obs De Nijenoert

Nijenoertweg 38 B 9351 HT Leek

  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert

In het kort

Toelichting van de school

Het met plezier naar school gaan in een open sfeer tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat voorop in de pedagogische missie van De Nijenoert. We werken voortdurend aan het optimaliseren van het pedagogische klimaat, omdat het welbevinden van het kind hoog in ons vaandel staat. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om keuzes te maken. Op deze wijze bevorderen we hun zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Samenwerken met medeleerlingen is tevens een belangrijk aspect in ons onderwijs. De Nijenoert heeft 13 groepen. De ontwikkeling van de individuele leerling wordt nauwgezet gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. De Nijenoert heeft een goed zorgsysteem en maakt gebruik van moderne methodes en materialen. Het team van De Nijenoert stelt de betrokkenheid van ouders erg op prijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionaliteit
  • Ouderbetrokkenheid
  • Respect
  • Vaardigheden van de 21ste eeuw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de laatste telling van oktober 2017 stonden er bij De Nijenoert 319 leerlingen ingeschreven.

Prognoses geven voor de komende jaren een lichte daling aan.

De voorspelling is dat in 2025 het leerlingenaantal rond de 303 zal liggen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven