De Wynwizer

Pikemar 17 8939 CR Leeuwarden

 • Aan de zuidzijde van de school hebben we een prachtig plein waar veel te ontdekken valt.
 • Lekker bouwen in de bouwhoek op één van onze werkpleinen.
 • Ontdek je creatieve talent. Op de Wynwizer gaat het om meer dan leren.
 • Alle groepen maken gebruik van onze moestuin. Er wordt gezaaid, geplant en de kinderen krijgen informatie over diverse planten.

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Wynwizer bestaat naast de schoolleider uit groepsleerkrachten, een intern begeleider, bouwcoördinatoren (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw), onderwijsassistenten, een cultuurcoach, een administratief medewerker en een conciërge.

Er is een tevens een vakleerkracht gymnastiek aan ons IKC verbonden. Hij geeft gymles op dinsdag en op vrijdagochtend.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging.

Deze tijd kenmerkt zich door tekorten aan leerkrachten. Natuurlijk proberen wij de continuïteit zoveel te waarborgen.  

Bij ziekte van een leerkracht wordt er via een medewerker van het stafbureau vervanging aangevraagd. Als er geen invalleerkracht beschikbaar is wordt altijd de eerste dag gezorgd voor een oplossing. Dit kan door het inzetten van bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een LIO-er (leerkracht in opleiding, PABO-student in laatste stageperiode voor afstuderen). Tevens kunnen de ‘vaste’ leerkrachten eventueel extra uren gaan werken. Zij geven zelf aan of ze beschikbaar zijn. Andere mogelijkheden zijn: inzet ambulante teamleden als bouwcoördinator, ICT-er, IB-er (intern begeleider) of directie voor de klas (maximaal 1 dag). De leerlingen kunnen ook over andere groepen verdeeld worden. Tweede en volgende dag geen vervanging: interne reorganisatie of kinderen naar huis. De directie maakt de afweging of een interne reorganisatie mogelijk is of dat een groep kinderen thuis blijft. Randvoorwaarde: de directie en IB-er worden in principe niet ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen. Er wordt een rooster gemaakt van groepen die naar huis worden gestuurd zodat niet steeds dezelfde groep thuis is. Dit betekent ook dat deels interne oplossingen gecombineerd moeten worden met het naar huis sturen van kinderen. Een groep mag max. 1 tot 1,5 dag per week naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de groepsindeling voor het schooljaar 2023-2024. De leerkrachtverdeling voor komend schooljaar wordt voor de zomervakantie naar ouders gecommuniceerd.

Groepsindeling:

 • gr. 1a-2a
 • gr. 1b-2b
 • gr. 1c-2c
 • gr. 3
 • gr. 3a/4a
 • gr. 4
 • gr. 5
 • gr. 6
 • gr. 7a
 • gr. 7b
 • gr. 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 hanteren we de methode "Onderbouwd".

Dit is een totaalaanbod voor deze groepen.

We werken thematisch, waarbij de doelen van Onderbouwd steeds centraal staan. 

Op basis van regelmatig screening wordt het ontwikkelingsprofiel van ieder kind in kaart gebracht. 

Dit profiel is de basis voor de gesprekkencyclus.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

GVO/HVO.

In groep 7 en 8 kunnen de kinderen kiezen voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. 

Bij het hoofdstuk "Identiteit" vindt u meer informatie over GVO en HVO. 

Frysk.

De school heeft voor Frysk Profiel E. Op dit moment is het aanbod voor Frysk gebaseerd op dit taalprofiel. Onze taalcoördinator Frysk gaat komend schooljaar, samen met de skoallestiper, onderzoeken hoe er verbinding kan worden gemaakt tussen de Friese cultuur en andere vakgebieden.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Met dit schoolondersteuningsprofiel brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen we gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.


Samenvatting van het huidige schoolondersteuningsprofiel

Interne deskundigheid:     

Gedragsspecialist

Eén van de leerkrachten is gedragsspecialist. Hij biedt ondersteuning bij de totstandkoming van nieuw beleid.

Intern begeleider

Op onze school hebben we een intern begeleider. De intern begeleider is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Hoogbegaafdheidsspecialist

De HB specialist begeleidt het team en de plusklassen. De specialist wordt ondersteund door een werkgroep vanuit het team. In alle groepen is materiaal beschikbaar specifiek gericht op deze doelgroep. 

Externe deskundigheid

Externe expertise is beschikbaar via Proloog of andere expertisecentra (o.a. OCRN, IWAL)  


Pedagogisch klimaat

Vreedzaam (De nieuwe naam v.d. Vreedzame School)

We zien de groep en de school als leefgemeenschap. Het is belangrijk dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt. Dit geven we vorm middels  Vreedzame . In alle groepen wordt wekelijks gewerkt met de lessen van de  Vreedzaam. We hebben een speciale kwaliteitsgroep Vreedzaam, waarin leerkrachten en een pedagogisch medewerker zitten. Deze kwaliteitsgroep begeleidt leerkrachten bij de uitvoering.   Zij worden daarbij ondersteund door een extern deskundige.

Fysieke omgeving

De school heeft twee verdiepingen die goed toegankelijk zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden voor verschillende werkvormen. Er zijn kleinere ruimtes, werk-/leerpleinen. De school beschikt over twee speellokalen en een gymzaal. Deze zijn gehuisvest in het gebouw.   

De speelleergroep van Sinne is gevestigd naast de kleutergroepen, waardoor de peuters en kleuters veel samen met elkaar optrekken. Dit zorgt bij peuters voor een vloeiende overgang naar de basisschool. 

Het plein biedt met nieuwe speelfaciliteiten voldoende uitdaging voor alle kinderen.  

Samenwerken doen we met:

 • Sinne kinderopvang. Voor- en naschoolse opvang en de speelleergroep worden door Sinne verzorgd.
 • Wijkteam Zuid. We participeren in wijkteam zuid (CJG)
 • Voortgezet Onderwijs.Bij de warme overdracht naar het voortgezet onderwijs worden de leerlingen van groep 8 besproken. Tevens is er regelmatig overleg over de advisering. 
 • Onderwijsadviseur.Aan onze school is een onderwijsadviseur verbonden. Dit is een expert die, in overleg met de intern begeleider, adviseert. 

Toelatingsbeleid

Proloog heeft een zorgprocedure, waarin omschreven staat hoe te handelen bij toelating en verwijzing van (zorg)leerlingen. Hierin staat hoe een school te werk gaat bij een aanvraag voor de toelating van een kind (met specifieke behoeften) en welke criteria worden nagelopen om te komen tot toelating of afwijzing.

Het toelatingsbeleid per school wordt bepaald door de volgende criteria:

 • De organisatie van de school
 • Het zorgaanbod van de school
 • De aard en de ernst van de beperking van de leerling
 • De leeftijd van de leerling
 • De onderwijskundige zorg (bijv. menskracht, expertise, begeleiding en middelen)
 • De rust en veiligheid van alle leerlingen in de school

Wanneer ouders hun kind(eren) om welke reden dan ook, tijdens een schooljaar of halverwege de schoolloopbaan bij onze school aanmelden voor plaatsing, wordt er door de intern begeleider altijd contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen. Hiervoor staat een periode van 6 weken met uitbreiding tot 10 weken. Leerlingen worden pas definitief ingeschreven na overleg met de vorige school en na ontvangst van het onderwijskundig rapport. Zolang een leerling niet definitief is ingeschreven blijft de vorige school verantwoordelijk voor de zorgplicht. Als ouders besluiten hun kind (eren) tussentijds over te plaatsen naar een andere school, neemt de directeur altijd contact op met de school waar het kind naartoe gaat. Het onderwijskundig rapport wordt door de leerkracht opgesteld en aan ouders overhandigd. Ouders zijn verantwoordelijk voor de overdracht naar de nieuwe school. Voor meer informatie over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen verwijzen wij naar de algemene informatiegids van Proloog voor ouders / verzorgers.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons IKC zijn er relatief veel kinderen die meer aankunnen. 

De HB specialist van onze school gaat komend schooljaar verder vorm en inhoud aangeven aan de verdere ontwikkeling van het aanbod voor deze groep.

De ambities staan vermeld in deze schoolgids onder "Doelen in het schoolplan".

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs en opvang (Speelleergroep en Buitenschoolse opvang) werken intensief samen in ons IKC (Integraal Kind Centrum).

* Samen organiseren we diverse activiteiten onder en buiten schooltijd.

* We werken gezamenlijk vanuit één pedagogische aanpak (Vreedzaam).

* Een aantal medewerkers is werkzaam in zowel de opvang/SLG als in het onderwijs van ons IKC.

* Er is sprake van een vloeiende overgang tussen de speelleergroep en groep 1.

* De specialist hoogbegaafdheid wordt ingezet om, samen met de leerkracht, passend aanbod te bieden voor de kinderen. 

Terug naar boven