Openbare Basisschool Potmarge

Achter de Hoven 304 8933 CZ Leeuwarden

Schoolfoto van Openbare Basisschool Potmarge

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege technische problemen is het niet mogelijk om een realistische weergave van de resultaten te tonen. Omdat wij een gekoppeld BRIN nummer hebben zijn de resultaten van de eindtoets niet correct. De uitslagen van de andere scholen zijn hier namelijk in meegenomen. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. 

De juiste gegevens zijn opvraagbaar bij de school.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussentijdse resultaten worden gemeten aan de hand van onafhankelijke toetsen (CITO - Leerling in beeld) voor de vakken: Technisch lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen&Wiskunde. 

Aan de hand van de resultaten worden analyses gemaakt en worden de pedagogisch/ didactische overzichten en groepsplannen opgesteld, welke de basis vormen voor de planning van het onderwijsaanbod van de aankomende periode. 

In de tussenliggende perioden worden de resultaten van het dagelijks werk van de leerlingen gevolgd en kan er, indien nodig, bijsturing plaats vinden. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs

Na acht jaarbasisonderwijs gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. We maken een plaatsingsadvies op basis van behaalde schoolresultaten, persoonlijke talenten en eigenschappen van de kinderen. We helpen onze leerlingen en hun ouders tijdig een juiste keuze te maken. Dit doen we vanaf groep 6 door het bespreken van het uitstroomprofiel a.d.h.v. de Friese Plaatsingswijzer. Het advies dat de basisschool geeft is bindend en de leerling wordt geplaatst conform het advies van de basisschool. 

Zoals vermeld maken de leerlingen van groep 8 eind april een verplichte Eindtoets. Als het resultaat van de Eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. Dit betekent overigens niet dat basisschool verplicht is het advies aan te passen aan de uitslag van de Eindtoets. Meer informatie over de Eindtoets kunt u vinden op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool

Hoewel de procedure voor het opstellen van een schoolkeuzeadvies uiterst zorgvuldig gebeurt, kan het voorkomen, dat u het niet eens bent met het gegeven advies. Hiervoor heeft Proloog een Toetsingscommissie schoolkeuzeadvies ingericht. Bij deze Toetsingscommissie kunt u een verzoek indienen om een advies te geven over het uitgebrachte schoolkeuzeadvies. Deze commissie nodigt u uit voor een gesprek om uw verzoek toe te lichten. De commissie stelt vervolgens een advies op. Dit kan een advies aan de school zijn om het schoolkeuzeadvies aan te passen dan wel het uitgebrachte advies te handhaven. De commissie informeert hierover schriftelijk aan de ouders/verzorgers en de basisschool.

Uw verzoek met daarin uw zienswijze kunt u sturen naar:

Proloog Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden

Email: info@proloog.nl


De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken vanuit de kernwaarden 'Betrokkenheid- Welbevinden- Verbondenheid', aspecten die in de methodiek van de Vreedzame school verweven zijn. Naast kennisontwikkeling is persoonsontwikkeling een belangrijke pijler binnen ons onderwijs, waardoor we veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. 

We merken dat een voldoende mate van 'vertrouwen' en 'veiligheid' bepalend zijn voor een goede relatie tussen school en leerlingen en school en ouders. Dat heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de leerlingen. 

De sociale opbrengsten zijn voor ons minstens zo belangrijk als de opbrengsten vanuit de cognitieve vakgebieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 11 februari 2020 heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gedaan aan onze school. Tijdens dit bezoek stond het belangrijke thema didactisch handelen centraal. We hebben dit thema toegelicht en besproken. Ook de vervolgplannen die de school heeft ten aanzien van haar onderwijs is uitvoerig besproken. Vervolgens heeft de inspecteur  aan diverse groepen een klassenbezoek gedaan om het onderwijs in de praktijk te bekijken.

De inspectie was tevreden over de onderwijskwaliteit en sprak met name waardering uit voor de sfeer in de school/groepen (pedagogisch klimaat).


Terug naar boven