Michaelschool Leeuwarden

Hercules Seghersstraat 3 8932 DG Leeuwarden

  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden
  • Schoolfoto van Michaelschool Leeuwarden

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoofd, hart & handen
  • ontwikkelingsgericht
  • opbrengstericht
  • creatieve ontwikkeling
  • open

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Procedure bij aanname van leerlingen

Op de Michaëlschool wordt de aanname van nieuwe leerlingen verzorgd door de klassenleerkracht en de directeur. Wanneer er sprake is van een kind met een specifieke onderwijsbehoefte, wordt ook de intern begeleider bij de aannameprocedure betrokken. We kijken zorgvuldig of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Ouders vullen, wanneer zij enthousiast zijn geworden, het aanmeldformulier in. Ongeveer vier weken voorafgaand aan het startmoment op onze school, ontvangen ouders een biografie-vragenlijst over hun kind. Die vragenlijst komt ingevuld retour en wordt besproken in het kennismakingsgesprek dat ouders met de leerkracht hebben. Wanneer een kind van een andere school komt, laten wij hem/haar eerst een weekje meedraaien op proef. De directeur neemt vervolgens in overleg met de leerkrachten en ib-er het besluit over de plaatsing van het kind. Bij aanname volgt daarna het kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht. Bij beginnende kleuters is de aanname anders georganiseerd. Nadat het eerste kennismakingsgesprek met de directeur is geweest en de formulieren zijn ingevuld, komen kleuters met hun ouders mee naar de kennismaking met de juf. Zij kunnen dan in het klaslokaal rustig spelen, terwijl de ouders met de juf praten over hoe het er in de kleuterklas toegaat en wanneer de eerste schooldag zal zijn. Bijna al onze klassen zitten vol in dit schooljaar. De 'volheid' wordt bepaald door het aantal leerlingen (rond de 29) en in enkele gevallen door het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Wanneer er in één klas te veel leerlingen met een specifieke zorgvraag worden geplaatst, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan de gehele groep. De directeur bepaalt in overleg met de betreffende leerkrachten, hoe zwaar de 'zorglast' in een klas kan zijn. Vanuit de wet op Passend Onderwijs en vanuit ons eigen pedagogisch gedachtegoed, voelen wij ons verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor álle kinderen (zie meer onder het kopje Passend Onderwijs). Voor sommige klassen hebben wij wachtlijsten. We raden ouders dan ook aan om hun kinderen vroeg aan te melden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden, lesrooster, lesuren

Wij beginnen de schooldag om 08.25 uur. Kleuters worden door hun ouders via de kleuteringang vanaf 08.15 uur naar de klas gebracht. De kleuters geven juf een hand en gaan op hun plekje in de kring zitten. Ouders mogen - buiten de kring blijvend - hun kind nog even een knuffel geven en nemen dan afscheid. Zij dragen er zorg voor dat om 08.25 uur de deur van het kleuter­lokaal dicht is en de juf kan beginnen.

De leerlingen en ouders van klas 1 t/m 6 komen ‘s morgens op het grote plein. In de lente en zomer gaat de bel om 08.20 uur. In de herfst en winter luiden wij de bel om 08.15 uur, omdat kinderen dan meer tijd nodig hebben voor het uittrekken van (regen)kleding. Wanneer de bel luidt, verzamelen de leerlingen zich op het plein bij hun klassenleerkracht en gaan vervolgens per klas rustig naar binnen. Om 8.25 uur sluit de lokaaldeur en zijn de lessen begonnen. De schooldag duurt tot 12:45(korte dag) uur of tot 15:00 uur (lange dag). 

kleuters: alle dagen korte dagen

klas 1 : maandag korte dag, dinsdag lange dag, woensdag korte dag, donderdag lange dag, vrijdag korte dag

klas 2 t/m 6: maandag lange dag, dinsdag lange dag, woensdag korte dag, donderdag lange dag, vrijdag korte dag

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven