Basisschool Het Mozaiek

Tiendweg 90 4142 EM Leerdam

Schoolfoto van Basisschool Het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Dank u voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt. 

'Samen leven, aandacht voor verschillen' is ons motto.

Het Mozaïek is de  wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd.

Het Mozaïek is opgebouwd uit veel verschillende, gelijkwaardige kinderen die tezamen een mooi geheel vormen. We willen onze leerlingen opvoeden tot gelijkwaardige burgers die tezamen een multiculturele samenleving vormen, met respect voor elkaars anders zijn.

Het onderwijs op het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor ‘onze’ kinderen in de Nederlandse maatschappij.

De missie van het Mozaïek is dan ook:

Het Mozaïek is er voor jou! Samen vanuit vertrouwen de toekomst tegemoet door het beste uit jezelf te halen.

De school werkt hieraan door te zorgen voor:

 • Een vriendelijk en veilig klimaat met rust, orde en regelmaat. Dit zijn voorwaarden voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar
 • Bevordering van zelfstandigheid
 • Een heldere herkenbare structuur en een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.
 • Een leerstofaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.
 • Programma's die gericht zijn op het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om het gebouw te bekijken en de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom op een open dag.

Met vriendelijke groet, 

Team OBS Het Mozaïek

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleurrijk en betekenisvol!
 • Respect voor elkaar
 • Rekening houden met elkaar
 • Veilig en vertrouwd
 • Zelfstandig & samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

''Het Mozaïek'' is dé openbare basisschool in wijk West.

Onze school bestaat meer dan negentig jaar. Veel ouders van onze huidige leerlingen hebben hier zelf ook op school gezeten. Op onze school is er veel aandacht voor alle aspecten van de Nederlandse taal, uitbreiding woordenschat, technisch en begrijpend lezen, maar ook spelling.

In totaal zitten nu ongeveer 120 kinderen op school. De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen per groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continu rooster en tussenschoolse opvang

Vanaf schooljaar 2021-2022 is er een continu rooster waarbij de kinderen van 8.30 tot 14.00 uur op school zijn, tussen de middag eten de kinderen onder begeleiding in de klas. Daardoor is er geen tussenschoolse opvang meer nodig.

Buitenschoolse opvang
Scholen van O2A5 hebben een convenant afgesloten met verschillende stichtingen die de kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen. In onze school is dat SKCN. Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen op school een informatiemap ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school wil ook in sociaal opzicht een veilige school zijn. Naast de reeds bestaande beleidsdocumenten die onze school hiervoor heeft, zullen wij ook een samenhangend sociaal veiligheidsbeleid ontwikkelen. 
Voor het monitoren van het welbevinden van de leerlingen gebruiken wij ZIEN. In groep 1/2 gebruiken we het ontwikkelingsvolgmodel van de leerlijnen van ParnasSys. De coördinatie van het pestbeleid en de rol van aanspreekpunt over pesten, zijn belegd bij Lonetta Pieters.

Regels voor schorsing en verwijdering 

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:  

• Schorsing  

• Verwijdering 

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.  

Schorsing 

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.  Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte. 

Verwijdering 

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.  Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.   

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl). Terug naar boven