Basisschool Floris Radewijnsz

Drossaardslaan 64 4143 BD Leerdam

 • Op onze school zijn we schooljaar 17-18 gestart met de Kanjertraining.
 • In 2018 is ons schoolplein vernieuwd en is er een klimmuur aangebracht. Onze kinderen maken hier veel gebruik van.
 • Dit is de hoofdingang van onze school.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn geen vakleerkrachten werkzaam. Voor de groepen 3 t/m 8 is een vakleerkracht gym beschikbaar op woensdagochtend. Deze vakleerkracht is werkzaam bij Team Sportservice.

Wel zijn er leerkrachten aanwezig die zich hebben geschoold in een bepaald vakgebied. Zo zijn er op onze school een rekencoördinator, een kanjercoördinator, een techniekcoördinator, ICT-coördinator, een cultuurcoördinator en een taalleescoördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of i.v.m. calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. SKOR is aangesloten bij IPPON. Bij een vervangingsaanvraag worden er professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een collega-leerkracht/onderwijsondersteuner van onze school de afwezige leerkracht vervangt of er kan een themadag worden ingezet.

Door een groot tekort aan leerkrachten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Als er géén leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook gebeuren dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet persé de groep van de zieke leerkracht(en) te zijn. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep ‘naar huis worden‘ gestuurd’.

Het zal u duidelijk zijn dat 'naar huis sturen' een allerlaatste optie is. Overigens zorgt de school in een dergelijke situatie dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een basisschool met een leerstof-jaarklassen-systeem.

De leerstof, die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm van onderwijs: adaptief onderwijs. Op onze school werken we in iedere groep op drie differentiatieniveaus.

 • Basisaanbod:                   Standaard aanbod
 • Intensief aanbod:            Voorziet in specifieke onderwijsbehoeften
 • Verdiept aanbod:            Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Differentiëren kan op alle momenten van de les. Bij de uitleg, bijvoorbeeld door het geven van verlengde instructie, maar ook bij de verwerking. Ook de leerstof zelf en de onderwijstijd moeten afgestemd zijn op de behoeften van de kinderen.

Groepen op school

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd     

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4 en 6/7.

Ons team

Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, leerkrachten, leraarondersteuners en een onderwijsassistent. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Zo kennen wij:

 • Teamleider personeel & organisatie (Birgit van den Merkhof)
 • Intern begeleider (Conny Hendriks)
 • ICT-coördinator (Saskia Vermazen)
 • Aandachtsfunctionaris (Conny Hendriks)
 • Vertrouwenspersoon (Dayenne Blom)
 • Rekencoördinator (Birgit van den Merkhof)
 • Kanjercoördinator (Willemien Schoof)
 • Taalleescoördinator (Willemien Schoof)
 • Kindercoach (Els Vermeulen)
 • Techniekcoördinator (Irma Teunissen)
 • Cultuurcoördinator (Pascalle Clermont)

Buiten de leerkrachten kunt u een administratief medewerkster, een conciërge of het klusteam tegenkomen.

Na schooltijd maakt een schoonmaakbedrijf de school schoon.  

Managementteam

Onze school heeft een managementteam. Het MT bestaat uit de directeur en een teamleider. De teamleider heeft zijn eigen expertise binnen het MT (‘personeel & organisatie’).

De teamleider ‘personeel & organisatie’ houdt zich bezig met personele zaken en de organisatie op schoolniveau.

De directeur i.s.m. de intern begeleider coördineert het onderwijskundige deel op school. 

Zorgtaken

De intern begeleider (IB’er) coördineert de leerlingenzorg voor de hele school. Ze begeleidt en adviseert leerkrachten met betrekking tot de zorg voor leerlingen. Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van leerlingen. De zorg richt zich op wat een kind allemaal kan; samen met ouders en kinderen bekijken we wat voor mogelijkheden elk kind heeft. De zorg wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven door de groepsleerkracht. Indien nodig en mogelijk wordt een leerling buiten de groep begeleid.

In een leerlingbespreking tussen leerkracht en intern begeleider worden leerlingen besproken die extra zorg nodig hebben. Een kind kan extra instructie en herhaling van de stof nodig hebben, of juist verrijking en verdieping. Wanneer dit het geval is, zult u als ouder op de hoogte worden gebracht in een gesprek waarin een eventueel handelingsplan wordt besproken. 

Ondersteuning

Els Janssen-Vermeulen is onze kindercoach, zij begeleidt leerlingen die steun nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Zij begeleidt o.a.  kinderen die te maken hebben met een vervelende periode thuis (bijv. scheiding, ziekte in de familie of het overlijden van iemand die ze goed kennen), kinderen die het soms erg druk vinden in de klas, of om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Els is er ook voor ouders. Voor ouders kan het soms ook heel fijn zijn om je verhaal te kunnen doen. Het opvoeden van onze kinderen is niet altijd even gemakkelijk en we doen allemaal ons best om het zo goed mogelijk te doen en helaas krijgen we met de geboorte geen gebruiksaanwijzing mee. Soms kan je als ouder onzeker over iets zijn en is het fijn om dit met iemand te delen. Dit kan ook met iemand vanuit het Sociaal Wijkteam. De IB-er kan u hierbij helpen.

Op deze manier bieden we leerlingen wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Ouders en een oud-leerkracht zijn als vrijwilliger op onze school aanwezig om een aantal kinderen binnen en buiten de klas ondersteuning te geven. 

Stagiaires

Het is een goede zaak dat de school studenten de gelegenheid geeft stage te lopen. Elk jaar bezoeken stagiaires onze school. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Er kunnen stagiaires vanuit de Pabo, het MBO of HBO zijn.  


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1, 2, 3 (en 4)

Op de Floris Radewijnszschool hebben we 'in principe' een heterogene kleutergroep, waarin de jongere en oudere kleuters samen in één lokaal (een combinatiegroep 1/2) zitten. Deze indeling kent veel voordelen. De jongere kleuters leren veel van de oudere kleuters, wat de oudere kleuters er o.a. toe beweegt om goed te spreken en te luisteren. Jonge kinderen leren zo al doende en veelal tijdens hun spel. Alle ontwikkelingsgebieden krijgen de nodige aandacht op een schooldag.

Wij werken volgens het beredeneerd aanbod in de groepen 1 t/m 4. Dit is een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma, zoals Kleuteruniversiteit) van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in instructieniveaus aangeboden. We werken met rijke hoeken, waarin leerlingen betrokken zijn bij de inrichting van de themahoek. Seizoengebonden thema’s als bijvoorbeeld herfst, winter, lente en zomer komen natuurlijk elk jaar aan bod. Daarnaast staan vieringen zoals sinterklaas, Kerst en Pasen ieder jaar centraal.  

Tijdens de kringactiviteiten wordt aandacht geschonken aan:   

 • de spraaktaalontwikkeling (kringgesprek, verhaaltjes, gedichtjes, woordenschat, leergesprek):
 • de cognitieve ontwikkeling (voorbereidend lezen en rekenen, wereldoriëntatie):
 • expressie (muziek, rollenspel, dans):
 • sociaal emotionele ontwikkeling door middel van o.a. de Kanjertraining:
 • catechese.  

Tijdens het ‘spelend werken’ wordt gewerkt met ontwikkelings- of expressiemateriaal, dit gebeurt vrij of naar opdracht. Ruime aandacht is er ook voor de lichamelijke ontwikkeling, buiten of in de speelzaal. Opnieuw vrij of naar opdracht. Bij alle activiteiten staat het kind centraal als individu, maar samen laten zij de dag slagen. Vandaar de extra aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Ook in de catecheselessen wordt hieraan aandacht besteed. 

Voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 krijgen de leerlingen van groep 2 extra aandacht bij hun ontwikkeling in het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Wij werken onder andere aan de hand van de methodes ‘Klinkers’, ‘Logo 3000’, ‘Met sprongen vooruit’ en ‘Kleuterplein’. De ontwikkeling wordt gevolgd door te observeren en het gebruik van signaleringslijsten en toetsen (BOSOS). Dit maakt het mogelijk om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om onze leerlingen een goede basis mee te geven naar het voortgezet onderwijs ligt de nadruk binnen ons onderwijs op de vakken lezen, taal, spelling en rekenen. Een deel van de verwerking doen we digitaal d.m.v. chromebooks.

Naast deze basisvakken is er ruimte voor de creatieve vakken. De creatieve vakken geven we o.a. in ateliers. De school beschikt over een kooklokaal, waardoor er regelmatig met de leerlingen gekookt of gebakken kan worden. Daarnaast vullen we de ateliers o.a. met drama, kinderyoga, muziek, handvaardigheid en techniek. We vinden het van belang dat onze leerlingen leren hun talenten te ontdekken en te benutten. In de midden-en bovenbouw werken we met de methode 'Topontdekkers' thematisch aan de wereld oriënterende vakken.  De leerlingen leren hierin samen te werken en kunnen de verwerking doen op verschillende niveaus passend bij de leerling.

Verder besteden we tijd aan een groot project met de hele school. Door workshops/gastlessen in school te halen of op excursie te gaan, maken leerlingen kennis met de wereld om hen heen. Verder besteden we aandacht aan onze vieringen, zodat leerlingen leren presenteren op het podium.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. Voor meer informatie verwijzen we naar het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) op de website van onze school.

Zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Passend Onderwijs tracht onze school te verwezenlijken door steeds meer te differentiëren, actief deel te nemen aan het Samenwerkingsverband Driegang en door de instructie en klassenorganisatie te verbeteren.

Binnen het samenwerkingsverband Driegang zijn bestuurlijke afspraken gemaakt rondom basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle aangesloten schoolbesturen zich. Deze basisafspraken zijn:     

Een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding in de zin van:

 • Goed onderwijs en goede begeleiding in en tussen de scholen.
 • Op basis van een expliciete visie.
 • Voldoende goede voorzieningen.
 • Voldoende goede structuren en afspraken, waardoor kinderen zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en zo goed mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling, dit in nauw overleg met de ouders.    
 • Optimale ontwikkeling, met meetbare leer- en ontwikkelingsresultaten van de kinderen.    
 • Passende competenties van leerkrachten.    
 • Gunstige condities op school en op bovenschools niveau en in samenwerking met externe partners.    
 • Een sluitende, functionele en effectieve samenwerking van zorgplichtige schoolbesturen.  

Elke leerkracht houdt (in het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’) het digitale dossier bij van alle leerlingen, ook leerlingen die extra in hun ontwikkeling worden gevolgd. Eventuele aparte programma’s worden voorafgaand in een handelingsplan beschreven. Alle ‘zorgleerlingen’ worden structureel in het zorgoverleg besproken.

Als een leerling een leerachterstand heeft, proberen we de leerling bij de groep te houden door het aanbod, de tijd en/of de instructie te intensiveren, of de leerling een eigen leerlijn te geven. In samenspraak met de ouders wordt dit regelmatig geëvalueerd door de intern begeleider en de leerkracht.

Ook is het mogelijk dat een kind een groep doubleert. Voorafgaand aan de doublure is er intensief contact met de ouders. Wanneer een kind doubleert wordt er zoveel mogelijk gezorgd voor onderwijs op maat.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafdheid omvat de zorg op onze school het volgende:

 • extra aandacht (als zorgleerling);
 • versneld doorwerken van de reguliere lesstof (of een deel daarvan): oftewel compacten;
 • specifiek, verrijkend lesmateriaal.  

Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong kan ook een groep overslaan of gedurende een schooljaar vervroegd tot een volgende groep worden toegelaten indien het daar emotioneel én intellectueel aan toe is. In zo’n geval treedt de groepsleerkracht in contact met de ouders en wordt vervolgens in nauw overleg met de intern begeleider en eventuele externe begeleiders een duidelijke procedure gevolgd. Hierbij streven wij naar overeenstemming tussen alle betrokkenen. Een en ander staat uitgewerkt in het handelingsplan dat door de groepsleerkracht en intern begeleider in overleg met de ouders is opgesteld.

We werken met de methode ‘Kanjertraining’, daarmee besteden we tevens aandacht aan het voorkomen van faalangst, werkhouding gerelateerde problemen en pesten. Ook wordt de training 'Rots en water' ingezet als weerbaarheidstraining.

Doelen 'Rots en Water':

 • Het leren bewaken van eigen grenzen
 • Het leren omgaan met grenzen van anderen
 • Het vergroten van communicatieve vaardigheden
 • Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
 • Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie

Tevens is een pestprotocol aanwezig en kunnen we de hulp inschakelen van onze kindercoach Els op groeps- en individueel niveau.              

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie die we hebben wordt aangestuurd door het Samenwerkingsverband Driegang.

Er start een training 'De leerkracht centraal' voor de intern begeleider en de directie, deze gaan we volgen. Dit doen we om onze leerkrachten nog meer in hun kracht te kunnen zetten.

Daarnaast zullen de intern begeleider, de kindercoach en de directeur een training 'Samenwerken als het spannend wordt' volgen. Ook dit zetten we in om de communicatie rondom zorg te kunnen verbeteren.

Verder wordt er strak ingezet op het werken en evalueren van handelingsplannen en de geboden zorg door de ondersteuners.

Tijdens teamvergaderingen/studiedagen komen zorgonderwerpen regelmatig aan bod.

Naast het SKOR-beleid op meer- en hoogbegaafdheid zal er een schoolspecifiek beleid op worden gesteld, waarin precies omschreven staat welk aanbod er op school wordt geboden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Overgang van de kinderopvang/peuterspeelzaal naar het basisonderwijs

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zonder problemen en kan er extra zorg nodig zijn. Wanneer deze zorg al vóór het 4e jaar tot stand is gekomen in samenwerking met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, zullen de peuterleidsters de ouders vragen of zij relevante informatie hierover aan de basisschool door mogen geven wanneer het kind 4 jaar wordt. Op deze manier kan de basisschool het kind zo goed mogelijk begeleiden en zorg dragen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van de ouders. De gegevens zullen volgens de wet op de privacy worden behandeld.

Als uw kind in de 3 weken vóór de zomervakantie 4 jaar wordt, is het aan te raden om na de zomervakantie op onze school te starten. Uiteraard gebeurt dit na overleg met u (en evt. de peuterspeelzaal). Als uw kind in september 4 jaar wordt, mag hij/zij meteen na de zomervakantie starten.

Wanneer uw kind in december 4 jaar wordt, is het aan te raden om na de kerstvakantie te gaan starten. Uiteraard gebeurt dit na overleg met u (en evt. de peuterspeelzaal).


Terug naar boven