Kindcentrum Het Kristal/Jenaplanschool De Wilgenhoek

Tiendweg 11A 4142 EG Leerdam

  • Ons schoolgebouw is helemaal opgefrist en we spelen op ons nieuwe plein
  • Onze school is ingericht met vrolijk gekleurde materialen waar het prettig werken is
  • De leerlingen werken zelfstandig en ook samen om elkaar te versterken.
  • De stamgroepen zijn samengesteld uit 2 verschillende leerjaren.
  • Schoolbreed werken we binnen verschillende thema's die we gezamenlijk openen en afsluiten.

In het kort

Toelichting van de school

Met veel plezier presenteren wij je de schoolgids van het schooljaar 2023-2024

Voor je ligt de schoolgids van jenaplanschool De Wilgenhoek. Met deze schoolgids willen wij je graag informeren over onze school en over de wijze waarop wij Jenaplanonderwijs vormgeven. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten voor welke school en voor welk type onderwijs zij kiezen. De school is een gemeenschap waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze ook volop de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Zo dragen wij bij aan de opvoeding van de kinderen.

Voor het gehele leerplan van elke jenaplanschool geldt, dat het voldoet aan dat wat de wet voorschrijft. Deze eisen zijn omschreven in de zogenaamde kerndoelen. jenaplanschool de Wilgenhoek is daarom een bijzondere, maar toch ook gewone school. ‘Gewoon’, omdat we de kinderen zoals op iedere andere basisschool leren lezen, schrijven en rekenen. En ‘bijzonder’, omdat we dat niet op de klassikale manier doen, maar volgens het jenaplanconcept.

Deze schoolgids is bedoeld, voor zowel belangstellenden die onze school (nog) niet kennen, als voor een ieder die als kind, ouder of teamlid aan de school is verbonden. Op onze school kennen ouders, kinderen en teamleden elkaar meestal persoonlijk. Hierbij past het om elkaar te tutoyeren. Daarom hebben wij besloten om deze schoolgids in de jij-vorm te schrijven.  

In deze gids vertellen wij over de achtergrond en essentie van het Jenaplanonderwijs en hoe onze school hier invulling aan geeft. We vertellen over de manier waarop wij voor onze kinderen zorgen. Er wordt beschreven hoe we met elkaar omgaan, hoe we de kinderen extra aandacht en/of uitdaging geven, wat we verwachten van ouders èn wat de ouders van school kunnen verwachten.  

Wij hebben getracht zo volledig en helder mogelijk te zijn. Mocht je na het lezen van deze gids toch nog vragen hebben, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

www.jpsdewilgenhoek.nl 

Veel leesplezier,

Namens het team De Wilgenhoek,

Jan Donga, Lonetta Pieters, Cornelie Bogerd, Gina Mimpen
Clusterdirecteur Leerdam 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid
  • verwondering
  • gelijkwaardigheid
  • leerplezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School in groei

Jenaplanschool De Wilgenhoek is een school in groei. Deze groei ontstaat doordat de school gaat verhuizen naar een nieuwe wijk in Leerdam (Broekgraaf) waar veel nieuwe jonge gezinnen komen te wonen. We merken dat onze school een aantrekkingskracht heeft op nieuwe ouders. We verhuizen in schooljaar 2024-2025 (verwachting) naar Kindcentrum Broekgraaf.

Kindcentrum Broekgraaf maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Leerdam Sport in Broekgraaf. De gebiedsontwikkeling biedt kansen voor de toekomst, met het kindcentrum, inclusief gymzaal en een woonprogramma, als het hart van de wijk en de gemeenschap. De school zal daarbij ook een plek zijn, waar kinderen buiten de schooltijden kunnen verblijven en waar ouders en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.   

Dit project omvat de nieuwbouw van het kindcentrum met daarin twee scholen (jenaplanschool De Wilgenhoek en CBS Klim Op), kinderopvang (SKCN) , gymzaal en woningen inclusief bijbehorende terreininrichting (speelplaats, buitenberging, fietsenstalling en parkeren).   

 Ouders kiezen bewust voor een Jenaplanschool. Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand. We hebben elkaar nodig om de kinderen te laten groeien. Ouders zijn dan ook zichtbaar op onze school aanwezig. 

Leerlingpopulatie

De school wordt bezocht door kinderen uit de verschillende buurten in Leerdam. De schoolweging van de school bedraagt 28,78 met een spreidingsgetal van 6,76 in 2021-2022. Dit wil zeggen dat de complexiteit van de leerlingpopulatie vrij gemiddeld is. Tegelijkertijd is de spreiding van de leerlingpopulatie hoog gemiddeld, wat wil zeggen dat er iets meer dan gemiddeld verschillen zijn tussen de leerlingen.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering
In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
• Schorsing
• Verwijdering
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (http://www.o2a5.nl).. 


Terug naar boven