Basisschool Floris Radewijnsz

Drossaardslaan 64 4143 BD Leerdam

  • Op onze school zijn we schooljaar 17-18 gestart met de Kanjertraining.
  • In 2018 is ons schoolplein vernieuwd en is er een klimmuur aangebracht. Onze kinderen maken hier veel gebruik van.
  • Dit is de hoofdingang van onze school.
  • Schoolfoto van Basisschool Floris Radewijnsz

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij wijze van uitzondering hebben onze leerlingen van groep 8 in schooljaar 2019-2020 geen Cito-eindtoets gemaakt. Dit is vanuit de onderwijsinspectie besloten als gevolg van de Coronamaatregelen. In onderstaande grafiek maken we inzichtelijk wat de gemiddelde scores op de Cito-eindtoets waren in de voorgaande jaren.

Op basis van de tussenresultaten (zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen) en onze observaties gedurende de basisschoolloopbaan van de groep 8 leerlingen is het onze verwachting dat we ook in schooljaar 2019-2020 boven de inspectieondergrens gescoord zouden hebben.

Op De Floris Radewijnsz wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd in het Leerlingvolgsysteem. De methodeonafhankelijke toetsen van Cito gebruiken we om te bekijken of de tussenopbrengsten gehaald zijn. De inspectie richt zich op de eindopbrengsten. Houdt bij het beoordelen hiervan er a.u.b. rekening mee dat deze scores van meer factoren afhankelijk zijn dan goed onderwijs alleen. Ons beleid om – indien mogelijk – (tussentijds) kinderen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, beïnvloedt deze gemiddelde scores bijvoorbeeld nadelig. Wij vinden het echter belangrijker om de kwaliteit van ons onderwijs af te meten aan de mate waarin we erin slagen om alle kinderen te helpen bij de uitdagingen waar zij voor komen te staan en bij het maximaliseren van hun mogelijkheden. Verder is het ons doel te zorgen voor een goede aansluiting op een bij het kind passende vorm van vervolgonderwijs. Onze gemiddelde scores achten wij in die zin van ondergeschikt belang.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind wordt op twee manieren gevolgd.

Enerzijds gebeurt dit aan de hand van het dagelijks werk van de kinderen. Dit werk wordt regelmatig getoetst met behulp van de methodegebonden toetsen. In groep 1/2 worden de observaties van de leerkracht vastgelegd. Ook in de andere groepen zal observatie een middel zijn om te volgen.

Anderzijds worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen volgens het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden op vaste tijdstippen in het schooljaar afgenomen. Namelijk januari/februari en juni. De uitslagen van deze laatste toetsen geven ons meer objectieve gegevens over de leerprestaties, omdat met de uitslag van deze toetsen een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is. De gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem worden digitaal bewaard en zo is het mogelijk de verrichtingen van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te volgen.

Daarnaast kunnen deze toetsresultaten gebruikt worden om het onderwijs op school te evalueren. De ontwikkeling van de kinderen wordt structureel gevolgd. Dit is onder andere te zien in de overzichten waarop de resultaten van verschillende observaties en toetsen staan weergegeven. Deze overzichten vormen de basis voor de rapportgesprekken met ouders en de groepsbesprekingen van de leerkracht met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool krijgen u en uw kind een schooladvies voor het maken van een verantwoorde keuze naar een school in het voortgezet onderwijs. 

Hoe komen wij tot dat advies? Er zijn vier aspecten, die dat bepalen:

  • Op welk niveau zit het kind? Dit wordt door middel van Methode gebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk bepaald. 
  • Observaties. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse?
  • Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?
  • Onze (meestal) jarenlange ervaring met uw kind.

In de 2e helft van groep 8 nemen de kinderen deel aan de ‘Cito-eindtoets’. De uitslag hiervan wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Vóórdat de toetsresultaten bekend worden, heeft de leerkracht van groep 8 echter al het schooladvies met u besproken en heeft u een verantwoorde keuze kunnen maken voor een school in het voortgezet onderwijs.

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de directeur geven hun visie aan de hand van eerdere rapporten en ervaringen met het kind. Onze school neemt in de vaststelling van het advies de resultaten van de Cito-eindtoets niet mee. De toets is immers niet bedoeld om uw kind een (soms bindend) schooladvies te geven. Meestal kan een Cito-score het advies slechts ten positieve beïnvloeden, en vormt zij een bevestiging van het oordeel dat onze school al over het kind heeft. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Wij kunnen besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de school het schooladvies niet aan.

Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven