WereldKidz Meander

Dreef 88 3956 EW Leersum

 • Op Meander kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Zelfstandige, verantwoordelijke mensen die hun kansen grijpen. Mensen met lef!
 • Binnen ons thematisch onderwijs leren we via spel woordenschat, lezen en rekenen. En natuurlijk samenwerken!
 • Als gezonde school hebben we aandacht voor gezonde voeding, beweging en welbevinden. Alle drie deze onderwerpen samen, maken ons gezond.
 • We helpen kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. Daarmee versterken we hen van binnenuit en worden het veerkrachtige kinderen!
 • In de klassen zie je daltonkernwaarden terug: vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Het team

Toelichting van de school

Op Meander werken zes leerkrachten, vier leraarondersteuners, een schoolleider en een (bovenschools) intern begeleider. De schoolleider werkt samen met de clusterdirecteu, die binnen het cluster nog 5 andere scholen onder haar hoede heeft

De leraarondersteuners zijn gekoppeld aan alle groepen. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs nog beter afgestemd kan worden op de behoefte van de kinderen in de verschillende arrangementen.

TAO

Op Meander wordt gewerkt vanuit een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Dat houdt in dat er onderwijsteams geformeerd worden rondom een groep leerlingen, waarbij dat hele onderwijsteam collectief verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van al die leerlingen. Op Meander zijn dat de kinderen en leerkrachten van groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8. Als onderwijsteam is er aan de verantwoordelijkheid een grote bevoegdheid gekoppeld om besluiten te nemen over het onderwijs en de begeleiding van kinderen. Door deze vorm van organisatie wordt de professionaliteit en samenwerking van de leerkrachten ten volle benut, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Schoolontwikkelingen worden in de onderwijsteams uitgewerkt, waardoor het sneller concreet gemaakt kan worden en geïmplementeerd. Ten slotte geeft het voor de teamleden meer werkplezier door het intensieve samenwerken en het kunnen inzetten van ieders talenten. 

Samenwerking met de HU-Pabo

Meander is een officiële opleidingsschool. Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals onderwijsassistenten, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. De collega in opleiding ontwikkelt zijn activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.

Professionalisering

Leraren die op Meander willen werken, moeten aan de bevoegdheidseisen voldoen. Daarnaast wordt op basis van schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling een professionaliseringsplan opgesteld om deskundigheid op bepaalde gebieden te vergroten. Dit kan zowel deskundigheidsbevordering voor het hele team zijn als een individuele scholing. Binnen ons cluster van zes WereldKidz scholen, wordt er ook samengewerkt op thema's als talentgedreven werken, burgerschap en digitale geletterdheid.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het onderwijs op Meander wordt vormgegeven door een combinatie van leerkrachten en leraarondersteuners. Door de inzet van leraarondersteuners is opvang bij ziekte en verlof vaak goed te regelen binnen de school. Op momenten dat vervanging niet te regelen is, zullen ouders gevraagd worden hun kind thuis te houden. In dat geval zullen we, waar mogelijk, thuisonderwijs verzorgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Daarnaast werken er op onze school enkele vrijwilligers en een Remedial Teacher (RT). Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep. In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Groepen op de Meander

Op Meander werken we in vier combinatiegroepen: een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8.
Samenwerking in de groep en tussen de jaren is voor ons een belangrijk onderdeel van ons onderwijs en visie. Ook samenwerking in het team is voor ons belangrijk. Leerkrachten worden in de klas ondersteund door de leraarondersteuners. De leerkrachten en ondersteuners werken samen in onderwijsteams. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingen in hun groepen. We hebben een onderbouwteam (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouwteam (groepen 5 t/m 8). Door het onderwijs en onze samenwerking op deze manier te organiseren zijn meer handen en ogen om ieder kind heen. Dit maakt dat we beter kunnen aansluiten bij de leer- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Daarnaast worden de talenten van de kinderen beter benut door samen te werken en elkaar te helpen, wat ook een positief effect op de daltonkernwaardes als vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid/zelfregulatie en samenwerking.

Het hangt van diverse factoren af wat de werkelijke groepsgrootte is, gemiddeld zit dit rond de 25 kinderen per leerkracht

Aanbod binnen WereldKidz

WereldKidz biedt op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldkidz.nl. WereldKidz Kameleon in Doorn of Merseberch in Maarsbergen bieden in deze regio dit aanbod. 

Ook zijn er WereldKidz scholen met nieuwkomersklassen. Hier wordt onderwijs aangeboden aan kinderen die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldkidz.nl.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit is een indicatie van de invulling van de onderwijstijd. Het is niet volledig vaststaand en wij zullen de invulling van de onderwijstijd af laten hangen van wat leerlingen nodig hebben om stappen te zetten in hun ontwikkeling en de beoogde doelen te behalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: 'Welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning?' 

Het schoolondersteuningsprofiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus, zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Zie hieronder bij het kopje schoolondersteuningsplan voor meer informatie hierover. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.

Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

Schoolondersteuningsplan

Op onze school zijn kinderen en ouders met verschillende achtergronden te vinden. De samenstelling van onze leerlingen geeft een mooi beeld weer van de maatschappij waarin wij leven.

Omdat niet alle kinderen in hetzelfde tempo leren of op hetzelfde niveau leren, bieden we onderwijs in vijf verschillende onderwijsarrangementen. Deze vijf onderwijsarrangementen zijn:

 • Het zeer intensieve arrangement
 • Het intensieve arrangement
 • Het basisarrangement
 • Het verdiept arrangement (niveau 1 t/m 4)
 • Het toparrangement (topklassen)

Een kind dat met de basisinstructie de lesstof van de basisschool goed aankan, leert in het basisarrangement. Heeft een kind moeite met de basisstof dan krijgt het extra instructie in het intensief of het zeer intensieve arrangement. Leert een kind makkelijk dan leert het in het verdiepte arrangement met minder herhaalde instructie en minder basiswerk. In plaats daarvan krijgt het kind instructie naar behoefte en oefent het met moeilijker werk. Kinderen met een verdiept arrangement (4) volgen compact de basisdoelen van de leerlijnen én hebben behoefte aan meer uitdaging. Ons verdiept arrangement bestaat uit vier niveaus. De niveaus zijn oplopend in moeilijkheidsgraad.

 • Verdiept arrangement 1: meerwerk bij de basisdoelen van een leerlijn, een kind compact (verminderen van verwerking van de basisdoelen) en maakt moeilijker werk aansluitend bij de instructie.
 • Verdiept arrangement 2: een kind compact verder en maakt verdiept werk welke methode/leerlijn overstijgend is. Dit vaak samen met een maatje of in een klein groepje.
 • Verdiept arrangement 3 (vanaf groep 4): meerwerk bouwbreed en vakoverstijgend. Een kind compact nog verder en kan nog meer uitdaging aan dan in niveau 2 wordt aangeboden. Het  taakgericht en zelfstandig kunnen (samen)werken is een belangrijke voorwaarde. We noemen dit arrangement: Verrijkingsgroep.
 • Verdiept arrangement 4: De plusklas. Voor een kind dat extra verdieping nodig heeft dat verder gaat dan niveau 3, is er de plusklas. Een deel van het programma van het toparrangement-programma wordt doorlopen.

Het vijfde arrangement is het toparrangement (fulltime onderwijs voor hoogbegaafden). Dit kind heeft behoefte aan zeer weinig instructie op de basisstof en veel verzwaarde lesstof. Dit arrangement wordt niet op WereldKidz Meander geboden. Op de website van WereldKidz staat op welke scholen dit arrangement wel mogelijk is. 

Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen, wordt de onderwijsbehoefte van het kind in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat het kind nodig heeft om de doelen te bereiken, binnen de mogelijkheden van de groep. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt tweejaarlijks een Blij met Mij! training aangeboden door de hiervoor geschoolde leerkracht uit ons cluster. Dit zijn 5 bijeenkomsten die buiten schooltijd worden aangeboden. Met de kindertraining ‘Blij met mij!’ zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen in 3 ouderbijeenkomsten handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht. 

Elke dinsdag is er een consulente vanuit het Dorpsteam aanwezig. Ouders kunnen bij haar terecht met vragen over het opvoeden en de ontwikkeling van hun kind. Ook vragen over financiële bijdrages aan sportdeelname kunnen met haar worden besproken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Meander werkt prettig samen met de verschillende kinderopvangorganisaties. Er is een warme overdracht als een kind start op de basisschool. De gegevens over de ontwikkeling van het kind worden met de nieuwe leerkracht besproken.

Terug naar boven