Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Averkampstraat 10 8916 EL Leeuwarden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Het team

Toelichting van de school

We zijn er voor de kinderen, iedere dag opnieuw!

Dit is het team van IKC Sint Thomas, samen geven we vorm en inhoud aan onderwijs en opvang. De medewerkers (opvang en onderwijs) werken intensief met elkaar samen en daarbij maken we gebruik van ieders expertise. In de praktijk betekent dit dat het team op de werkvloer aan zet is en vorm geeft aan alle ontwikkelingen binnen het IKC. Hiervoor werken we met expertgroepen. De expertgroep zorgt voor voortdurende afstemming met de rest van het team en de directie. Dit gebeurt binnen de kaders van de missie/visie en het meerjarenplan van het IKC.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Sommige leerkrachten werken een gedeelte van de week (parttime). Vandaar dat in sommige groepen meer dan één leerkracht werkzaam is. We streven naar maximaal twee leerkrachten per groep.
Bij ziekte proberen we mogelijkheden te vinden, die voor uw kind zo weinig mogelijk ingrijpend zijn. Zo zijn er een paar opties voor vervanging: medewerkers uit het Supportteam van de BMS, vervanging vanuit Slim personeelsbemiddeling, oplossing vanuit het eigen team (bijv. inzet onderwijsassistenten of opsplitsen van de groep). In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat genoemde mogelijkheden niet ingezet kunnen worden. We zullen dan, in overleg met ouders, vragen kinderen thuis te houden. Daar waar mogelijk, regelt school opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen vanuit een eigen intrinsieke motivatie. De maatschappij om ons heen verandert. Dit is van invloed op onze kinderen. Kinderen vragen om een uitdagende leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden en waar nodig ondersteund worden. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van talenten, stellen we onderzoeksvragen en zijn we voortdurend op zoek naar een stuk verdieping. Differentiatie is binnen het ons onderwijssysteem van cruciaal belang. Op deze manier kunnen alle kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden blijven ontwikkelen. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en zorgen we ervoor dat ook beweging, naast de gymlessen geïntegreerd is.

In de ochtend worden de basisvakken als rekenen, spelling, lezen aangeboden. Dit gebeurt vanuit de structuur die in één doorgaande lijn zichtbaar is binnen ons onderwijs. De basisinstructie vindt voor bepaalde vakken plaats in de kring. Vanuit deze kring gaan kinderen aan het werk en is er tijd en ruimte voor de leerkrachten instructies te geven op de verschillende niveaus. Op de middag werken we vanuit "Leskracht" aan onderzoeksvragen die door kinderen zelf zijn geformuleerd. We doen hierbij een beroep op de 21st eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben voor hun verdere toekomst. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen pedagogisch en didactisch handelen, zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. We streven naar een eenduidige aanpak, een afgestemd aanbod en het samen volgen van de ontwikkeling van het kind, middels het handelingsgericht werken (HGW). Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs, opvang en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij iedere 10 weken evalueren en weer vooruit kijken. Er is een pedagogisch ontwikkel coach 0-7 en een pedagogisch ontwikkelcoach 7-12 (POC)  die deze ontwikkeling coördineert, coacht en bewaakt. Gezamenlijke professionalisering in het kader van spel, dezelfde taal (filosofische dialoog), de leeromgeving en een afgestemd observatiesysteem zullen deze richting geven. 

Ieder kind binnen IKC Sint Thomas verdient onze zorg, daarom ontwikkelen we op dit moment een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat we willen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven. Voor kinderen waarbij er bijzonderheden zijn in hun ontwikkeling kan het extra helpend zijn als er een doorgaande lijn is van zorg en ondersteuning. Deze doorgaande lijn komt kijken bij de overgang van peuter naar kleuter, van school naar buitenschoolse opvang en van onderwijs naar zorg. Maar denk ook aan het op een juiste manier delen van informatie over medicijn gebruik (in onderwijs en opvang) en het samenwerken met externe instanties zoals GGD, wijkteams, logopedist..etc. Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, maar er zijn voor ons verscheidene redenen die wel de grenzen van onze zorg aangeven. Deze staan omschreven in ons schoolondersteuningsplan. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het IKC jaar 2022-2023 zal er een nieuwe ondersteuningsprofiel worden opgesteld n.a.v. de nieuwe uitgangspunten van het samenwerkingsverband.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op IKC Sint Thomas werken onderwijs en opvang samen vanuit en team en één missie/visie. Binnen ons IKC biedt Sinne kinderopvang dagopvang, een speelleergroep en buitenschoolse opvang (VSO/BSO).

Dagopvang 0-4 jaar: Er zijn dagelijks twee opvang groepen binnen ons IKC.
De opvang is dagelijks geopend van ongeveer 7.30- 18.30 uur.
Speelleergroep 2-4 jaar: De speelleergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar op alle ochtenden van de week van 8.15 tot 12.15 uur.
Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)Kinderen die naar de VSO/BSO gaan, worden door de leerkracht overgedragen aan de pedagogisch medewerker binnen ons IKC. Hiervoor zijn mooie ruimtes ingericht. Er is een BSO gedeelte op de begane grond en op de bovenverdieping. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten binnen een thema aangeboden die zijn afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen.

In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kunnen kinderen naar de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is 52 weken per jaar open van 7.15 uur tot 18.30 uur. De opvang, speelleergroep en VSO/BSO worden formeel geregeld door Sinne.

Vragen en aanmelden:Wilt u een kijkje nemen op ons IKC dan kunt u contact op nemen met de directeur, directie@thomasschool.nl.Voor plaatsing kunt u contact opnemen met Sinne via telefoonnummer 058 – 257 60 70 of per e-mail: info@sinnekinderopvang.nl of bellen met onze afdeling Klant & Markt via 058 - 257 60 70. 

Terug naar boven