Basisschool Floris Radewijnsz

Drossaardslaan 64 4143 BD Leerdam

  • Op onze school zijn we schooljaar 17-18 gestart met de Kanjertraining.
  • In 2018 is ons schoolplein vernieuwd en is er een klimmuur aangebracht. Onze kinderen maken hier veel gebruik van.
  • Dit is de hoofdingang van onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Floris Radewijnsz, waar ieder kind wordt uitgedaagd om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Floris Radewijnsz. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster van de Floris Radewijnsz u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Uiteraard hopen wij dat u middels deze informatie een goed beeld heeft van ons onderwijs en waar wij gezamenlijk voor staan. Wilt u meer weten? We vertellen u graag meer. U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over onze school, dan kunt u contact opnemen met onze directeur, Thea van Ewijk. 

Met vriendelijke groet,

Thea van Ewijk, directeur

Samenwerkingsverband ‘Driegang’

Onze school valt binnen het Samenwerkingsverband Driegang. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd, waarin het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samenwerken. In zo’n samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet van en afstemming met (jeugd)zorg. Voor onze school geschiedt dit binnen het samenwerkingsverband ‘EC de Rotonde’ (www. http://ec-rotonde.nl). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ieder kind doet ertoe
  • Veiligheid & vertrouwen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven