Kindcentrum Het Kristal/Jenaplanschool De Wilgenhoek

Tiendweg 11A 4142 EG Leerdam

 • Ons schoolgebouw is helemaal opgefrist en we spelen op ons nieuwe plein
 • Onze school is ingericht met vrolijk gekleurde materialen waar het prettig werken is
 • De leerlingen werken zelfstandig en ook samen om elkaar te versterken.
 • De stamgroepen zijn samengesteld uit 2 verschillende leerjaren.
 • Schoolbreed werken we binnen verschillende thema's die we gezamenlijk openen en afsluiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets.  De overheid biedt de scholen een centrale eindtoets aan, die rond half april wordt afgenomen. Op jenaplanschool De Wilgenhoek is gekozen voor de IEP als eindtoets.

De eindtoets meet of het gegeven niveau, dat geadviseerd is, overeenkomt met wat kinderen na 8 jaar basisschool moeten kennen. Tevens worden scholen mede op basis van de eindresultaten door de onderwijsinspectie beoordeeld. 

Bij het vaststellen van een eindadvies wordt ook gelet op zelfstandigheid, werkhouding, gedrag en de ontwikkeling die een kind heeft doorgemaakt. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van het kind gevolgd. Hiervoor gebruiken we observaties, methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van het CITO. Voor de landelijke eindtoets nemen wij IEP af. Voor de onderbouw gebruiken we  de SLO leerdoelen. De stamgroepleiders houden de vorderingen van de methodegebonden toetsen per kind bij in ParnasSys. Resultaten van andere toetsen, observaties, onderzoeken, verslagen van leerlingenbesprekingen en verslagen van besprekingen met ouders worden bijgehouden in het leerlingendossier. Wij gebruiken hiervoor ParnasSys. We analyseren onze resultaten op kind- groeps- en schoolniveau. Dit doen we gezamenlijk. 

Onze school streeft ernaar de kinderen een zodanige basis te geven dat zij vervolgonderwijs kunnen volgen dat past bij hun capaciteiten. Dit houdt in dat we onze programma’s zo inrichten dat we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Deze ‘zorg op maat’ houdt in, dat we een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen voorstaan. Het 'zittenblijven' of bouwverlenging zoals wij dat noemen in Jenaplantaal, gebeurd alleen als er een verwachting is dat het op langer termijn een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het kind. 

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij over het algemeen te horen dat onze oud-kinderen op de goede plaats zitten. Dat betekent dat onze schooladviezen meestal juist zijn. Dat beeld wordt bevestigd door de resultaten van de eindtoets. Met de scholen van het voortgezet onderwijs hebben wij regelmatig contact over onze kinderen. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentoren over de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij bespreken dan ook de kinderen die er al zitten en worden op de hoogte gehouden van hun prestaties.   

De keuze voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie factoren:

 • de capaciteiten en de inzet van het kind;
 • de motivatie van het kind
 • Inzet van het kind 

Ons doel is het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed kan meekomen. Uit gesprekken met de scholen voor voortgezet onderwijs komt naar voren dat de ervaringen met kinderen van onze school positief zijn, omdat de kinderen:

 • een brede interesse hebben, dit komt door de aandacht vanuit het jenaplanonderwijs voor wereldoriëntatie;
 • van nature nieuwsgierig zijn;
 • zich in allerlei nieuwe situaties weten aan te passen;
 • zelfstandig zijn;
 • beslissingen nemen door goed af te wegen;
 • geleerd hebben samen te werken;
 • sociaal zijn;
 • zich kwetsbaar durven op te stellen;
 • niet bang zijn om fouten te maken; 
 • zichzelf kunnen presenteren. 

Al met al een lijst die laat zien dat het jenaplanonderwijs van onze school met zijn aandacht voor wereldoriëntatie, gesprek, werk en vieringen een prima voorbereiding is op het voortgezet onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Om dit beeld goed te onderbouwen maken wij gebruik van:

 • Het leerlingvolgsysteem (CITO)
 • In sommige gevallen drempelonderzoek
 • de rapportages van de groepen 6 en 7
 • De observaties vanuit "Op School"
 • Gesprek met de intern begeleider
 • Observaties van de stamgroepleider

In februari/maart in groep 8 wordt een definitief advies gegeven. Ouders melden hun kind zelf bij de VO school aan. De stamgroepleider zorgt voor het onderwijskundig rapport voor de nieuwe school. Na de uitslag van de IEP in april kan het advies heroverwogen worden in samenspraak met de stamgroepleider en de ouders/verzorgers. Tevens zorgt de stamgroepleider voor een warme overdracht van de kinderen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen op jenaplanschool De Wilgenhoek leren in een prettige omgeving. Daarvoor zijn stamgroepleerkrachten, kinderen en ouders medeverantwoordelijk en zonder de inzet van iedereen zou dit niet mogelijk zijn. 

De zorg en de verantwoordelijkheid voor een positief werkklimaat staan hoog in het vaandel. We kunnen elkaar hierop aanspreken. We hechten namelijk belang aan; samenwerken, vertrouwen en wederzijds respect. Vanuit de Jenaplan gedachte betekent dit dat we onze kinderen leren om te gaan met zichzelf, met de ander en met de wereld om ons heen. Dit betekent onder andere dat kinderen ook taken hebben in de groep en de school om met elkaar de school een fijne plek te houden. 

Naast dat de school een aantal schoolregels heeft, worden bij de start van het schooljaar in elke groep groepsafspraken gemaakt. Dit doen we bewust om ervoor te zorgen dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt in de groep. Het kamp, in het begin van het schooljaar, helpt hier ook bij. We leren elkaar beter kennen en we leren om te gaan met de verschillen tussen kinderen. De keuze van het kamp aan het begin van het schooljaar is bewust. De groepsvorming vindt dan plaats. Deze bijzondere activiteit helpt ons om elkaar echt te ontmoeten en daarom hechten we er belang aan dat we er allemaal zijn. We gaan op kamp vanaf groep 3. 

Tijdens groepsvergaderingen kunnen kinderen leren aan te geven wat ze fijn vinden in de groep maar ook wat minder fijn is. Het leren jezelf uit te durven spreken als ook feedback leren te ontvangen zijn belangrijke vaardigheden die kinderen ook op latere leeftijd van pas komt. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • samenwerken
 • vertrouwen
 • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Binnen o2a5 wordt tweejaarlijks een oudertevredenheidsenquête afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de oudertevredenheidsenquête die is ontwikkeld door Scholen met Succes. In februari 2022 is de laatste afname. 

De inspectie heeft de school in 2020 beoordeeld als voldoende. 

In schooljaar 2023-2024 start stichting o2a5 met interne audits waarin directeuren en interne begeleiders op bezoek gaan bij andere scholen en op collegiaal niveau feedback geeft op kwaliteit. 

Terug naar boven