Kindcentrum Het Kristal/Jenaplanschool De Wilgenhoek

Tiendweg 11A 4142 EG Leerdam

 • Ons schoolgebouw is helemaal opgefrist en we spelen op ons nieuwe plein
 • Onze school is ingericht met vrolijk gekleurde materialen waar het prettig werken is
 • De leerlingen werken zelfstandig en ook samen om elkaar te versterken.
 • De stamgroepen zijn samengesteld uit 2 verschillende leerjaren.
 • Schoolbreed werken we binnen verschillende thema's die we gezamenlijk openen en afsluiten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma).
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn.
Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan je gevraagd worden je kind een dag thuis te houden. Hierover wordt je zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht je opvang voor je kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De stamgroep

Een stamgroep is een groep met kinderen uit twee verschillende leerjaren. Zo zit je bijvoorbeeld in een onder- middenbouw- of bovenbouwgroep. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken we plannen en voeren die uit. We weten dat kinderen veel van elkaar leren en daar maken we graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld proces. En leren doe je zelf. Aan de stamgroepleiders de taak om er voor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook graag kunnen wat andere kinderen kunnen en willen het graag goed doen! Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd wordt en waar je je veilig voelt.

De stamgroep is je thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een sterk individualiserende maatschappij is de jenaplanschool voor veel kinderen de enige plaats waar ze kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samenleven en leren samenwerken. In zo’n stamgroep oefen je, ervaar je, hoe het is om jongste en oudste te zijn. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. Kinderen zitten twee jaar in de stamgroep. Twee jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Twee jaar de tijd om een relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling, want ‘zonder relatie geen prestatie’.

Op onze website stellen onze teamleden zich aan u voor.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in de groepen 1 en 2 gebeurt vanuit de kring, waar kinderen elkaar vertellen wat ze beleefd hebben. Op deze manier komen er veel onderwerpen aan bod. Ook kan er met elkaar worden gesproken naar aanleiding van een boek, verhaal of een bepaald thema. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt in groepjes, aan tafels, in hoeken of op het plein. Dit gebeurd niet alleen in de eigen groep maar er kan ook gewerkt worden in een andere OB groep.

Er wordt in grote mate aandacht gegeven aan het omgaan met elkaar (sociale vorming), je veilig voelen, gewoontevorming en regelmaat. Voor kinderen met een taalachterstand is er extra materiaal aanwezig (Logos), als ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook in de onderbouw worden de kinderen nauwgezet gevolgd. We gebruiken hiervoor SLO doelen die verwerkt zitten in het digikeuzebord. Zo zijn wij in staat de sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen en dit te relateren aan hun leeftijd. Deze gegevens gebruikt de leerkracht om de kinderen adequaat te begeleiden. Bewegingsonderwijs staat dagelijks op het rooster. Dit varieert van spelen in de klas en op het schoolplein, tot het gebruik maken van allerlei toestellen in het gymlokaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Afhankelijk van de resultaten van de school kan het aantal uren wat in een vak besteed worden wisselen. Mocht blijken dat na het maken van de analyse van de resultaten in februari en in juni dat er voor een vakgebied meer tijd nodig is om een kwaliteitsslag te maken dan zal dat te herkennen zijn in het ritmisch weekplan van de groepen.                                            

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de onderwijstijden. De inspectie toetst aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De gang van zaken is als volgt: 

 Bij de toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. De inspectie betrekt dit aspect in het reguliere toezicht. Heeft de school meer dan zeven vierdaagse schoolweken ingeroosterd, dan wordt de school hierop aangesproken. 

Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep (leerlingencohort) in de achterliggende jaren heeft ontvangen. Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over acht leerjaren te komen.  


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsstructuur

Hier wordt de inhoud van de basisondersteuning op onze school beschreven in vier onderdelen:

Basiskwaliteit

De basiskwaliteit is in orde. De groepsgrootte en de instroom van zij-instromers evenals de toename van de problematiek op cognitief en gedragsgebied trekt een grote wissel op het op orde houden van de basiskwaliteit. De Wilgenhoek heeft van de Onderwijsinspectie een voldoende gekregen als beoordeling in 2021. Ondanks deze voldoende, werken wij toch aan onze verbeterpunten om de basiskwaliteit nog meer op orde te krijgen.

Preventieve en licht curatieve interventies

Op de Wilgenhoek geven we kinderen verkorte of verlengde instructie op basis van didactische werkplannen. Ieder schooljaar wordt er minimaal twee keer bekeken of er nieuwe interventies nodig zijn om de juiste zorg te bieden. De school kent een sociaal emotioneel volgsysteem en een observatiesysteem in de onderbouw om zicht te krijgen hoe het gaat met de leerlingen en hier naar te handelen. Hierin worden gedrag en werkhouding van de kinderen vastgelegd. Hieruit kunnen handelingsplannen voortvloeien en kunnen er kind- en oudergesprekken volgen om interventies toe te passen. Jaarlijks wordt er in iedere stamgroep  een sociogram afgenomen.

De school heeft een aantal protocollen en procedures vastgelegd, zoals een anti-pestprotocol. De school heeft daarnaast een uitgebreid aanbod voor en kennis over hoog- en meerbegaafden en er is een hoogbegaafdheidsspecialist om de zorg voor deze leerlingen goed te begeleiden.

Onderwijsondersteuningstructuur

De school heeft een ondersteuningsstructuur die is vastgelegd in de zorgstructuur van de school. De school werkt samen met Samenwerkingsverband Driegang en kinderen kunnen worden aangemeld voor bespreking in het SOT (schoolondersteuningsteam). De Wilgenhoek werkt ook samen met andere partners, zoals het Sociaal team, dyslexie behandelaren, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologenpraktijken en andere therapeuten. De fysiotherapeut en logopedist hebben ook de ruimte om ondersteuning te bieden bij ons op school.  

Planmatig werken

De leerkrachten bekijken minimaal twee keer per jaar welke ondersteuning er nodig is op kind- en groepsniveau. Stamgroepleiders maken didactische werkplannen en deze worden met de intern begeleider besproken en geëvalueerd op kind-, groeps- en schoolniveau. Dit wordt opgenomen in een plan van aanpak waardoor wij inzicht hebben in en handelen om de beste zorg aan de leerlingen te geven. Jaarlijks wordt er een toets kalender opgesteld waarin ook sociaal emotionele screenings en het afnemen van een sociogram is opgenomen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de zorgstructuur.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd

Het kan zijn dat ouders te kennen geven de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van hun kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf.

Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan , zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden.
 • De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Jenaplanschool De Wilgenhoek hebben we duidelijke ambities uitgesproken over rekenen en ons hoogbegaafdheidsonderwijs. Hiervoor hebben we een ambitiekaart gemaakt die besproken is met het team en met de MR. 

De middenbouw wil in schooljaar 2023-2024 starten met groepsdoorbroken te werken. Hierin worden zij extern begeleid. De middenbouw wil deze stap maken omdat de onderbouw al zo werkt en we voor de kinderen een doorgaande lijn willen. Daarnaast verhuizen we in de zomer van 2024 naar ons nieuwe schoolgebouw. Hierin zijn leerpleinen verwerkt. Het is wijs om nu al na te denken hoe wij daar straks gebruik van gaan maken. Met name willen we tijd creëren door slimme inzet van het middenbouwteam om kinderen die extra begeleiding nodig hebben of juist andere leerstof hebben omdat ze sneller door de lesstof gaan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

JPS De Wilgenhoek vormt samen met Kinderopvang Dichtbij, kindcentrum Het Kristal.
Onze school deelt het gebouw met kinderopvang Dichtbij. In 2024 zal dit overgaan in kindcentrum Broekgraaf.
Kinderen in de leeftijd tot 13 jaar zijn van harte welkom op één van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, locaties buitenschoolse opvang of bij één van de gastouders van kinderopvang Dichtbij. 

JPS De Wilgenhoek heeft voor de buitenschoolse opvang (BSO) een samenwerkingscontract met kinderopvang Dichtbij. 
BSO Glaskanjers is bestemd voor de jongere kinderen (4 t/m 7 jaar) en zit intern in school. Er zijn speelruimten met diverse hoeken en spelmogelijkheden. De kinderen gaan hier lekker aan de slag of doen mee met een activiteit. Het is een compacte locatie, die de jongere kinderen een veilig gevoel geeft.

De oudere kinderen (7+) gaan naar BSO Westkanjers. Op deze locatie, op CBS Klim Op, zijn de ruimten speciaal ingericht voor deze leeftijdsgroep met uitdagend spelmateriaal. De kinderen zijn vaak creatief en ondernemend bezig. Op de locatie is er veel ruimte om buiten te spelen. Dit wordt ook gestimuleerd. Binnen spelen de kinderen spelletjes, geven ze optredens op het podium in de school of zijn ze actief bezig in de gymzaal.

Er wordt opvang geboden op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30-18.30 uur en op vrijdag van 14.30-18.00 uur.

Heb je interesse in de mogelijkheden van de BSO, neem dan contact op met de pedagogisch medewerker van de locatie. Kijk op www. skcn.nl voor meer informatie. Ook is het mogelijk om je kind aan te melden voor een proefmiddag. Je kunt dan zelf zien hoe leuk en leerzaam de BSO is.

Contact:
tel: 0345-639555
mail: info@dichtbijkinderopvang.nl

Terug naar boven