De Wynwizer

Pikemar 17 8939 CR Leeuwarden

  • Aan de zuidzijde van de school hebben we een prachtig plein waar veel te ontdekken valt.
  • Lekker bouwen in de bouwhoek op één van onze werkpleinen.
  • Ontdek je creatieve talent. Op de Wynwizer gaat het om meer dan leren.
  • Alle groepen maken gebruik van onze moestuin. Er wordt gezaaid, geplant en de kinderen krijgen informatie over diverse planten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De meting van leerresultaten.

Meten en vergelijken van prestaties is nodig. Het geeft ons informatie over hoe het leer- en ontwikkelingsproces zich per leerling en/of per groep ontwikkelt. Het geeft de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of er aanpassingen nodig zijn en of leerlingen extra of speciale aandacht / hulp nodig hebben. De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

In groep 1/2 maken we gebruik van het ontwikkelingsprofiel van Onderbouwd.

In groep 3 t/m groep 8 maken we gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt iedere leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het soort onderwijs dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Er wordt kansrijk geadviseerd. Dit betekent dat er niet alleen op basis van de plaatsingswijzer wordt geadviseerd, maar ook breder wordt gekeken naar kindfactoren, observatie van de leerkracht, motivatie van de leerling en wat de leerling dagelijks heeft gedaan in de groep. 

Binnen onze school worden ouders en leerlingen vanaf (eind) groep 6 meegenomen in de werking van de plaatsingswijzer. Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies. Voor de ouders van groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond over het VO georganiseerd. In groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats rond februari/maart. In april volgt de IEP-eindtoets. Heeft de leerling een hogere uitslag op de eindtoets (IEP) dan het gegeven schooladvies, dan kan het schooladvies eventueel naar boven worden aangepast.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk goed zicht te hebben op de sociale opbrengsten van onze school. Dit wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk "Veiligheid".

De aanpak Vreedzaam is leidraad in ons handelen. In alle groepen besteden we hier stelselmatig aandacht aan middels de lessen. We werken aan een gemeenschap waarin leerlingen zicht verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en conflicten oplossen zonder geweld. (Zie hoofdstuk "Veiligheid".)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid.
  • Respectvol.
  • Verantwoordelijkheid.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven