Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Averkampstraat 10 8916 EL Leeuwarden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC Sint Thomas maakt in groep 8 gebruik van de Eindtoets IEP van Bureau ICE. Deze toets is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere onderwijs.

De eindopbrengsten zijn boven het landelijk gemiddelde en in orde. Samen met het team evalueren we de eindresultaten en maken we afspraken over de in te zetten acties. We documenteren dit in de trendanalyse van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Leerling Volgsysteem volgt uw kind, volgens een vaste procedure, gedurende de acht jaar dat het op de basisschool zit. Om een zo goed mogelijk beeld van de kinderen te krijgen aangaande hun ontwikkeling, worden de kinderen regelmatig getoetst. Er wordt gewerkt met methode-afhankelijke toetsen (toetsen van de verschillende methodes, die worden gebruikt in de groepen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito LVS). De volgende methode-onafhankelijke toetsen komen aan de orde:

Groep 1/2 Eigen observatie en registratie instrument (visuele motorische ontwikkeling, taal/denk ontwikkeling, auditieve ontwikkeling, ontwikkeling van de lees- en spellingvoorwaarden, ontwikkeling van de rekenvoorwaarden, sociaal- emotionele ontwikkeling) 

Vanaf groep 3:
- Sociaal - Emotionele ontwikkeling via Viseon 
- Cito Technisch lezen: DMT leestoets (en AVI)
- Cito-Begrijpend lezen (eind groep 3)
- Cito Spelling (+ Cito werkwoordspelling voor groep 7)
- Cito-Rekenen en Wiskunde
- Dyslexieprotocol (Expertise centrum Nederlands)

Groep 8
- Landelijke doorstroomtoets: IEP-toets

Dyslexieprotocol
Leerlingen worden via een intensief systeem gevolgd in hun leesontwikkeling d.m.v. de afname van de Drie- Minuten- Toets (losse woorden) en AVI (tekst). Hiervoor hanteren wij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 en 4 en groep 5 t/m 8 van het Expertisecentrum Nederlands. Voor groep 1 en 2 zit het protocol verwerkt in ons registratie systeem.

Reflecteren van de resultaten:
Binnen de school worden de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau om de 10 weken besproken. De terugkoppeling naar ouders en leerlingen vindt op vaste momenten plaats, daar waar nodig is dit vaker. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken wij gebruik van Mijn Rapportfolio. Mijn Rapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.

Ieder kind heeft een persoonlijke startpagina. Deze pagina kan door het kind zelf worden ingevuld, hetgeen de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot. Dit ben ik, Hier werk ik aan en Hier ben ik trots op zijn de onderdelen. In de hogere groepen kan het kind zelf al veel invullen. In de lagere groepen kan het kind samen met de leerkracht invulling geven aan de startpagina.

Iedere leerkracht kan de ontwikkeling van het kind volgen. Middels aangepaste vragenlijsten, vult de leerkracht gegevens in en kan zo de brede ontwikkeling van elk kind te volgen.

Mijn Rapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ontwikkelingen van hun kind. Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om de ontwikkeling van hun kind te volgen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

Daarnaast zijn er drie keer per jaar de z.g. 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Vanaf groep 5 sluiten de kinderen zelf ook aan. Het eerste tien minutengesprek is het omgekeerde gesprek. Deze staat in teken van de kennismaking. Tijdens de andere gesprekken staat de ontwikkeling van het kind centraal. Mocht er op andere momenten behoefte zijn aan een extra gesprek, dan kunt u daar met de groepsleerkracht een afspraak over maken. In groep 8 krijgt het tweede 10-minutengesprek een andere invulling. In februari wordt met het kind, de ouders en de leerkracht van groep 8 gesproken over een passende school voor voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan op basis van het leerlingenvolgsysteem van de afgelopen drie jaren, de eindtoets en de ervaringen in de klas. We volgen hierin de richtlijnen van de Plaatsingswijzer Leeuwarden, welke vanaf groep 6 met ouders en kinderen wordt besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een definitief schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode. De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:-waar de leerling goed in is-hoe goed de leerling leert-resultaten van toetsen.

Voorlopig advies

Op ons IKC geven we de eerste voorlopige adviezen in midden en eind van groep 6. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling. We zetten al deze getallen in een systeem: de plaatsingswijzer. Natuurlijk wordt ook bij een voorlopig advies gekeken naar de vele factoren die we hierboven ook hebben genoemd.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets;

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het leven en werken in een groep en het zich daarvoor verantwoordelijk voelen is belangrijk. Een mens heeft de groep nodig om zich te ontwikkelen en het individu kan de groep sterker maken. Op deze wijze leert het kind zich voor te bereiden op de maatschappij. Ons IKC  benadert de kinderen positief. De bemoediging is bij uitstek een instrument die een mens doet groeien. De kwaliteit van het IKC wordt bepaald door de zorg die het team heeft voor het kind.

Hier vloeien vier ankerpunten uit voort:
Respect Op basis van gelijkwaardigheid moeten we met elkaar omgaan binnen onze school. 
Betrokkenheid Een mens wordt pas mens door zichzelf te ervaren in de relatie tot de ander. Kinderen leren binnen de groep een bijdrage te leveren aan het welzijn van een ieder binnen de groep.
Verantwoordelijkheid Kinderen moeten leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en voor de groep door samen hun leefgemeenschap vorm te geven. Samen verantwoordelijk te zijn voor het groepslokaal, de omgeving en samen in openheid alles bespreekbaar te maken in de kring, c.q. klassenvergadering.
Vindingrijkheid Het kind moet de vrijheid krijgen om op ontdekking te kunnen gaan in de steeds groter wordende leefwereld. Vindingrijkheid is hierbij een belangrijk aspect om op eigen wijze in relatie met anderen de wereld te kunnen verkennen en problemen, die zich kunnen voordoen, te leren oplossen.

In deze uitgangspunten heeft wederkerigheid een centrale plaats. De voorwaarden gelden in de omgang voor alle geledingen binnen de school: leerlingen, ouders en leerkrachten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en Vindingrijkheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven