Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Averkampstraat 10 8916 EL Leeuwarden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC Sint Thomas maakt in groep 8 gebruik van de Eindtoets IEP van Bureau ICE. Deze toets is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere onderwijs.

Vanwege de Corona crisis is door het ministerie van onderwijs besloten dat er geen eindtoets afgenomen kon worden. Hierdoor zijn er geen eindresultaten beschikbaar van schooljaar 2020-2021. In schooljaar 2020-2021 hebben we wel een IEP eindtoets afgenomen bij alle kinderen van groep 8. Deze toets zal niet meetellen voor de inspectie, we kunnen echter wel melden dat deze voldoende was voor ons IKC.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Leerling Volgsysteem volgt uw kind, volgens een vaste procedure, gedurende de acht jaar dat het op de basisschool zit. Om een zo goed mogelijk beeld van de kinderen te krijgen aangaande hun ontwikkeling, worden de kinderen regelmatig getoetst. Er wordt gewerkt met methode-afhankelijke toetsen (toetsen van de verschillende methodes, die worden gebruikt in de groepen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito LVS). De volgende methode-onafhankelijke toetsen komen aan de orde:

Groep 1/2 Eigen observatie en registratie instrument (visuele motorische ontwikkeling, taal/denk ontwikkeling, auditieve ontwikkeling, ontwikkeling van de lees- en spellingvoorwaarden, ontwikkeling van de rekenvoorwaarden, sociaal- emotionele ontwikkeling) 

Vanaf groep 3:
- Sociaal - Emotionele ontwikkeling via Viseon 
- Cito Technisch lezen: DMT leestoets (en AVI)
- Cito-Begrijpend lezen (eind groep 3)
- Cito Spelling (+ Cito werkwoordspelling voor groep 7)
- Cito-Rekenen en Wiskunde
- Dyslexieprotocol (Expertise centrum Nederlands)

Groep 8
- Landelijke eindtoets: IEP-toets

Dyslexieprotocol
Leerlingen worden via een intensief systeem gevolgd in hun leesontwikkeling d.m.v. de afname van de Drie- Minuten- Toets (losse woorden) en AVI (tekst). Hiervoor hanteren wij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 en 4 en groep 5 t/m 8 van het Expertisecentrum Nederlands. Voor groep 1 en 2 zit het protocol verwerkt in ons registratie systeem.

Reflecteren van de resultaten:
Binnen de school worden de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau om de 10 weken besproken. De terugkoppeling naar ouders en leerlingen vindt op vaste momenten plaats, daar waar nodig is dit vaker. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen we IKC breed gebruik maken van mijn Rapport folio. Mijn Rapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.

Ieder kind heeft een persoonlijke startpagina. Deze pagina kan door het kind zelf worden ingevuld, hetgeen de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot. Dit ben ik, Hier werk ik aan en Hier ben ik trots op zijn de onderdelen. In de hogere groepen kan het kind zelf al veel invullen. In de lagere groepen kan het kind samen met de leerkracht invulling geven aan de startpagina.

Iedere leerkracht kan de ontwikkeling van het kind volgen. Middels aangepaste vragenlijsten, vult de leerkracht gegevens in en kan zo de brede ontwikkeling van elk kind te volgen.

Mijn Rapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ontwikkelingen van hun kind. Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om de ontwikkeling van hun kind te volgen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

Daarnaast zijn er drie keer per jaar de z.g. 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Vanaf groep 5 sluiten de kinderen zelf ook aan. Het eerste tien minutengesprek is het omgekeerde gesprek. Deze staat in teken van de kennismaking. Tijdens de andere gesprekken staat de ontwikkeling van het kind centraal. Mocht er op andere momenten behoefte zijn aan een extra gesprek, dan kunt u daar met de groepsleerkracht een afspraak over maken. In groep 8 krijgt het tweede 10-minutengesprek een andere invulling. In februari wordt met het kind, de ouders en de leerkracht van groep 8 gesproken over een passende school voor voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan op basis van het leerlingenvolgsysteem van de afgelopen drie jaren, de eindtoets en de ervaringen in de klas. We volgen hierin de richtlijnen van de Plaatsingswijzer Leeuwarden, welke vanaf groep 6 met ouders en kinderen wordt besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven