Openbare Jenaplan Basisschool Oldenije

Sint Anthonystraat 5 8911 DV Leeuwarden

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool Oldenije

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op Openbare Jenaplan school Oldenije. Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u mailen of bellen met de directeur van de school Karin Dokter. 

Oldenije …….

 • Is een gemeenschap van kinderen, ouders en team waar wordt geleefd, geleerd en gelachen.
 • Wil kinderen leren met lef samen te leven.
 • Ontwikkelt de hele persoonlijkheid: hoofd, hart en handen en hecht daarbij veel waarde aan de ontplooiing van creativiteit, kritisch denken  en het zin-zoeken. 
 • Zoekt verbinding met de wereld om zich heen.
 • Hanteert een ritmisch weekplan met gesprek, spel, werk en viering.
 • Laat kinderen in vele vormen samenwerken.
 • Heeft bewust heterogene groepen; verschillende leeftijden in een groep. 
 • Besteedt veel aandacht aan wereldoriëntatie/projectonderwijs.
 • Hecht belang aan evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Is eigentijds hetgeen zich bijvoorbeeld uit in het beredeneerd werken met Ipads.
 • Spreekt met kinderen over persoonlijke ervaringen en belevenissen. 
 • Maakt samen met de kinderen afspraken over het samen leven en werken. 

Met hartelijke groet, Karin Dokter

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan
 • Eigenheid
 • Verbondenheid
 • Autonomie
 • Zin-zoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U bent welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor bellen ( 058.2125070) of mailen info.oldenije@proloog.nl met Karin Dokter, de directeur van de school. Om informatie te krijgen over BSO of speelleergroep kunt u contact opnemen met Sinne: 058.2672850 of info@sinnekinderopvang.nl.

Aanmelden en inschrijven van kinderen op Oldenije 2020-2021 

Kinderen van 4 jaar en jonger

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op Oldenije start is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de betekenis van het Jenaplanonderwijs voor de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die Oldenije te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een informatief kennismakingsgesprek.  

Aanmelding

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar.  Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding. We streven naar een maximum van 28 kinderen per groep.  

Voor-aanmelding

Ouders kunnen hun kind dat nog geen drie jaar is voor-aanmelden VOOR twee momenten per jaar. Dit mag vanaf het moment dat het kind de leeftijd van twee jaar heeft bereikt. Als ouders een voor-aanmelding willen doen vullen ze het bijbehorende formulier van vooraanmelding in. Voor  2020 en 2021 geldt:

 • vóór 1 mei 2020 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in de periode 1 augustus 2020 tot 1 februari 2021 drie jaar worden. (geboren tussen 01-08-2017 en 01-02-2018)
 • vóór 1 november 2020  schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in periode 1 februari 2021 tot 1 augustus 2021 drie jaar worden. (geboren tussen 01-02- 2018 en 01-08-2018)
 • vóór 1 mei 2021 schriftelijk voor-aanmelden van  kinderen die in de periode 1 augustus 2021 tot 1 februari 2022 drie jaar worden. (geboren tussen 01-08-2018 en 01-02-2019)
 • vóór  1 november 2021 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in de periode 1 februari  2022 tot 1 augustus 2022 drie jaar worden. (geboren tussen 01-02-2019 en 01-08-2019)

Bij  het besluit van de directie of een kind definitief kan worden aangemeld worden de voorrangsregels gevolgd. 

 1. Eerst worden broertjes of zusjes van huidige leerlingen geplaatst 
 2. Dan wijkkinderen ( binnenstad postcode 8911)
 3. Daarna kinderen afkomstig uit de speelleergroep Sinne Jacobijnerkerkhof 
 4. Daarna op volgorde van de datum waarop het formulier verzoek tot (voor) aanmelding is ontvangen door de schoolleiding van Oldenije.

Ouders ontvangen bij voor-aanmelding voor 1 mei, vóór 1 juli  (in juni) of, bij voor-aanmelding voor 1 november, vóór 1 januari (in december) bericht van de school of hun kind definitief aangemeld kan worden vanaf het moment dat het kind drie jaar wordt. Alle ouders die een voor-aanmelding hebben gedaan  ontvangen bericht.  

Aanmelding 

Ouders kunnen hun kind definitief aanmelden als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt op basis van de berichtgeving van de schoolleiding waaruit blijkt dat kind definitief aangemeld kan worden. Als het maximum aantal van 28 leerlingen in de groepen nog niet is bereikt kan ook een kind waarvoor geen voor-aanmelding heeft plaatsgevonden worden aangemeld. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding.

Ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt en naar school gaat, maakt de leerkracht van de groep waarin het kind is geplaatst een afspraak voor de eerste schooldag en voor het wennen. Kinderen kunnen voordat ze vier jaar worden 4 dagdelen komen wennen. In overleg met ouders en leerkracht wordt per kind bekeken of een kind als het 4 jaar geworden is direct hele dagen naar school gaat of eerst gedeeltelijk.

Aanmelding en inschrijving van leerlingen ouder dan 4 jaar

Leerlingen die ouder dan vier jaar zijn, kunnen ook worden aangemeld. Ook met deze ouders wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd. Vervolgens kunnen ouders een verzoek tot aanmelding doen. Voor kinderen afkomstig van een andere school geldt het volgende:

 • er moet plaats  zijn in een groep
 • ouders moeten bewust voor het Jenaplanonderwijs kiezen
 • er is overleg met de andere school geweest
 • de Intern Begeleider van Oldenije heeft  inzicht  gekregen in het dossier van de leerling
 • er kan passend onderwijs geboden  worden
 • bij de toelating wordt ook rekening gehouden met de zorgbehoefte van de groep

De schoolleiding neemt, dit alles overwegende, een beslissing over het al dan niet toelaten van de leerling. Ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd of de leerling al dan niet toegelaten kan worden.    

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven