Basisschool De Handpalm - school met de Bijbel

Prins Bernhardstraat 3 9965 RA Leens

  • Onderwijs in een ruim en prachtig gebouw.
  • Basisschool De Handpalm... waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord.
  • willen we op een christelijke manier met elkaar omgaan in een goede sfeer.
  • We presenteren ons werk, zo leren we van elkaar.
  • Ontwikkelingsgericht betekent aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en werken aan de zone van de naaste ontwikkeling.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat in 2015 viel tegen. We hadden niet een hoge score verwacht gebaseerd op het Leerling Volgsysteem, maar mogelijk heeft de onrust rond de renovatie in dit jaar een rol gespeeld.

We hebben een schoolbrede plan van aanpak geschreven voor 2015-2016. Hierin hebben we ook begeleiding van Expertis ingekocht en video interactiebegeleiding. We zijn blij met het positieve resultaat op de Centrale Eindtoets van 2016! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het Leerling Volgsysteem (LVS) van Cito. Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. Elke groepsleerkracht maakt n.a.v. deze toetsen, zijn of haar observaties en andere gegevens een analyse van de groep, die vervolgens besproken wordt met de intern begeleider en de directeur. Die maken op hun beurt op basis van alle groepsanalyses een schoolanalyse. Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 19 september 2013 hebben we voor het laatst bezoek gehad van de inspectie. We zijn blij met de uitkomst van het bezoek.

Terug naar boven