Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Averkampstraat 10 8916 EL Leeuwarden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Het team

Toelichting van de school

We zijn er voor de kinderen, iedere dag opnieuw!

Dit is het team van IKC Sint Thomas, samen geven we vorm en inhoud aan onderwijs en opvang. De medewerkers (opvang en onderwijs) werken intensief met elkaar samen en daarbij maken we gebruik van ieders expertise. In de praktijk betekent dit dat het team op de werkvloer aan zet is en vorm geeft aan alle ontwikkelingen binnen het IKC. Hiervoor werken we met expertgroepen. De expertgroep zorgt voor voortdurende afstemming met de rest van het team en de directie. Dit gebeurt binnen de kaders van de missie/visie en het meerjarenplan van het IKC.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Sommige leerkrachten werken een gedeelte van de week (parttime). Vandaar dat in sommige groepen meer dan één leerkracht werkzaam is. We streven naar maximaal twee leerkrachten per groep.
Bij ziekte proberen we mogelijkheden te vinden, die voor uw kind zo weinig mogelijk ingrijpend zijn. Zo zijn er een paar opties voor vervanging: medewerkers uit het Supportteam van de BMS, vervanging vanuit Slim personeelsbemiddeling, oplossing vanuit het eigen team (bijv. inzet onderwijsassistenten of opsplitsen van de groep). In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat genoemde mogelijkheden niet ingezet kunnen worden. We zullen dan, in overleg met ouders, vragen kinderen thuis te houden. Daar waar mogelijk, regelt school opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen vanuit een eigen intrinsieke motivatie. De maatschappij om ons heen verandert. Dit is van invloed op onze kinderen. Kinderen vragen om een uitdagende leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden en waar nodig ondersteund worden. Hierbij bieden wij de kinderen een rijke omgeving. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van talenten, stellen we onderzoeksvragen en zijn we voortdurend op zoek naar een stuk verdieping. Differentiatie is binnen het ons onderwijssysteem van cruciaal belang. Op deze manier kunnen alle kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden blijven ontwikkelen. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en zorgen we ervoor dat ook beweging, naast de gymlessen geïntegreerd is.

In de ochtend worden de basisvakken als rekenen, spelling, lezen aangeboden. Dit gebeurt vanuit de structuur die in één doorgaande lijn zichtbaar is binnen ons onderwijs. De basisinstructie vindt voor bepaalde vakken plaats in de kring. Vanuit deze kring gaan kinderen aan het werk en is er tijd en ruimte voor de leerkrachten instructies te geven op de verschillende niveaus. Op de middag werken we vanuit "Leskracht" aan onderzoeksvragen die door kinderen zelf zijn geformuleerd. We doen hierbij een beroep op de 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben voor hun verdere toekomst. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen pedagogisch en didactisch handelen, zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. We streven naar een eenduidige aanpak, een afgestemd aanbod en het samen volgen van de ontwikkeling van het kind, middels het handelingsgericht werken (HGW). Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs, opvang en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij iedere 10 weken evalueren en weer vooruit kijken. Er is een pedagogisch ontwikkel coach 0-7 en een pedagogisch ontwikkelcoach 7-12 (POC)  die deze ontwikkeling coördineert, coacht en bewaakt. Gezamenlijke professionalisering in het kader van spel, dezelfde taal (filosofische dialoog), de leeromgeving en een afgestemd observatiesysteem zullen deze richting geven. .

Ieder kind binnen IKC Sint Thomas verdient onze zorg, daarom ontwikkelen we op dit moment een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat we willen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven. Voor kinderen waarbij er bijzonderheden zijn in hun ontwikkeling kan het extra helpend zijn als er een doorgaande lijn is van zorg en ondersteuning. Deze doorgaande lijn komt kijken bij de overgang van peuter naar kleuter, van school naar buitenschoolse opvang en van onderwijs naar zorg. Maar denk ook aan het op een juiste manier delen van informatie over medicijn gebruik (in onderwijs en opvang) en het samenwerken met externe instanties zoals GGD, wijkteams, logopedist..etc. Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, maar er zijn voor ons verscheidene redenen die wel de grenzen van onze zorg aangeven. Deze staan omschreven in ons schoolondersteuningsplan.

Het schoolondersteuningsplan
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsplan staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning.- In het kader van de wet “Passend onderwijs” worden zoveel mogelijk leerlingen opgevangen in het regulier basisonderwijs. De school komt in haar basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen onze ondersteuningsstructuur willen wij zorgdragen voor kwalitatief goede en effectieve begeleiding, waarbij leerlingen zoveel mogelijk in de klas onderwijs blijven volgen.

Voor leerlingen die onvoldoende meekomen in de basisondersteuning wordt na gezamenlijk overleg tussen leerkracht, ouder en leerling extra ondersteuning geboden. Indien dit onvoldoende blijkt dan kan ervoor gekozen worden om externe specialisten raad te plegen.

Leesproblemen en dyslexie
We werken volgens de richtlijnen van het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’. Wanneer sprake is van leesproblemen intensiveren wij het lees en/of spellingonderwijs door uitbreiding van instructie- en oefentijd begeleid door leerkracht en/of onderwijsassistent. Wanneer het geïntensiveerde onderwijsaanbod onvoldoende resultaat oplevert, kan er sprake zijn van dyslexie en is een externe behandeling gewenst. Ouders hebben dan de mogelijkheid om, in overleg met de school, hun kind aan te melden bij een zorgaanbieder om een diagnose uit te voeren gericht op het vaststellen van dyslexie.Wanneer ernstige dyslexie is vastgesteld komt de leerling in aanmerking voor een behandeltraject door de zorgaanbieder. Dit behandeltraject wordt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft een beschikking af voor de behandeling. Tijdens de behandeling vindt altijd afstemming plaats tussen de behandelaar en school, zodat de ondersteuning op elkaar aansluit.

Reken- en wiskunde problemen en dyscalculie
Het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is gebaseerd op de richtlijnen van het landelijke protocol Ernstige Reken en Wiskunde-problemen en dyscalculie (ERWD). De basis voor passende ondersteuning aan leerlingen met ernstige rekenproblemen is kwalitatief goed rekenonderwijs. Goed reken-wiskunde-onderwijs houdt in dat een leerkracht zijn aanbod zo goed mogelijk afstemt op de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar onderwijsbehoefte.

Aanbod voor leerlingen op sociaal-emotioneel gebied en gedrag. Op IKC Sint Thomas werken we met de methode "Kanjertraining". De Kanjertraining is ontwikkeld als methodiek voor het versterking van het pedagogische klimaat en ter voorkoming van gedragsproblemen. Daarnaast biedt deze methodiek ook een leerlingvolgsysteem op sociale vaardigheid. De gedragsspecialisten van de BMS ingezet worden voor kortdurende begeleiding en advies van de leerling en leerkracht bij gedragsvraagstukken. Wanneer in de thuissituatie extra ondersteuning nodig is, kan de school ouders verwijzen naar wijkteam. Zij biedt zorgondersteuning of de gemeente zorgt voor een verwijzing naar een passende zorgaanbieder. Indien nodig en met toestemming van ouders vindt afstemming plaats tussen school en de betrokken zorgpartner.

Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op IKC Sint Thomas vinden we het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen en jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong goed ondersteund worden. Binnen het schoolteam is kennis van het herkennen van (mogelijk) (hoog)begaafde leerlingen. Een hulpmiddel dat we hierbij gebruiken is het SIDI-protocol. Jaarlijks vullen de leerkrachten de observatielijsten in die kunnen helpen bij het tijdig in beeld krijgen van deze groep leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften. De school komt hieraan tegemoet door het aanpassen van de didactiek, de leerstof (compacten, verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door vervroegde doorstroming. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders. Aan ons IKC is een hoogbegaafdheidsspecialist verbonden. Deze specialist ondersteunt en adviseert de leerkrachten op onze school en denkt mee over het vormgeven van het onderwijsaanbod. Mocht het aangepaste aanbod op school ontoereikend zijn, kan voor leerlingen u een aanmelding gedaan worden voor de interne en externe plusklas.

Moeilijk lerende leerlingen. Voor leerlingen die ondanks de inspanningen van de school de einddoelen van groep acht niet kunnen halen wordt een aangepaste leerlijn uitgestippeld voor taal en/of rekenen. Het doel is om het taal- en rekenniveau van deze groep leerlingen te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Dit zijn doelen die leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Voor deze leerling wordt een OPP (Ontwikkel Perspectiefplan) opgesteld.Onderwijs-zorgarrangementen

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat ze zich fysiek of mentaal niet alleen kunnen redden op school. Als een leerling een combinatie van onderwijs en zorg op school krijgt, spreken we van onderwijs-zorgarrangementen. Een onderwijs-zorgarrangement is maatwerk. Onderwijszorgarrangementen komen altijd tot stand door samenwerking tussen ouders, jeugdhulp en de school.
Leerlingen met een auditieve beperking of een taal ontwikkelingsstoornis (TOS). Als een leerling met een auditieve beperking extra ondersteuning behoeft kan er een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders van Kentalis De school kan ook ambulant begeleiders inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een hulpvraag op het betreffende expertisegebied. Ook wanneer bij een leerling een taal ontwikkelingsstoornis vastgesteld is, kan de leerling mogelijk inaanmerking komen voor extra ondersteuning vanuit Kentalis. De Commissie van Onderzoek van Kentalis, beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op ondersteuning vanuit de instelling op de reguliere school of onderwijs op de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de extra ondersteuning.
Aanbod voor leerlingen met een visuele beperking. Als een leerling met een visuele beperking extra ondersteuning behoeft kan er een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders van Visio.

De school kan ook ambulant begeleiders inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een hulpvraag op het betreffende expertisegebied. Verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs. Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, wordt er naar een andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs gezocht, die deze zorg wel kan bieden. Voor verwijzing naar een school voor speciaal (basis) onderwijs, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het IKC jaar 2022-2023 is er een nieuw ondersteuningsprofiel worden opgesteld n.a.v. de nieuwe uitgangspunten van het samenwerkingsverband.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op IKC Sint Thomas werken onderwijs en opvang samen vanuit en team en één missie/visie. Binnen ons IKC biedt Sinne kinderopvang dagopvang, een speelleergroep en buitenschoolse opvang (VSO/BSO).

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze bewegen en spelen graag. Ontwikkelen en leren gebeurt spelenderwijs doormiddel van onderzoeken, uitproberen, vragen stellen, interactie, imitatie en met al hun zintuigen.  Spel is de motor van de ontwikkeling en daarom zijn er in de opvanggroepen en de onderbouwgroepen rijk ingerichte speelhoeken. Binnen ons IKC werken we thematisch waardoor kinderen zich gedurende een aantal weken volledig kunnen onderdompelen in een bepaald onderwerp/thema. Via spel en thematisch bieden wij kinderen spelenderwijs de kans om de wereld stap voor stap te ontdekken, bepaalde vaardigheden te oefenen en om op die manier verder te groeien. 

Dagopvang 0-4 jaar: Er zijn dagelijks twee opvang groepen binnen ons IKC.
De opvang is dagelijks geopend van ongeveer 7.30- 18.30 uur.

Speelleergroep 2-4 jaar: De speelleergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar op alle ochtenden van de week van 8.15 tot 12.15 uur.

Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)Kinderen die naar de VSO/BSO gaan, worden door de leerkracht overgedragen aan de pedagogisch medewerker binnen ons IKC. Hiervoor zijn mooie ruimtes ingericht. Er is een BSO gedeelte op de begane grond en op de bovenverdieping. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten binnen een thema aangeboden die zijn afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen.

In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kunnen kinderen naar de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is 52 weken per jaar open van 7.15 uur tot 18.30 uur. De opvang, speelleergroep en VSO/BSO worden formeel geregeld door Sinne.

Vragen en aanmelden: Wilt u een kijkje nemen op ons IKC dan kunt u contact op nemen met de directeur, directie@thomasschool.nl. Voor plaatsing kunt u contact opnemen met Sinne via telefoonnummer 058 – 257 60 70 of per e-mail: info@sinnekinderopvang.nl of bellen met onze afdeling Klant & Markt via 058 - 257 60 70. 

Terug naar boven