WereldKidz Meander

Dreef 88 3956 EW Leersum

 • Op Meander kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Zelfstandige, verantwoordelijke mensen die hun kansen grijpen. Mensen met lef!
 • Binnen ons thematisch onderwijs leren we via spel woordenschat, lezen en rekenen. En natuurlijk samenwerken!
 • Als gezonde school hebben we aandacht voor gezonde voeding, beweging en welbevinden. Alle drie deze onderwerpen samen, maken ons gezond.
 • We helpen kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. Daarmee versterken we hen van binnenuit en worden het veerkrachtige kinderen!
 • In de klassen zie je daltonkernwaarden terug: vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets 2022-2023 liggen net onder het niveau waar wij als school naar streven. Voor deze groep geldt wel dat wij de resultaten passend vinden. Toch willen wij stappen zetten in onze onderwijskwaliteit. Om die reden volgen wij als team sinds voorjaar 2023 een EDI-training. Bij EDI (Expliciete Directe Instructiemodel) staat doelgerichte en effectieve instructie centraal, waarbij wordt gezorgd voor actieve en betrokken leerlingen en duidelijk inzicht en overzicht op het wel of niet behalen van de doelen. In schooljaar 2023-2024 gaan wij verder met deze training. Daarnaast maken wij een verbeteringsslag in het evalueren van ons onderwijs, lessen en resultaten, zodat wij kunnen komen tot concrete vervolgstappen die ons onderwijs sterker maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen, gesprekken met kinderen, ouders, collega-leerkrachten, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we (vanaf groep 3) met Cito Leerling in Beeld als leerlingvolgsysteem. We nemen twee keer per jaar de toetsen rekenen, taalverzorging, technisch lezen en begrijpend lezen af. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheid om de executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. We analyseren de resultaten en bespreken deze in het onderwijsteam en met de intern begeleider. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start eigenlijk al in groep 6 en groep 7 met de voorlopige schooladviezen aan het einde van deze schooljaren. In groep 8 volgt vervolgens in januari nogmaals een voorlopig advies. Na de doorstroomtoets in februari volgt het definitieve advies. Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. We kijken naar:

 • De cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen;
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind;
 • De motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind.

Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten (het onderwijsteam) meegenomen, het is een breed gedragen advies.

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score van de doorstroomtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat van de doorstroomtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de doorstroomtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Bredere adviezen(vmbo/havo/vwo) zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de doorstroomtoets). Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het motto van onze school is ´Zin in leren met respect voor jezelf en een ander, dat is Meander!´. Ieder kind, medewerker en ouder dient zich op school geborgen, gekend, gestimuleerd en gerespecteerd te voelen. Dit zijn basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. De school draagt er zorg voor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, gelukkige mensen, die zich in de maatschappij staande weten te houden. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een veilig en positief pedagogisch klimaat waarin kinderen leren op respectvolle wijze met zichzelf en de ander om te gaan. 

Je gelukkig en gezien voelen past heel mooi bij het talentgedreven werken. Meander is een Kindertalentenfluisteraarschool. We kijken naar talenten vanuit de visie van Luk Dewulf: Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veilig
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie is in 2018 op Meander geweest. Ze hebben onderzoek gedaan naar het onderwijsproces op de gebieden: aanbod, zicht op ontwikkelen en didactisch handelen. Daarnaast is de kwaliteitszorg en ambitie onderzocht op de gebieden: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Alle onderdelen zijn voldoende tot goed beoordeeld.

Omdat met het nieuwe inspectiekader het bestuur in zijn geheel wordt beoordeeld, is er geen apart schoolrapport meer beschikbaar. 

Terug naar boven