie in. 

Zij-instroom:

Bijna al onze klassen zitten vol dit schooljaar. De 'volheid' wordt bepaald door het aantal leerlingen (rond de 27) en soms ook door dat een aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte meer tijd vragen van de leerkracht. Ook dan beschouwen wij de klas als 'vol'. Wanneer er in één klas te veel leerlingen met een specifieke zorgvraag worden geplaatst, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan de gehele groep. De directeur bepaalt in overleg met de betreffende leerkrachten en de intern begeleider (IB), hoe zwaar de 'zorglast' in die klas kan zijn. Vanuit de wet op Passend Onderwijs en vanuit ons eigen pedagogisch gedachtegoed, voelen wij ons verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor álle kinderen (zie meer onder het kopje Passend Onderwijs). Bij zij-instroomaanmelding vragen wij de ouders altijd of we contact mogen leggen met de school waar het kind vanaf gaat. Wij doen dit om zicht te krijgen op de eventueel zorgvraag en of wij die in de bestaande klas kunnen bieden. Het kan dan ook zijn dat wij een zij-instromer vanwege de al bestaande zorg in een klas daarom niet kunnen plaatsen.   

Let op:Wij hebben wachtlijsten. We raden ouders dan ook aan om hun kinderen vroeg bij ons aan te melden. Broertjes en zusjes, verhuiskinderen van andere vrijescholen en doorstromers vanuit ons eigen IKC (de kinderopvang 'de Kleine Johannes') hebben voorrang bij plaatsing.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden, lesrooster, lesuren

Wij beginnen de schooldag om 08.25 uur. Kleuters worden door hun ouders naar de kleuteringang gebracht. Dat kan vanaf 08.15 uur. De kleuters geven juf een hand en gaan op hun plekje in de kring zitten. Ouders dragen er zorg voor dat om 08.25 uur de deur van het kleuter­lokaal dicht is en de juf kan beginnen.

De leerlingen en ouders van klas 1 t/m 6 komen ‘s morgens op het grote plein. In de lente en zomer gaat de bel om 08.20 uur en gaan de deuren. open. De kinderen mogen zelfstandig naar de klassen gaan. Om 8.25 uur sluit de lokaaldeur en zijn de lessen begonnen. De schooldag duurt tot 12:45 (korte dag) uur of tot 15:00 uur (lange dag). 

kleuters: alle dagen korte dagen

klas 1 : maandag korte dag, dinsdag lange dag, woensdag korte dag, donderdag lange dag, vrijdag korte dag

klas 2 t/m 6: maandag lange dag, dinsdag lange dag, woensdag korte dag, donderdag lange dag, vrijdag korte dag

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze site staat onze school (michaelschoolleeuwarden.nl) vindt u ons pestprotocol. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is daar ook te vinden.  zowel de contactgegevens van de interne als de externe vertrouwenspersoon staat ook daar vermeld

Terug naar boven